The Anniston Star from Anniston, Alabama on October 25, 1931 · Page 14
Get access to this page with a Free Trial

The Anniston Star from Anniston, Alabama · Page 14

Publication:
Location:
Anniston, Alabama
Issue Date:
Sunday, October 25, 1931
Page:
Page 14
Start Free Trial
Cancel

-- BP f" - ' ' 1 run tVNDAT,CCT.tlti::i ... ... - . .. . . .: , .. , i . . . . , . . ... . . . r-.. . , . . . vH ' , ... , , ;. , . - . - " - : r ; - . ; " - ---- - . " ' r- . ---- m . , -- " - , - . 1 "v "v- -- " - . j I r ii t nir inn i ipIE Jacksonville ' Eleven Holds Charging Panthers in Second Quarter BY DEWTTT CAEMTCHAEX . With Blanton and OHeal furn-Wng the flashy rons, Blrmmgham-Southern Jenthers completely ever-whelmed the Jacksonville- State Teachers . College eleven at Tit Park Saturday afternoon before a crowd of about 1,500 tans. The cart tu 40 to 8. Soorlnf six touchdowns against the Teachers the Panthers reglster-- ed two markers In each quarter ea , eept the second, when Jacksonville"! . team , showed ,her greatest resist-' ance. -"" , ... . The Jacksonville tot yielded time after time' but on five or six occasions mastered enough strength to hold the Panthers. Southern was - much jacm.xcfflstetentinjier play " - GUaUa Seeres Blanton, to the first quarter, re--celved two passes and went for as many touchdowns. The 'first was JO yard' run while the second was -'- a 40-yard dash." f " Early In the third quarter Southern carried the ball down to Jack-onvMe's eight yard line and Brln-er followed his interference through a spacious hole for the touchdown. In the same period. Blanton got aaay for 22 . yard gain ; and a touchdown. '. --v.. . . One of the most sensation plays of the game came early In the fourth quarter when Blanton ran more than 70 yards before he was tackled J from behind and down on Jackson rule's one-yard line,- Southern received a punt from the Teachers, ronton, playing safety, let JM ball roll and -with a gang of Jacksonville j boys looking, on, picked up the plg1 tMn after it had come to a stand-; still and mad his dash toward the ! roal Thomas plunged the line for' the remaining yard. An Intercepted pasTlster In the period gave the Panthers possession of the ball and they carried It on down the field to the three yard line where tftey had four tries; to carry it over. Thorns finally put the ball across on the third try. Morgan Intercepts 'pT'"-r In the first quarters-Brlneruot c.'f right tackle, past the seconder snd was finally caught by the n'.tiy man after be had gained 43 yardi.Th ball was within the shad os of the goal and on the first I'.sy s penalty of II yards for hold-lr.j, placed tn Panthers further say from their objective. Morgan rr-.t intercepted. . .' psss, ,!: giving Jacksonville possession of the balL Aside from the two passes lit the first quarter, Birmingham-South-rrn's aerial attack was ineffective. Jacksonville completed two' passes i-T small gains out of more than "5 attempt,'- .;...;;i.:.;-....:;... renames were frequent. The Pan tl-.prs ..were penalized three times for holding and" both teams were off fides time after time. On- several occasions plays did not; count be cause both teams were off Asides, Kear the close of -the game when Jacksonville had the bait four plays were run from the tame position without any of them counting be ! Gi) oper'o Some Real Bargains ' ; .,, ;';,;'; ... , . . .... t.: ,t. '.; ., ' : . . . , - ,.'.,,v, , - -4 . .. in the f ollowingr r (Soojd tJsed Cars Plymouth Sedan Chrysler 70 Coupe Chrysler 70 Sedan (Late) Model "A"" Coupe. .Nash Sedan , ' TEEIMS See Them-They're Bargains VOLLEY GAMES FOR NEXT WEEK ARE ARRANGED Play Thu$ Far Good, in In- ter-Clat$ Toutney at '-High School Several hard fought games a: en the schedule of the girls of Jhe Annlston High School volley 'ball teams during this week with eight games to be played, "two each afternoon. Plsy thuq far has been good in the inter-class tournament being waged by teams from the various classes at High School The closest ! game played thm.Ur has JbernJ-t ween the Seniors sad the: Sophomores and was played Wednesday afternoon. The Sophom ares were leading at the end of the first half and then, due to .over-confidence, lost 38-30. On the same alternoon the Juniors won from the Eighth graders. Thursday afternoon the Seniors triumphed over the Eighth grade, 65.-34, while the Juniors defeated the Fteshmen, 52-22. The hardest contested match during the coming week according to past results, is doped out to be between the Juniors and the Sophomores. - ' ' 1 s r , Teams are to be judged according to the number of games they win, each team' being matched J with every -other 1 team for. one game. Should a tie develop, a game la to be played by those included in the tie. The scshool champion la to meet the faculty in a tilt later In the season. Washington and Lee Defeats Virginia LEXINGTON, Va, Oct. 24. WB Washington and Lee defeated Virginia for the first time since 1925 today, aided by spectacular breaks of the game. The score was II to 0. A home coming crowd of (.000 spectators saw the game.. cause members of both teams were off sides. The Jlne-nprii. .y-..v:- Southern i40) v -, - Teachers, f 01 . Position AlbroQks '. Hughes .left .end Bowers Nichols left tackle Waller . 'E. Waters left guard Beard . ' -Vs- McBee D. Waters center Corbln Hipp right guard Townsend - right tackle Battle O'Neal Burnham right end . Lusk quater Blanton Reese left half Thomasr right" half Briner Lamlnack wl''Wl I full iJ substitutes. Southern r Harper, wsrner. norns. Roberts, Johnson, Jacksori. McPmrlMeV''Salman, Moore, Keener, Beagle, and .Owens. JscicsonyiUe: Carlgel, Edwards, Curry, Dean, Bryant Holleaon. San. derson. Mint,: Whiteside, Hobson. xaies, ratterson and RusselL Score by quarters: -4-1 Southern 1J 1 13 14-40 iwner-2ga2iS2rt-w tT f&tv ncormg touchdowns, Blanton t; Thomas 3 ; Briner 1. Scoring points after touchdown, Blanton 2, Briner .2..placeimts.. . ; i,),;, Officials: Louis (Carnegie Tech), EefereerBayer tWiyiam and Jew-eU Colleger Umpiref Clements (Alabama), head linesman; Turner (Au-burn)Jime keeper. v. Offers fi or Pnooe 157 Go. 1 Football Results BI UNITED PEEKS kfTr at. TtaM . WUUaMU M. CL W lab a Si. SW S. Ttrftato SMlaarr t. t'aiM Fmk II. B. F. t trmk C. Prlala Fmk 1, Maamttn tal T. PaaairlraaU IT, Wlataatla 11 Mlta. StaU , Gwitn a . Nartfcwra la, OUa SUM . Lrri ti. "w. aas i. a, PaHaiaath M, Uaaaaa VaSwy S.. Prttrt ST, C. C. Ktw Tarb . rwa M. Lfcl(k . ParSaa IS, Caraafla Tack a., Wnkyu 14, Aaikarat S. aUka S, Apaaixkla 1. r. af Gaatfta . VaaSarMH'a Stawaar Oraaa (. Blafflaa a. CalaaiWa ). WIIHaait e. PiaSlar S. Dairalt C. C. . Mtrklfaa IS. OUrat a. M. T. r. IS. Calla , nil Praak SS. Paa SUIa Pmk (. Fny II. rriaaHaa f. rtarKaaca tl, NarwWk . Xim. Afftt S, Warcaatar . Tata a. Arm? . Ml. at. Marr 1. Wa.k. CaL a Wifaaiaarf . Nr Blaar . W. Va. Wra. IS, OlraHHa Tak 14. Waatara lnn' f. ' Bllraai . Naaiiltaa IS. Rataarkaaaa T. Praaklra MankaU ta. Sa-artbajara t. raraia T. Paaa Slala . TkM S. Batkaa a Trial!? IS, BavarfarS . . lalaa II. Baaaaalaar P. L a t'rslaa t. Makltakarf . l. Lawraaaa M. Itkara Pkya If. . klaaaatkarf , Wrlrknrr Tk. . ftnaaaaaaak S? ta AataHtaa V, It. Okla Wm. IT, Mlaail T. Mlaaaaala S4,. lava . MaatkaMar 4, Maatla Tath t. 1 Taw II. Akraa T. Altafbeay M. Slriaa a S. C. A. aa M. ST. AUaa a Araala . Traataa Tarb . Maaaiaarc Tark . Calif. Tark . BlaaliaM JS. Sia Craaaa a. . . TalkT St. Baaaala a Clarkaaa II. Baffala a laalaa St, Cklraga . Okla r. II. Ctarlaaatl f. RH a. Barb Trark tl. ClaHaa t.J Maaaiaalbj 7.' Caracll Callrta . .1. Straaakar SI. CaartUaS Tark . ' DaalSaaa S, Paklaa . . Naw Baata. JUC." Varaiaat. S, - . VIHaaara i, Baltlaiara a. MarrlaaS 41. T. M. L M. Va. Slat IT. Skaw . Wakaik C, Daaalaaa a Nalra Baaia M, Pttlakargb It. Wllbarfarta IS. Taakafaa a Mt. rtaaal Tarb Sf. TaallaaM It niltif xa, n. f; Af paa a. Llacala IT. Mariaa .. 1M lalaaS V. 14, Taaala t. Maraban , Mariatta . alp Craaa tl, Balfara C. ' Mlrbiaaa U. nilaai . Baaa Palp JtS. la. Caat. . lava StaU ta, Mlaaaari a. Jahaa Bapklat ta, St. Jaba IS. , Kalaaiaaaa IT, AlkUa . ..Parrla laall Caa. MaUn . PVai Jr., tl AaaaaiaUam .. FarSkaai 44, Draka a C.aUfarS IS, Bl(h Ttimi . aaiaUa 44, UTtafataa a ..MaMt SS. WaffarA Waab. aaS Ln IS. Vlrrlala . iaaartta 14, Waataalaata . SartafflaM S4. MlSalaabary . . Talaa M, Craifbtaa 4). Tafia t, Caaa. Afglaa' T. TalaaaSS. 43aara4a Taah S. Baaaa hlaaS SS. Caaa OS. Aaai, . Backaatar S,BalSla WaUaaa a , t. Tbnaaa 14. Albritbt a. Taaaaaaaa T, Nartb CaraMaa . ' . Nartb Caatral M, Laka Farra4 1L Nartb Dakata , Oraraa . Odatbaraa S, Paraiaa . .- Ottarbala ta, Ohia Naftbara a.-,. Parta lalaaa M, Saath Oa. Tatb PaUaaa SUU It. Patraaaal Taatk . Aakara 11,' PlarlSa IS. ; - Malaa . Bataa a. , Maraatta 7, Baataa tM. . . Braalap IS, St. Vlatar . BarkaaS-4S."OattTikar : lakaa:-ia.Maa..aaa. Tatab.,. a. w;jwM - Ckattaaaara St, Praabptariaa 7. Da U vara 7, BitkaiaaS . DtPaal Sa, BaaHag a. DaPaaw 14. Slaataa V. f. Dlabaaaaa a, Paaa MlUtarp 4. Praaklla M, tarlkaai a. . Maarakaaaa 17, flak,.""' Bavtala tt, PaH Baaataf a. Kraraa M, Baaart 7. la. Track M, ESIatwra Taaab. t . Jabaaaa Clip Tarb i. Uaaata Mam. C Oraaarkar A. aa T. It. J. E. tk , lava SUU Ttacb. a, Latbaraa a.- v MaralaraiSa la . Saatb BakaU . Nrbratka C, kaaaaa e. . Kaaaaa Aifiaa 14, Oklaaaais 4. ' T rUfc . Daarar r."S.' -- -yyv-- Taaaa Affftaa SS. Ba;Uf 7. Arkaaaaa . Laalataaa 'IS, Okla. Baatlati la. AaaUa CaL 7. StaafarS . .Wathlaftaa a. ' . .Briabaai Taaar Mr Waatara SUU S, Catar AtT l.-CataaaSr tJ.-S. CaraaiMa S. Waatara Calaa S. M. r. 1, CaaUaarp.a. :.".itaia , . nrAsfU s. - -.14. Jaba JS.JV out 1 .. . Baalarbp ta. V. r.t Kaai . nilaala fat T. -- Kaarrflla ,- Marrta Brava a. Caratkararllla is, laaibath It . CarbaaSala Tack. 7, MrKaaaraa a . Bahaaat Akarr IS. Mara BIX a , Taaaaaaaa Paly II. MmaMa Tatk a- Maraaiaa St. Caaaa ralaa a . V Mlaataalpal t. aaaiavaatfra H. ;: , Talaaraiaa M. Craaa . ". ' Naw Orkaa4 F. ta. Xartar t, . ' :WhaaUa S4, Watkar a. . VJpaar lava 7. ML Mania B. IJaa CaUrra SI, Laaa a. I Blrailapkaai Saatbrra 4a, Jai Taaaa, S. Saath CaL , Califarala . f Waab. Stata It, Maataaa a. . ,l'4ab Attica It: Wpaatlaff a. - Naw Mrxlra 14, Ocrliratal . 1 Dalta Taarban 74, Saaflavar S, . ' Sariar WU tS, RaathvaaUra La 1 . . Taaaa A. aaS M. as, BapUr 7. V. at Sa. CaL Prarb IS. Btaafarl Tr J. - Orat aa Siata PT, Maaaaaath Nanaal a Wbltaiaa ta. raaUla V. IS. ' 'rV., af :Cat 4, aaiaaa Cai. a,'; Mpata V. 7, V. af Saa Praaclaia I. Eaaf aa Baarp ta. Baa 14. Tulane Outplays Georgia Tech, 33-0 - - TULANE STADIUM. New Or-leansv Oct. 24. m-Tulane University maintained 4he terrific pact It has set -' this - season In an ever whelming 33 to 0 victory over Georgia tech today. The Georgians were helpless from the start. " The Came pas , played in uhseas-onal heat before a homecoming crowd estimated at 17.000.. Spring Hill Takes : Game, Score 25 o 0 LaFATXTTE,' La Oct Si U0- Sprlng HU1 College defeated South western Louisiana here today, 35-0 to retain Its undefeated standing in the S.LA.A, - . Bilgere scored two of the HU1 touchdowns on brilliant runs. Ait- ken added the-third and the fourth. came .on a pass, Aitken to Oib-bOnS. r. ' - - The Spring Hill goal' line tu never to serious danger. " ; Silver-tinted grease-paint is becoming popular for. adorning the rims of the eyes In, Fans. : The new fad Is for evening" dress only. ,IS SGARE BY N.C.; S JIN, 7-0 Winn Scorcsx Vone Touchdown of Game v for Tennessee; HickmanKicks CHAPEL HILL, N. C.,' Oct. 24 (UP The University of Tennessee remained in the front rank of Southern Conference football title, contenders todsy but got the scare of its season when North Carolina's Tarheels allowed the Volunteers only a 7-0 victory. Fifteen thousand fans unebmfort-abel under a murky sky; saw last week's conquerors of Alabama drive several times to within scoring reach of the Carolina goal, only to be turned back except in the second quarter and that on a fumbled punt. Peacock , Carolina quarterback, fumbled a Tennessee punt deep in his own territory ln the second, and Dernrberry of Tennessee re covered' on the Tarheels' M-yard line. Thst was the opportunity which brought the only score of the game. - - - Tennessee's fullback, Winn, led a stesdy advance to the one-yard line ana men hurtled over for th touchdown. Hickman contributed the extra point from placement. Twice, in the third quarter. Ten nessee found herself Inside her own 10-yard line, price with the ball, once without it. On the firs! occa-. sion, Feathers punted out to safety, na on we second, the Vols line held off a Tarheel thrust which carried to Tennessee's. 6-yard llhe. subsequently, Tennessee drove t the Carolina 9-yard line, but could nor. score. 8core by quarters: Tennessee ... n 7 o n7 North Carolina o 0 0 00 Scoring: Touchdowns w'winn! point - after ' tOuchdownHickman, iriacemeniT. Army and Yale Tie ' 6 to 6 in Hard 6a:me NEW TTAVTM rwn sv.t i MM A few Inches of lumber and fleeting gust of wind out of the Southwest cost Yale - victory ' today wucn me suis renewed hostilities against the Army for the 32nd time. ine game ended in a 6-6 tie. be. cause Mae , Williamson's drop , Jkick u iumji ie-vara una via caught In the breeze ai bounded on an upngnt of the goal- posts. ay Stevens, Amur scintuiatinr running halfback, crossed the pji foMvJsJUi4vapJu ocmer. uoacn Kaiph Sasse of Army sent in "one play" Broshus to drop kick the point, but abe cadetMtick- er s enort was wide. ..Then, came , play that slectrifierf the crowd of 73,000, Bud Parker, cvmpaci mm xaae auarterback. re celved Army' klokoff and flitted like wraith.-through the entire Army team for touchdown. The sate sue auo failed. . wuuamson, subaUtut N for - right nau oacsv..aroppea back kkk butmiased. v ,. . I 1 ilpilpecmfe FOR THIS WEEK Alemite Chassis, Spray Springs Car Wash Alemite Chassis--Spray Springs, Car Wash . . . . . . . . . ; . Alemite Chassis, Spray Springs, Car Wash, 5Qts. Do Not Overlook the Fact That K Out Motor 03 U 100 Puft.PcniuyWaBirW It -- 4 UiBtDy Sold Bj Other, At 35c Per Qatrt. V- - f Wo Uie CeBnint Batteries---yulcanizing t)ynamlir .Brake ; Hippy, PHONE FIRESTONE lieg's Meicer Defeats . ;Woffprd, 5 to -7 SPARTANBURG, 8. O. Oct 31 (0 Starting off with a' 70-yard run for touchdown by Zinkowskl, substitute back, - Mercer defeated wonora cotiege 29 to 7 ln a game full of spectacular incidents here todsy, - Jesonls counted two markers In the second period. Clmperman really deserves credit for the scores, however. He carried . the ball 11 yards to the one yard line for the first and 40 yards to the ten yard line in the second touchdown. Clmperman intercepted a forward pass during the third quarter to i run 75 ysrds for touchdown. Mon- i roe, Wof ford, intercepted a pass and tore olf '40 yards but was stopped short. of a score. The sole. Wpf lord touchdown aas marked up by Willis who took a forward pass for a M yard sprint In the final period. Mercer scored 14 first downs to Woffords 3. Physical Directors Arrange Inter-School Tournament Miss Beverly Wilson. Calhoun County Physical Director: miss Maragem Henry, Physical Director at Calhoun County High School: Miss Mary Ruth Owen. Physical Director of Alexandria High School, and Miss Harriet Barnes, Physical Director at the Annlston iugn School, have worked out a "round robin": volley- ball tournament which is to open at the Annlston High School gymnasium" Tuesday, November 3. Oamw ari to be played at ton, Oxford and Alexandria. Two teams from each school Included ln the inter-school . tournament, wuX take part ln the tournament. An nlston, Oxford and Alexandria. Annlston, Oxford and Alexandria will hive two teams each, in eluding, the. best players of. each school. Nine members will be al lowed to each team, all teams being; able to. participate in the tournament. All teams will play one game with the . two teams from other-J schools. Two games art to be played each day of the tournament with both teams of the schools taking part. .; . This Is the. first time thai a vol- heyjto has been tried in this part of th country. A schedule has been arranged as follows: -' ' . ...Jtovember 3... Anniston ..will Aplay Oxford In . Anniston; Nov. !,. Annlston to. play Alexandria at Alexandria; November 10, Oxford to play Alexandria at Oxford: 'Novem ber 12, Oxford to plsy Annlston at Oxford; November 17, Alexandria to play Annlston at Annlston; No? vember -10,-Alexawirii to- play Oxford, at Alexandria.. - ;.40 Alemltt LnbricinU. i Testing Saippj 141 ... INTER -SCHOOL VOLLEY PLAHS iflRE COMPLETED m t 75c $1.40 $2 TIRES nuiuniKin nin u OQ.n II I PTfl DVT III V 1 1 1 1 II II I UU lal- I I U U II I Tide Rolls Up Score jn List- ; less Tilt in Bir- j mingham BIRMINGHAM. Ala, Oct. 24. 0JJP University of Alabama scored a 33 to 0 victory over Bewanee, tout ed set-up here todsy In an Indiffer ent game. Bewanee battled desper-f ately without effect, and fumbles were costly. The Crimson Tide got a break at the very start of the contest when Cravens, of Sewanee, fumbled on Sewanee's 13 yard line while returning the initial klckoff. After a brief series of line plunges Hoi-, ley circled end for the first of five touchdowns scored. by Alabama. Laslla placekicked extra point. Holley, Cain and Walker Immediately conspired in a line, drive to Sewanee's six-yard line ahd. Holley passed to Ben Smith' overxthe loaU ; X Early in the second periodAla- bama . added another touchdown. Phillips of Sewanee fumbled' attempting to pun from his 21 yard line and Dlldy, Alabama lineman, recovered. Holley circled end for 17 yards and Cajn hit- the hue twice to score. Leslie added extra point Neither team scored in the third Quarter and Sewanee marched M the Tide's 33 yard line early In the tfuarter,"" Assisted by several penalties assessed against Alabama. But Sewanee could hotgain. Alabama resumed its offensive', and Causey circled end for 29 yards and touchdown, Bellini drop kicked extra point. -' Just before the final whistle Chappel. passed 13 yards over, the goal line to Long and Bellnl missed final try for extra point. Score v by periods: Alabama . , IS 7 0 13-33 Sewanee ij.uLil. 0 ; 0 0 Soortng:. Touchdowns Alabama: Holley, Smith. Cain, Causey, Long. Points after touchdowns Alabama, TLasne wrBrtlmL' Mrs, J. W. Denman : To Bender 4olo Mrs. i.' W. Denman, will render a cornet solo at-the Opening exer-cises of the Phllathea ass of the First Baptist Church. thU morning; Mrs. Denman will b' accompanied at the piano by. Mrs. .Y Fv Miller. Ait members of the class are urged to'attead'' .. v ..:. hktthe sse effect cai "pbograph. m putet as uia tol X-rays. ' 4 : . ' " V.' . .. '" ' ' - til! me w mor lr--.?-. .. . -. ; .- : . , .; - ., -.. f : - . . i v 7 : y - -i. -e.-!;'.-','-'"-- ,'-V r. - - -. -. f-- -. . fjpVcM Oid Uti f SorU Tkat ( li ;( niree'g'ililia few "of those tulti " 'J1 jh-W Hrl , oddj and ends, and if your iiie ; fCfr II : mm m a. a ;V' 0,.Iol, fW3on Bros,: ijm yroauciouis, in Knpes BOYS' 50c -v. . ' V'-' mm --."Wora. Oglethorpe Kicks. . For 3-Point Victory ATLANTA.. Oct ti tU-raf three faarters Ogletherpe asvi rar- -f sua battled to fee avail here today bet carry ta the feerta Oglethorpe penetrated . to . Faman'a It-yard Una, lYaai there, Sypert, the Pet-rels tckAel4 ace, stropped back and booted a placement let the enly three aetata ef the gaase. It was aa art. IUAI1S Anniston Boy Plays With Florida irr13-12 Grid " Victory- 7 ; JACKSONVILLi:, Pla., . Oct 24. (U.R University of Florida squeezed a meagre by sufficient . one-point margin vletory over Auburn here today to provide., a mild upset for the ddpesters and 15,000 fans present. The score was 13 to 12, . . Alabama Polytechnic had been favored to win the test following its victory otfer Georgia Tech last week and a 7-7 tie with Wisconsin the previous week-end. Today's was Auburn's first Conference defeat. 7 Florida spurted from almost the very . start when, after an exchange . of punts while both teams got their bearings, Hughes, Florida foil back, tore through the center of Auburn's line for 14 yards to within scoring distance. He plunged across on the next plsy, but Rogero failed to convert for extra' point. During the first period Florida scored six first downs to Auburn's two. Auburn, took up. thl offensive on the next period, marching to Florida's three-yaqd line where Florida held for. towns. Bernhardt' Anniston, Ala, boy playing left - guard, wag in the play. Hitchcock, Auburn's, star halfback, led another march downfield and finally flipped a pass , to Atrial for a touchdown, but likewise failed to . add extra point : The score was tied, 0-6. That ended the scoring untUVthe final period when Davis passed 30 yards to Emmelhains who ran 38 more yards for Florida's second and winning touchdown. Hughes place-kicked extra and what subsequently proved td be the winning point -v . Auburn later recovered a fumble bn Florida's ; 15-yard -.t lin and Hitchcock went over for a touchdown with two plunges through tackle. He missed the crucial try forrextra.'pdmf.-: rr , ' , i Auburn .......Q g 0 112 AUBURN OSES K a 1 t ink SIN&pi Incided are such' celebrated maljes as Hickey-Freemah Kuppenheimer - - ' - '; '::v.Greif r:.: f lit Shirt 95c and. other celebrated lines of shirts, in iobrVTrai ana coion. au are collar-attached. C. B. REEL ? : ": r VV L J 'iXI VV JJ ' f VI'. 71 GEORGIA KEEPS RECORD CLEAN SCORE 8 10 0 Bulldogs Repulse ;C6mmo; . dore Tnreat Saturday a. si H-X y ai Ainens ATHENE Oa, Oct 14. tJJ Oeorgla's Bulldogs : came through 7 I with, 1-0 victory Over Vanderbllt ' stubbornly contested game here - Hoday to remsin in the race as.a leaning oouinern uonierence cnam- , plonship contender; ?. ' After .the first period, the Bun- , dogs kept the ball in VanderbUt : territory for most of the time. The. Commodores were able to repulse , their scoring threats,' however, except in the third quarter, when Smith caught a pass from Chan- dler and raced for a touchdown, a Georgia's tovchdown followed a brilliant 64-yard return of a punt , by Downes, star quarterback. He -was forced out on the 1-yard line by Fortune, VanderbUt. fullback. -Three line plays failed to. gain and then Chandler flipped ar pass over the goal line. "Catfish" Smith going high into the air to trab tt; Smith made the extra point with- a. kick from placement . ' A freak safety 'that pusxled the 15,000 fans ;: attending the : Tgame gave Georgia Its first two points ln the second period. With the ball on his own 3-yard line, Henderson, Vanderbllt quarterback, took , the-ball back of his goal as if to punt, but stepped out of bounds and hurled a pass. His going out of bounds gave the Bulldogs a safety. .. Throughout the first , period, . Vanderbllt' had played the conquer-,-ers of Yale on virtually even v terms, aided by. stollsr work An returning punts by -Henderson and his edge in s punting duel with Sullivan. ; - 'J ". - v": .' - Smith,' Intercepted a pass on "his -own"15-yard line to repulse a thrust . late in the third period, after or- tune had carried the ball to Oeor- gla's 25 with a'3-yard ofT-tackle w smash.' . '. -v-.'. ;': ' ' VanderbUt held for downs wit& in its own 20-yard line late in the final quarter to stave off another Georgia score. , ;- "B$ore by periods: VanderbUt J.. 0-0-0-00 ' Oeorgla ....-. 0-2-T-O-C ' ;Touchdowh: Smith. Point after touchddwn: Smith (Placement). Safety. Qeorgla.' ' : :' . . Florida- :' . , ' , I '. 1-1J .J -Scoring: Florida Touchdowns, I Hughes, Emmelhainz: point after VMVilWVnu " 1US;UVW ' faUIAM M Touchdowns AlriaL Hitchcock. iinirnrunrn - MiiDnaa miiraaim- ,. ' . W. " ' '' bfhese 2nd Shirt ---..-i-.J.J.i as To $2.50 Ilea's aid Hei'l CAPS i, 5c int! MM A :- -if--' "- , . i

Clipped articles people have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 21,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free