Kossuth County Advance from Algona, Iowa on September 14, 1967 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial

Kossuth County Advance from Algona, Iowa · Page 5

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Thursday, September 14, 1967
Page:
Page 5
Start Free Trial
Cancel

FT- vMNtmaiv 3DIJJO HnO IV saidoo 33HJ VH1X3 «W*N MA *M»»S — seg |w«ie|| 9 «H oo XHJUOS onaiw WIND HIHON SD£> Aq pa ju as 9.14 sajnp;^ •jaqoEa; si uosjapuy Auap "siiv -suotuis BPUIIBJ^ PUB 'uosauiBf uXjqjBjj ^pa;s -aaig aoiug 'aaqi jfajjjap 'suaSaaf sijano 'qnBJJS Ja^d 'jau§Bj\\ auag 'uoSBipuoiv uiBiiHAY 'uosuqof ipop 'sSSuQ jCojx 'Jfoeg uaouads anaq^fW 'uuBuujog BUBQ 'JauiBJ>j ans 'sjaqjaqs Bjiaqs 'JaujjEguiaoi auueof 'qviBqjjoBH XOUBU 'sjauijaH Epuajg 'MOJ puooag "sjjjBds XEf 'uBuiqojis uqof 'JBUJBAV 1107 'oezau JJJBK 'sSSug SBjoqDiM 'zjig satuef -JUGJJ — uoeuj»4|^ — A3JHQOO VH1M3H si jaqoBax 'Suipan apipiw si Suissijtf "iiaSac! uA~iojB3 pue 'lauiuij UESIIS Maqosng A"ajjjaf 'punj -P8H uiox 'p-reiiBg uajsuji 'sa§nqi Bjpuax 'UOSIQ A*[jaquiDI 'Jiaqig SBi§noa 'JfOBg uaupJEO A"BX 'zjJaw SIE.IO 'sjjtiEqjiBj te/ASQ '^aqBzatt PIABQ 'sjoqoiM eoaaqaa '^eqS Jjoug 'MOJ puooas -JfDuapajj auBf 'uosduiss Xajjjaf 'ati-ios laBqDi^ 'japXug BJB§ 'Jaim^i BjEqjBg uiix 'ja^aw BPUIBJ ';uoaj — SUJUJOM — A3VJaO9 VHLV38 •aieujnj -SJM si jaqosax -uineqqasjTM SIBJO PUB 'aow vCaspun 'snBqgui 'SUJBH /uiiuox 'uusuijog BJTJBW 'uuBuuog ueuen 'taoijsSug Byaqon 'SIAIQ uuy sioq 'AVOJ uren ueufl 'qSeaueai uuv q»ag 'SUOSJEJ Axiax 'qotiqaoaj auef.'XqoqDs P?ABQ 'qosjJM Xx»i 'ppjaaqsng asiuaQ 'MOJ puooas Jaidiqs aniuoa '8uipp!O Xing 'jai|tBAV IS -""TOM "«>nia -few* 'qxqiox uoaq 'sa^nqi *I»M 4 q«K UIA»M 'jnoy — n Jaqaeax ua8 uqof PUB 'uuBuiiog auuBxon 'apBQ ^ajjjaf 'laafuiM ^BX A*JBW 'japsaojg qiiajj A ssoq BIOJBK '^l Xunuix 'Jaia»S A\IJBI 'jjoBg niqi fovji puB 'sajapijj XJ|OIA 'aaoow ^iiax 'UBUIJIV aSjoao 'jannw uoq 'japiouasnoH uuvia 'ziwjoj uiAax 'sjapfoiH^BOf 'MOJ puooas - n«w esajaqx 'UIBX UBaa 'pua •jy aeufl 'JaiSow UMBQ 'Xauoon aJHW 'Jfuio A"UIUIOI 'jjooo aqnf 'juojj — ttuiiuoM — QVVM QVIH1 / -uaAB({ 'SJW si jaqoBax •UBuiuaQ aiuBop pus uaddox A*UUBQ ne»f mutppg aniuCi Manrnps PIABQ 'uiojisntg PIABQ 'aijsuqa «nnf 'UIBX sfJ|X 'MOJ ajosg -qo'sag UIOT pne qa«noN /Cwjj 'uasaen BPBW 1»J|unx p«ujag -uanv uqof 'saSnqj. uaAajs 'UBUUBQ Xaof 'MOJ puo ; 'Uinajxnar PUB uosuqof udAajs'jawe^ Xnaqs 'jjoqqaiH A"puio 'ajinooj^ uitf 'uuBuuog jaSpug [ utsns ^pjeqMij aua3na '3uoq anfoiQ 'ajtnQojt Jjaf 'juojj — uoouMny —' QHVM -HOD '3m •UOUIEQ uiox -saw si jaqoBax popijon piuao POT ' £uiuiox aja* 3uissiw -auuaq uaaioo 'jan!W sanw 'uosjapuy Bfuos 'Jaidiqc luav aionK uiif 'uqnx W^IA 'uosiaBJqjiw Ajjaqs 'MOJ jjoBg apiunx A^ppax 'Jq*j ansaa BUUOQ 'nBjsm BUIX 'MMOJO BtaSuyj'suosjBd amuoa 'ua^oa uiix 'MOJ puooas iiBds auBf 'xoj uiqoH 'JfoiMag auaiof 'zinqog diinij^ 'SUUBH PIABQ 'juojj — UOOUMUV — 1NVAM9 uiBujnj -SJN si JaqoBax JaiuBj^ eiqiuA*^ pue 'uasua3jof ua)sjj^ 'uo» -dims e^iuv'noM'P^'^IH ^uwuppx^qi^i^tiesaap^ Epuajg 'JfOBg -sajapuj pox PUB 'nag ayqqaQ '^pue^ uqof 'uauian etuos ^Bagi pjeqoi^ 'opjviuagi Xuox 'qoijsinBj jjaf 'A'JUBH BjpuBs 'A\OJ puooas -nBaiqoon A^OI« 'qoiJjaa »af 'xoonAt aiunuif 'a sauiBf 'j'aSJag uaAats '^inan »n»M3«M '8rappn •UOUIBQ - SJM si aaqDBax -uioiin woas PUB uospooo a^q 'uurouog uana A^BW 'uosaapuy aqof ATiaqS 'qveqjfDBH aonag 'HBQ A*iiad 'qosrn »UB IQ "puaay aaqdo;suqo 'jpsg uaqqnM Bsrj^^' uuynq 'nauuag uqof 'qDSBnoH SBpqDiM 'nag BUUOQ '3uisuaq uaaB^ 'sa3nqx qjpx 'uoj§ui3pg -jaf 'MW puooas uaiqjaoH auapaj 'sppoa aijauuy 'aajaopuiv ™Asyt 'aoj\[ 'qDBquoao pBqoiw 'inqj, Aeyi qBjoqaa 'uasuaf auuBzng 'JaailBAl Bta3uy 'IUDJJ — -uosduioqi uiif pue 'jqag Xuoi 'uqojjs uaAajs -UBS 'uiuiuo «KOf 'A"ai 'AIOJ puooas "paoio BSH P, MOOS •pair] -sin sr jaqotax aa^aj| eu*(| si 'uaojj> sBi3no<i 'ajjag n?a 'ezue3a.i£ inv$ 'UOSIJ pue 'uaAajs uon "T^nojoqsng 'uqof -js aa^aa 'aaqosn umBqg 'UBMOD auy ^qqaa 'uiuiu«> Xpuea 'a^aua3puBj<> " si pjieq uoaq -sajj -ja^Danajs UBJQ pue 'jjopapueupg ssfijn 'l -unf 'aorjuaJd uqof 'uasuBH PTABQ *q)iuis A"JB«> 'jaisanx laiuBQ 'JauiuiBfi SIBJQ 'MOJ IUQJJ -UOSIQ ejnB'i puif 'uBumao anboBf 'jadooQ epuiq 'UIMSOJ aipif 'uaspiM ipnf 'sioiBA»a aarj spun 'aa^aji A"MBJ\| Bansq 'MOJ puooas JaqoBquasig UBUIOH 'puBiqsv uuy 'uspjof A>ijq^ 'A"ejg 3|OKI 'J 'aazejj u«si»s ' I I I I I I I I I I I I I I I I * * t I I I I I I I I I I I I I I I t m _ ^^^ • • ^^^ ^^^ • . . •—.._. i|.

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free