The Daily Deadwood Pioneer-Times from Deadwood, South Dakota on January 30, 1898 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Daily Deadwood Pioneer-Times from Deadwood, South Dakota · Page 3

Publication:
Location:
Deadwood, South Dakota
Issue Date:
Sunday, January 30, 1898
Page:
Page 3
Cancel
Start Free Trial

Page 3 article text (OCR)

THE DAILY PIONElSIt-TlMES, SUNDAY, tlANUAHY, 30, 1898. ay. ft. aJkoraaf A'rp'uoATiow ro obdbb or vmnuo-tioa. . (W. i. Boa, AaMrvay. H, A. lo. 100. A rHICATIOK tufe A rariKT. LEAD PIONEER-TIMES. THE BIG Ib tba tloabt Coart of tba CXiOty ol laftlaB Oi AfOUtJl 1 Hal . Land oOaa, Baptd Cltr, D., paoaabar , tn U. taftttMr Of UM IVaUW of Aa4w t. WaUbOT, UW7. j f BW -awl UCAD. v. o 19 JANUARY 30. The Lead high Ave cluo was right MLNXRAL RELT. gJMIMIUBT ROTlOa. esse Mini Otapiaf. rmatipal im ai bual, and orb, 01 uod, Lawraaa oaary. . It. Motlos la tM -ira that al mttug of th oar ill dlraolors of las a bora aaaaad owupauf, Aa 4 al it udloa la lMaaduo,i, iluiiu bakuta go la lad oay of lMKiKBr, laut, aa it mil tba. 1) uflwo aud abaif ( JS) nulla par abara, at laslad auua lb capital tua ol lb auoiptay, payaula iuiau.liy lulM ImauH, A. W, lata, III baadwoud, a. 1. Auy abMik uvuu waicb tbla aMaaauiaot shall re-Biala unpaid on January ana, Is, wiu u da-lluu,aol aiul auvartlaad l.ir aula, aud uulaaa ray aul anall bar Ihmii owl imloi, will ba acKl at Bulls auction, al Ilia tittlca of Uia aacratiiry, lo Mia It m nay ol ral.mar,, lawn, a. J a sleek a. m,, ol that day, lo pay aald aaa. aaoiuita tutratbM alia t ! aU.artlaiua awl auauai ol aia A. w. (lua, Um Hacraiarf aud tmaaurer Notisa la karaby (Iraa thai Da rid Iliac aa tlad WIU tba UVark ol uua Ooart, a pa-llioa arayias; tor au urdar ul diatrtouuoa Bad aattiavaat of aaaoaat la tba aatata ul audraw 1. H alkar I t, aod Ibai ktouday, iha I4ib day ot fabrtutry a. i, MbM, at iu u'ctia a. ui., ul aaio day, uaina a day of tba rastuiar tarn ol ibts coarl, to-wlt; of lb Jaaoary laiui, liwa, at tba aoail naaa ibaraof, ot tba Court royally entertained on Fttday evening by Mr. and Mrs. T. R. Stoner. at their coty home In South Lead. Th usual Hooaa iu uia City ul uaadwood, la tba aald Ooaoty Inrluda A Can of LokT CkVblB BB ol iru. b. bao aal lor baariua aald paUUoa I mciuua on V. lava, mi auw- wuaa aad wbara auy paraou lutaraatad taay ap I ) iyrUD. - - ktMkr .uJ nitu mun mut U. id uuoa Woaitl number of members were present and an enjoyable time wu had. The led lee royAl prlte waa won by Mr. L. P. Jen UiM Um MrtHtMa IWU wWwalwt kw aVIW r w. BAW U Onuui uf xhm a40ui-r. LMWd iuwn l-tu, Ai v. imm. 4Mm of.ui uwiuiif Oomrt. ill Reasly fop Fall ami Wiitsr. - Haiiili Stock aM CcuijlEto AssortneaL Plk-v4-Uvv I So-wge't fr II. 8. dt M Fine Uotliing. JlQ tliing Everything for Children, lkya and Youth. paa-J., I Th oily Complete) Aaaortmont in the II ill. Ury UOOQS J Fine Drees Material ami Trimmings a tSHi'ialty. If : Hi wiavitt Ws are th LEADEIW in Quality, Quantity and Tricee. lfllllinery fEverytning New, Nobby and Lto-dute. Cloaks & Wraps lVS'am kins, and th n.lnor one by Mr. J. ( Peters. The gent's royal was awarded to Dr. J. W. Freeman, while P. A. Qua- ' hurst cs.iturcd the booby prlie. A: n tl ,n ha r at rsmaa nf rarrla war rila varl I Haarr RofbwkrAn eAxrlM a && 1U of llquort k&4 lut of all klnda, tot1 f Amlly trad A, lA Log CAbln mapl obob uwd, bJwaa w Anted. Bold by J. HatUnbaoa A Bra. Dr. Vd baa movd Into th bom recently occupied by W. Fink, on MaIc tret. HU offlc Is ttlll In Miner' Union bAll. 1-29-lm. (fraalajr A Utflay, Atbiruay.) OkUr.lt COallUw CAllaK UN afFLIOAlION ol uuaruMu lor urdar uf aalauf ktaal bafcala. lu Iba r r ' 11 uuwri ut tua wnhii " mihhi ua 01 auta urkota. ia uattar ol Iba aatata ol Laa F. UarrkOUu, Mcl.auMhlln a MrUuhim Atlornar..) tOatalUAa. ..tale ol South Dakota, ooumy of t.awrraoF, aj. la Juatiouuourt balura K u. karls JusUv ul lea faara, Jacob ttuldbaraj, plaintiff. . B. Mallaa, wbnaa trua Bataa la to plaintiff an- kauwn, bafau.laiit. To VJ illan, baf.uiUnti Iota Bauiaof In auk ol Houth Uas.iU lir ara ara aarwby rauuiaaaMlvd to ba ud aupaar b sure the uawiataiafuaMi, una ol uia juatiuM ol lb a aaaoa la and lot aalil auualy, ou Uia art da' ol lMcaaibari 4. l. lav), at mua u'tlnch lu Uia lra-AO""k of aalil da, at lur odtca al laaadwunii in laud before eleven o'clock, and a bocIaI tlma wa had till 1 p. m. Elegant refresh, merits were served at the Appropriate time, to which all did ample luetic. biTiila lUrraiuau, fiuvldaaoa UarfaaaB aiM Aiutur Uarrautaii, atluora. it auuaariiia to una tiurl. Iroaa iba patltloa Utl Guy McCollum Ia on the kick list of ay riwauij and Uivd uy Jwui W . Hurra luau HoUaa la karabf (-'ao. Tkal aUlnbov Mia-Ituj UunBauy, by atl KolKMimuja I la aaaal, vbcat Bual amua addnaa la baadaoud, auuU Dakuia, baa tola ftiad iia auau- aaiioa tor a uataut fur laM.t Itnanr faat ol iba Uutdatuua aad LlaaUak ludaa, Miaaa or vaiaa ra avauuraiy, baarltuj (old wila aurlaua grouud kuv laa! la wu-Ui raauaalltaly, Miaaiad la Ida Uray Hiaina; Ktauiot, Uouauy of taaraara and aiaia ul awiia uakula aod daalajnalad by Iba aald uoiaa aud oouiai Dial ua Ala iu Una uotsa aa M. a. kiuoibor lJUl, iu 'toauaaip M, Maima Mo. t a, ol U H. al. Maridlaaiaald UM ka, lAll, balluj da aorlbad aa luiluaa, lowll; uuumiuM lAius. Hacituilutt al.coruar Nu. I. IdauUiwI allb ooruar o. i, k.nuiara Liaia, urvay No. luuii a blua bual uiarkad 1 U I11I, abainia U. b. luualUia: niuauaiaul bo. 74 baara Bono aa' an , aaai kiau.a faal, taaaaa auuib ia' M , aaat aiai faat lu uoruar , taauoa u jrla aa' au , aaat lat. Im lu aurnar Mo. a, Utauua aoru Jk' , waal aj faal bi ooruar Mo. 4, uiauca aouui ao' ji , WM IMik.k faal In ouruar jin. 1, Uia blaco ul ua-Nluullui. Iha nuuibar of faat alainia,! aloba' Iba vain la IMA I .aas Iba praaumau airaolioa u waiuB w aorlbaatl aud analbwaal, 0011011041 auu iaal lu a aoiuaaaauiriy uitavu.ia Iroot Iba Oiauotary, aad Iw.l Iaal lu a uortbaaaMrly dlraouuu Iruui Iba dlanuvary, ooualwiiuj au araa ul lu.ubl auraa. UVkutk lAiua, ataajuuiuiai al aoruar ka. U luaulloal wltb aoraar No. a, Uoidabma Ula of una aorvay, wbauca U. a. louauiuf nuuuuiaiil No. li tmara norm 7 Ik . waataiJAI Iaal, Ikauuo aouui M M , aaai auu taa iu aoraar Mo, j, uiatwa auui 6k' au , aaa I4d6.k fsa to vuraar bo. a, Utaiwa north ja b , waa auu faal to aurpar No. 4, Ibauca aoula at' au , waat laak.a laa lu poruar No. 1, lua plana ol baaiuaiag. aaoapUMt aud aauiuuuta tba porUoa of lua llarriauu luua, auivay lu. W4 iu aouaiai wita ma Lira ua tiodatar claim, aa araa of u.U auraa wbloa la BtM oiaiiuad. lua uumoai ol iaal oialuiatl aiuutf Iba vain ia Itok.k Hmi, ma praauiuad dirotitiuu ul abk-b la iMutueaai auu amuiwaat, alaluilua tVU Iaal la a aoaluwaalar auwUiw Iruui lua Oiaauvary aud lluVk iaal ia a uia Ulaalarly ulracuuu. Nat an Uia at Una 1 auraa, auaaiiui a bual aa araa ot bulb Uuul-niu, aud Lira uak budaa ul ik.lkr auraa. Ma, uaiui raruuiua Ik' ku lu Ik' aa K. bo LuaaUoa ol laaaa ouuiaa la roeurdad la tba Haordar a uibca ul bawrauua couuty, a.aiUl lAuVila, lu boo ak, paara Jay ul aliiiluat tlaiwa iba auj.iluiua' alaiuiauM ara ua M ailauiarw luua, uray bo. luliii uw a. llarriauu loda, autvar Ju. M, alau by ruaud owaad by aubHaua U. kturaa, ou Mf. by uuaouwa. Any and all paraou olalmliut adraraaly auy pur. Iiou al aald troidawjua aod Lira ,ut Looaa unuaa ur aurlaoa if round ara raqulrad to aia umi aivaraa alauua wita lua MatfUtwr ul lua Uuilau Pnrtfr P QUrtopi lA11 l!,e New Toes New LftSla 8,1(1 NlW Colore. DUULa 06 kJIlUcb Everything from a Digging lloot to a Dancing Lead 'ump. Pu Ilia auatdiaa ol tUa paraou Bud aatata Ol v. Uauaiuau, airiiui ttariau.au, I ruvidaliu fctarra, uiau ana Artbur uairaiiutu, uuuiua, praylBs lor HEAD AMD REMEMBER THIS. Henry 8weatmAti waa reported Aome utua ut aaia ul oar tutu iaal aatata ualouauuf lu aal aaiiw, Uia4 It la lur ImB bal lutaraat ul TJ ai D 0 Correct Coloringa and hhajioa. rialO 0t LUUb f Agent for Steteou'g both aoft ami stiff. All you who Intend to py for whAt aMl aatata aud ul aald barda luat auuB raai aalala auuuld ba Bull. tl la baiaUf ordarvd Ibai Uia bait of tla Of lb you buy. At Cha' you don't hav to I pay Tom, Dick and Harry' dbU, thit I aato Oarua, aud ail paraoua lularaatau la tba aald aalala, appaaf Ualm a lata Uoui I ou aalufday, lua lata day ul tawuary, ,. il. laua, at iu o'mKM a. at uia Cuuit luuiu ul aald liourl, at llaauwuod. bad bad luck, got atck, out of work, died or run away. AU goods ar paid for before they go out ot th store and uaarauwa t.ouuti, tuan aud tuara lo aBuW aauaa LcirpeiS GL LXUgo Oil Cloths, CurUim, Sliadoi and Mattings. Gents Furnishings aKK:S3s C fk-kTrMS JP Dnn vm- I kind, all fitea lor Ilruting or (K.king. 31UV6S QL JtAallgcO fOurNewBteeliiungoUaWoild IcaUr. uy aj ur.taa aaoaia uut u arautad lor taa aaia i w.a aaaata. aud 11 ia lurtbar ordarad tbat a aopy of tbl price on all good ar marked In fig idar ua buboauau at ial lbla au,iaalva waaas ualora lua uay ul uaariua, iu UM iauy VUnBhja. taSa, auaaauapaf uiiulad aud puulujaad 111 aald urea. Tbay don't have to aak one mora than another because tiiey think h haa aa order (for bo order at takn). iMraiH.-a couuty better yeeterdAy. I. B. Smith, of lUptd City, waa trana actlni buelneu In Lead yeaterday. Louie Jacoba haa aucceedad Sol. Cohn at William Pllera' family liquor house. Thomas Ward waa arraigned before Justice Smead yesterday on tba charge of being drunk. Mrs. Prank Bortotf la being visited by Miss Clara Huddleeon, of Piedmont, for a few daya. Andrew Peterson called at the boa-pltal Friday afternoon and had a bad cut over hla eya cared for. A few days ago a large baby girl was given to the car of Mr. and Mr. Man- U o r4 nrn ma I Builders, 8helf and Heavy. nUraW ar I rainU, Oil, Glass, Granite and Tin a iulum A. Klaaaiar, Uouutr Juda. iwure. Klgn, CBaaMfn where thr aall Aheap. Uatad JlHuaiy 1Mb, 1MM. Can Ruppl;' you with anything needed tuat run. a-au. is, iaiavi Mine & Mill Supplies ror Mince Mill. Th Clkhorn la tb butt Um troa Daadwood to the JCaaL Thla aUUcMnt , noTica. .UaUtgUaMI b. ia vanned by vryon who haa trav- lautaa Bor Uold Miulmt O0.1 prtaatpal raoa uuiunaa, Uoadwoud. sjuulb IMButa. laicalluo atauja lauu uuwa a aapid uuy. la laa uuuuba waarj, w aoawar ki aarob Uolrtbara, pialntl, iD a aim aallua lu rao.rar (1. la U anuria, Waraa tad arahaaulaa auld jrow al y.,ur auuauni luatai.oa aad ravjuaal IB BpMuibr and UuUiuar IHHl, wliloa "ia al laa reaciiabie vaiuaol .,, ana m i uuaaa laa o appaar awl auawsr, Iba aalil plaimiu an.i laa Jatfajui.ul anuiiial ou lor tin.ll, ai,..iu.,'t feat auo auaia ul tb aotiou. Uifaa aiHlar uiy band tbla Wita day nt N.xam jr, A. O. IHKt. f, H liul, Juatio ol lu. I). Tn th 4 afandaal abova naiaa: ara hsrby BotiDauUial Uia muilaliil la thi aaUua wa Ulad on Uia au uat ol Uavauibxr, iwl, la laa abwv aalolaa ation, at lJiro,, n- uiu liaaoa, aad Uial Ilia trial 04 Uia aiunli la hrbi aialaliil Ublil Iba la b ,lar il Jaoimry, lwa a Blua u'oltM-a a. ot. iu rdat Ibak tui.nui,oM l kb. ayutaiuuauiaji ba iuail. . II. HaBLV, Juauoa uf tba Faaoa (lanipla a UeLabukila Al'naja. aala o a,talh baaota, County ol Lawiwnoa aa. In Ooaala Uoun, lion. William a Miuatwil, ladaa, Boaiinar Brna. Cntupanf, a Ua-Bor!liHi, uialuui. va. frad Nalaon, Dafamlarl. tka M lata ol Houifc liaaata aaru'a uraatlOkti to frad Maiaoa, ibanlaita nauiMl ilatauilanli You ara bam ijr auuiuionMl and rtHuitad 10 wia ar lua aumplauit ul S oaiiuar Uro.Bara Loiu-aauj . li a abota uauiau (ilatulill, auu b waa niai a It.! oAivol tba Clark ul aaid court al Daad auial, auuia UakL-ta. ou lhattb day ol Movmulwr A. 1. 1BM1, a nupt ul ttblck la barawlui rvd an you, aad fco aarvu a couy of jvur oa-vr lO Uia aalanrlbara at Ibvlr lar olnua lu Ilia 1 il af liaadaiNMl, Boa lb liakoia, aiilnu Uiiny ! kftar Uia aanlra nf Ihla auiuiuona U.m. u, BOlaalvanf Iba day ol nKtvlcH, or ttin ulalu.llf will laka JU'lam"!'! niia.npt you lor tin amu ot kM.ua, Willi In lariHil llir'-a. tit fruiu tin HKh ll.iy ol AiifilM, A. 0 l"7, li.iaiilaa tllf c ml o( Una ai'U Lialatl al iHHMlaoal, M, i tl.li bin ilaj il f.c raoibar, 4. 1. lain. IKliri.lt a aluUXI UIlLIN, Alloini) fur 1'iaiiiUtl. llral Knblkatlob N.iu.wrll, inul.) t B.I.MM Caruooal ktiuina iiiauioi, Laorauua Uouuty.Mouui Uak la. ol ruiimuatuu during lua ality daya partial ot pubtivatiou barool, ur tbay wiu ba barrad by ir-tiw 01 uia prutuluu ol Uia ataluia. butioa i karauy tfiaao uat tbara la aailBoujai alad over th road. Splendid jttlp-ment, xcllent servloe, ur -urpssstd tlm and good connection. Call at th legant new pAAAengar depot aad get ClYinan I lrgeet, CTeanost, Froaheat Stock UrUUericS In the IIii:, Vnxi Correct. FLOUR, FEED, HAY AND GRAIN. Agents for PILLSBURVS FLOUR. All kinds of Repaiaing, Spouting & Roofing, uua uta lultowiun daacrlbad awicb on aouuuut ol illinium bo, s, lavivo ua Iba 11 ua ul 11a aia. s. ii. kUkva, ataajialar. 11 Is baraliy orUaratt, thai Uia furaaoluai uoiioo ol bar, invt, Uia aatarai aiumuita a. I opposite taa I ualuaa ol Iba raapacuv abarabuldara, aa luiluwai nick, all concerned dome well. pplluatlou lor a pataul ba publlabad Im iba pariuu art. lain,. Bbarwa. Aui'l Master Willi. Lang, who haa been Tlirou"h "V Ui 11 aiaty uafa ( HU ootUMMUtlvu Waaaa, lu uia fiuaaaa-liaaa, a daily uawapapar publlabad at j.ibu BaiM.tiai trus aa auu I 1 mi , nt i.i. i. .v ... Kianorn vry nignt at oeioei. li Jouu aluiray mmio usauwutm, a, i. to U I quite 111 with pneumonia for th past u jouu Itaaaaiy. irusioa aiiu Ik J nun bK'uautfbllll llNMi K. O. kULaa, ( ritkl Pab. Dae. kl. lkkT. ) "'"' iu uu teW on tD improve. Nonca. k kj , The home of Mr. and Mr. Bert Alei Jobll Mt'liUMbllU IINIU J. II. IrfUublU ...... JM I baa. W. uarillar 60 I Uaa. W. Uaiilnar .... M Notice la hereby given that th Hercu OTIUa fUB fUBUCATlUN. tea Cold Mining Cs will n it ba ra'pun. ander, at Terry, wa brightened Friday by the arrlvsl ot a Urge baby boy. t Ubaa. VI. Uardnir,..M ku til I ua. .! , n, r. u Ati Al U ao n uu elble for any bills contrarfu.1 In its I tl.iaa. W. tftaldliar BO j.iau w. boid ....m..:mi l.nl Uiloa at Kapld Oily, a. v., January, lu, hm. KiKipa la haraby alrau that tba foUnwlbavBauiad -aJT HerniH Froaher, while In Lead yea nam unlui ara ar covernl ty a I J..UU W. Ilny.l .. iftui a UU Millar b Biail bHi uf bis Ibtautluu Ui uiaka Dual iirwl in support nl bla claim, and ibai aaiu And III aa tiinlalica wltb Uia law and aa urdar 01 written order signed by the Superin terriay, bought from A. J. Marohn a farm Adjoining his on PlessAnt VAlley. pruof will ba niada balura lb ular ia? lb vilruuit ASSAYER8. tendent Fred W. RoMltvr, or Fred tl. LEAD EUSSIESS DIRECTORY. tba laiurd of il.rw. tora, ao uiany abara ul aacb parcvl 01 au. b mim-i aa Ul.. ti naciaiary, will ba polo at imuiiu au.tlou at tba onto ul Uia Flou aar-tluiva, iu liailWiHul, Lawianoa tkmnly, iJuurt wltbiu and fur ltwrauo uunnly, H. 11., at Harda. RAILE3A9 TIME TAELE3. BURIalNQTON ROUTS. umuauiHi, a. 11., ob raiiruar II, lava, via: WIlllAm A. Qulmby hss plsced a to a aaniiinaiy u. a. nu sivi. kor Iha V, ' baV aud H' M VI W Hae. 37. Town' . !., "il 111 1Mb day ol rluuary, lava, al 1 en a a p. ui., ol aaid day, lo pas aaid dalluoaaul M. H, LYON. ton safe, which he bought 'from Mo rhon tn hla place ot business tn Lesd. ship k N, tuna; 4, a. B. H. ki, FINE FURNITURE ON A RAILWAY II iiaunw uia lollowiruj witnaaaaa to nmva kia aaaaiuuuniiw lotfKlbwr witu lb unal ul advwrttaiua and aipatuwaul taiu, U. , at A lall.N, QUY LAMBERT. noutiuuoua rouuauua upou aud eulllvatloa ol aaw TRAIN. TRAINS LEAVa AS FOLLOWS: in Hauratary. Juo. HlAtrhford and Tony Barteleno laud, vis: PUBLIC ASSAYER 1 s Btaae auaa. uauiaa K. Harnar. Frank Kliarla. Itunh Miliin ChAlra. tete-a-letee And lounaes in I No. 101 PaaBtr, Dallj. Hill miiuii miiiiu, an ui tMauwiMKi n. n. K lataWrVtlOP, til Ui Ciifiul I'ourt lit Mint for Luff ratio (stun f WllilHlu l. Ilni', fHalvr nf th Atuil'vn MavV .ftf)f k LiWM Atwikumtimi, 1 itttuttil. the Observation Car on tb New Penn-1 city, Hot Sprlnga, Chlaa- s.1.1 Nljl UN I MALA K. li. KauiM, Haalatar D have men At work driving a 100 foot tunnel or. their property up Poorman gulch. Utclt. Feb aad BOeVjUni Stalls alliaa Mibliib I oiiiuiny. AND SAMPLER. tylvanla Limited are remarkable piece I go and a! I points aaat, of furniture In design, finish and con-l south and vast 1:10 p. m Kilwnr.1 !.!rl'"f:.!, Aiiik. M, Hwt. Jnhn R. (Krawlay A Uffsf AUornaiu.1 llaaota. There was no meeting of the school bUMMUMB. la-ation of aiibaa, kub baatn. lawrwnc oountv. riif. r' 'lUiii., J ui4 Ui1 i'liuniy, H. L., Oi pal klksalloa glraa to Utm bd boardluc QKADWOOU SOUTH DAKOTA aoutu Uasoia. venlenre. They are something entirely I No, tot Looal, Dally ezoept Spb-new and give the observation room the I day, BaJd Koontaln aad Appearance of a grand pArlor. For de I Spearflah .... 1:61 p. aa iinry l iiM n I'oru'.i iinii, Alrxl Ht-liciltir ul botiw,. I oar la dallmiuaut auua tb followln kul'ltl r.' iiMi.ui, in laHilnMiH mm m htiltir H board on Friday evening on account of the scarcity of member present No quorum. IntbaOirruil Court of iba klablb iadlclal Circuit o ia aula ol boutb bakuta, wllbiu and lor latwraac enuuty. uaoraa w. tjiars, William Tlrny aod Jainaa aaatirltaatl aa k, on atiininl ttl aaaaaaaiaut bo. k. Fii Saddlt rYeree a tptiaftr RAddlck Building, MaIb Street, Lewi. Ulii, i-ktM H(litii jr t'i.t IMHtMirMtUiO, ol two til nulla par abara, lavlvit by tb Board 01 tails about the train and route aooly to I No- tot Ffwlght, Daily, Hill srawiay, piaiuutxs. a. ilirauuira ou tba lata day ot Uaoaiuoar, IMiT, lb savaial aluuuula aal oppualt lb baiuaa of Iba roapauUta barboldn, aa fuliuaa, lo-wlli Un, bo. Mr. Baker, who haa been vldtlng rel H. D. Derlnj. A. 0. P. Agt.. Ut Soutfc BLACK IIILL3 toaljtlMlLaijorato or riftinr li'H hiiiKLu Ho. m (4 i jx ifMlti in rtkiir fbnlM and f runt A. t Ui J , r iinitliMia m tli liulkW bitAK.. J'ltU U. Vwiiur, . U-rwi M. WtniMw, 3brita U. Vwiapiiij U A. Wm.mw, tlulntf b.Ml-nMMi m churl k ! a J inf, I)fitl 11. t'lkUi. Vrmtik I- OUrb uid )yrt K. Harrulaa 11 lain and At lllbff aompasy and foba City. Cttatar aad Edg-Baofit...... 1:00 a. tn. Clark St., Chicago. aiar, uaiaauaow Tba bum) of a, hi lb Dakota auds araatina. atives In Lead for some week paat left yesterday for the range neAr Slim bo. flatna. Iharaa. Aiut iWI 0. 4. Bart 11 ....... akUO 44.U0 aVl ii. 4. Bartlatt 'iioil s.uii To Ui abova naiuad dalaulautat Fowler. Cull ft Whitfield ATT0RNEY8 AT LAW. sou, aud aaob of yo'j, ara baraby oummoaad and DEAD WOOD AND LEAD CITT. ORAND BALL. Ulri, cotirifii u Jm rir 4 Uu,, Jnin lie Com Irk tviid ILiBimrJ. Mc4?ot uilck, t-fMrttir M loha MourtiUi Um ud Luolan wtboaiunt. floUskji lttmnM m IlinMbaiubMt bl lMuiiifa raquirad to aoawar tba oooiplalnl ut lb abova aauiad plain Ulfa, a aopy ul wbiub la barvwltb at. U. UaUiar. ...... Hun a.u IM Carl Nauib.it...... lauu Auu IU K. i. Hlubanta..... liajU AOj Buttes. Rev. 0. J. Okr will conduct preaching services at the Scandinavian Lu Mayflowr Lodge No. 44, R. D., of Henry Schnitzel Lea,B.D., 40. Bdkttft. aanaa upon yoe, and M aar a onui of mur an. MAybleek. MklB Street. I And la auoordaiiua wiib lb law aud an onlar ul Centrel will give a grand tuaaquerade Tb ttUi nf Boyth iMhuU mm9 ffrtlnfi To ib liwvt ntuf dufnudniitui war upon uia nioaorioar at uair omoa IB Ul auiitb block, on liaadwoorl atraat, In liaailwiaal, latwrMioa county, auto ot aouui bakuta. wltbiu U10 board ol dirai'Utr, mwla npoa In lotb day uaoauibar, IHtrT, au tuauy anaraa ul aob parcol ul aucb Slock a niay ba uacanaary, will ba auld at theran church this Sabbath evening at Vo fear 7 tauiiuiioad itd rtuird n i v twr lh OakRUDlaViut of Ui atMiv itiuuwd utaitiUtf I aamptM ar balll.ia by stall ar a uiirty day altar tba aarTlua ut tbla auiuiuuiia bAll at Miner' Union hall, Feb., 14, which will be in chars ot th follow. wUl reaaJe, puuiio aurtioB at uia otnc ui uia aurlary 7:30 o'clock. prasupt altaaaoa. UnliloatK, m UwadaiaaL aoutb Itakota. ua tba ANTHONY TROUT, ITestassad or th bat adaukt arneiai at lng committees: Albert E. Evan la a late arrival In Kb day ul rakruary, lava, at 'i o'aluok . li. of lbl nay, pay aald dalinquvul aaas saiiiuiil s upon you, aioiuaiva in tba day ol aarvtoa, and Il you fall lo anawar Uia aald oumpialnl wliblu tbat uoia Iba plaintiffs will apply lo tba oourt lor lb rlll In aalil ooiuplatut dauiaudvd. Uaiad al Uaailwind, aoutb iiakula. Ml Mb day Executive Miss Anna Melsel, Mr. tbarwin, bwtbr wiib tba data of adrarllaiaa Plumber and Steam Fitter, -,t,ot rrnju,B, c.imm vblcb will b Bitxt in lb ortio nf Uiolrb til U ibuT UUUd Otmrt At lluit1, Hog LA iHafelti. ad a rv cvyj nf yinir afiwr uprtn Itt Mborlbr At tfiair uITlo lu lUm Miilu VftQ UUkU, UdwHkti, miuib t'aot witbb fcbinyaart AfWrlb nrlr uf tlil autvuHMua acIuMt f tb day f Mrvtta, am) 14 foa tmi In atiMWar Una rmuplaiui wiihlu that Umis tb tiiaiutlfT will mpyif u lb .'url for tli ro Lead by occupation and la holding down a chair at Westfalt and Schick' auu aapauaaa ui aaia. John Wlltnarth, Mrs. Chaa. Chauaeee. laboratory aad aamplia work la VaaM Vulidssaj, i. UOLOBBbO, aaurotary and Traaaurar, Leave Deadwood. Leave Lead City. .I:S0 a. m..... ....1:51 a. m..,. ...I: 10 a. m. l:ll a, m,... ... 10:10 a. ca. 10: SI a. aa..... ..11:07 p. m. 11: M p. aa..... ..,.1:10 p. ta. 1:11 p. m...,. ...I:0t p. m. a!:!! p. m..... ....1:10 p. m. 1:41 p. aa..... ...,4:U p. m. 4.(0 p. tn..... ....I:M p. b. I:IT p. IB..... ,...T:00 p. a. T:t p. m.... ....1:00 p. aa. I:lt p. a.... ...l:00 p. m. if:U p. va.... ...10:10 p. m. 10:11 p. u iniiTtHgari iaal, raawuii k Lamr, Attornaya lor 1-I.Uililfa. To lobn Walkar, dafandanl alMiv namaili Reception Miss Ada Qrenfell, Mrs. I OfBes la Oaapball Hoasa SM tonenrlal parlors Ash more Fulton, Mrs. Ilsrry ThomAA. Uii uoia4iiii in ui ciiuiiaiut. Taa aolli-a uial Ul plalnlill.' complaint In thla action waa Sld IB Iba otboa of lb mars uf tna Martin a Jfasuo Attya. Thna. Nnrrla eiperts to lesve early In March for the Klondike. Ha I Floor John Hodgkina, Jam BaniG Toy edb Saloelic3rv iatv1 t Iviwvbf1. N.ttjth Haknta, thta lh Any olri'ult oourt uf Iba btkUl kudlclai circuit of Iba aUlaol boulb Uakola, WIUlIU aud for Lawrauua Uutibr A. L. Klals nl Houlb liakirta, I'uaiily ul Lawranoa. lu liirtiull Uuutl, I labib Juilliisl Clrvull, Ailrau II. Hui'tb aa irusl, rlaluliS. Lane Thoinpeon. thinking seriously of taking up a car nouuty, al Iba oourt buuaa In liaadwood, ou tba Ticket 11.00. A gocy time aasured ASSAYEH3, w. vtu nay in novvoiuor, invi. load or two of hone from her. Piirtlauu 0ao,lilatd MlDlnaj CoaipanJ, DarafaaA- raawuii a Lirrat, Auoruy lor fiaiauffa. (Flrat PaMlRBUon bor, M. Iwl. 1 ai,. .Vhio ia haraty aln. Tbat by lrlii nt a i.ui annul ul furwiuaui a auil aal IB tb abuva annual oeseei Plae Btraat, Oppoals Owsurl Vatwe JVkaES V. PliTMAH, Tiho aJBWBLBR, Carry a vOsjolat llo oruna, cnoaks, Jt ail?. Diamonds aad (Uverware ef All kinds. EVERYTHING NEW. Miss Bryan, who cam down from Terry the early part of last week, III, and was admitted to the hoapltal, Leed fo tba dfn1aJtt nantmt abiirai Tab niHIivi Uial iha complaint In th nv ao-JUd muw aa flJa1 In Ihc offlo nf lh (.lark of Mi bm vntittlait court at IHnmIwihhI. Houtla iMkotA, oath Mb Uajr of ftovmlkr. A. l. lntf7. MAarilt Mawin, fialnlirt Att4rnir (rirat Pb. Not. 6, lrv7.; (stuel DwUumU, AUorniya.1 -Uiiii uu ium aiiib day ul January. . 11. lauu. sui Deadwood, Bo. Salt. DaUly. All frtnera dally eioept Sunday faJOTIOBOr 4lLIC'4TIOH FOB LBTItKA Xl ol AdmlBlalraUon. la lb County Oourt ol Iha Ooanlr ol lwrano was, yesterdsy, able to go to her bom . . JIM.HHWS is. auo- aoriuar. Mall liiuiisahl, atiarltf ut Lawrauca onall. ly, aula ul Bouib Uakula, lur Ibat Darauaa as-ainlil, will tail at muue auotlua al taa fruul a.Hir in taauiiurl boua In liaada-ood, ciiutily ul I auu of Houlb baaota. "Tbla tnvi oocnecU wlut BurU&ftoo Jtroufh trti for the aouth and east. at Dead wood lu lb niauar of tb natal nl rater Clrtatto, d RECEIVER'S SALE. Harney Pk Tin Mining. Milling and Manufacturing Co. By order ot the court I am Instructed to eell all the personal property ot th receivership ln th South Dakota at public or private aaia, and ia uch loU aa I may deem moat advantageous, ....k - -1 . . U. ..m.II Iha lal ..... . ., n..H,a .aauva, iia rabra ary a!tt, la, al In u'dm l la lb luranuua u iaal (MatTia k MAPkipf, AHortwya.) 8. 8. Green Is happy to know that R. Nolle IS krby sjlTsa that FltuHaOIriin baa Tk ' Plaos In th RUlk tor Sae rapalrlae ta .V a.V ! !!?"". ""'!- dny lul raai aaiaiw au.1 uuMr.:Bal rrrinilaaa alt M. Maloney la doing assaying cheap - awwuB, S Bile WBWR rpAirtla, a.a in mi 'im j ij in L..mn. ana alala uf SoalA F, I. I U, T. R, H aaa. In liar lattar ol AdailiilalraUoa ol Uta aatat uf TtAteotSotjthDkkoU.aiihta Judicial ru-oint t0,7 ","J iaai Ibursday U.e t. Is the Circuit Court, id and lor Lawrauwi, ." "Jy ? . '". W "'eiotik a. a.. naaiiw, auu uiib-ini iu aaiu BUajmll BtiS akaoa- Una In b i.i, and Ihiralu dawnbad as lolluwa- enough for everyon to pay for their asssylng. as he haa don assaying tor Bast door to ra-oott B Dalahaai. MILL STAB IT, LBAD. In uiluitia slaluia ur ludaa kauwa as aa lb faiaafiw, Pitrllanii uwl Uaata UBQaCf, I 1 - m rwuiur aaria ia tnt uiiiwwi ... I ilmpi I. m 1 1 . ..1 I . - , . auvai saia. Ul w waiyinwi " aaaw I utfl MnkTUWasTlSM I IMV nothing long enough. MILLARD J. E Markel & Son, raoFKixTOis. Thlrtsetth and Douslas Eta. aa, lua us I on Iba tvirlh alda a. urn Miiuutalil, and about on Bill fruuj lavld Ba lllaa and loan aaa imiatlon- rialnllfl. . ., "..mi iiinin iu uia V"- aoo inran wwouiuaioii, rwnua. I iwadwomL im u, uih ... , . Ik n0 iltt Tb! r.0PWt' ,,,U DBPOT: BetWA. Detdw'd and Tine of boiler, engine, hoists, eompreeeore, I atrMUi There I some talk of another paper THE CI3 BRICK Joseph Mallltwaa aoA Aunt Uiiitu, hi wiln, ti.ii.rt. . iwr nsanna aaiu pauuon, wuan and wbra any paraua lutaraatad Bay appatr auu mountain; aiau tua roniaua uiiii al abd quarts Bill! aiiualad tuarauui .aai all a alar r labia tvsiusst-inif luaald eon-Daiiy aod luoluillnat wbal la i.inm being etarted In Lead la th near fu- drill. Jigs, concentrator, furnticwA, Tb Slats of Houth Dhkolk sands rwUn: lo I !1T,?U U aald patiuou sbuuid not ba ihaabMa Banal dalaodtllU: I Araa two. Arrive. Depart. a.T T.r I h Theodore 0ajew.kl. rho on iMsd lanoary inb, A. D. MM. iosnrtmsnt Sloro ! Yoo ara harabr ummouad aud nranlrad to an wiuusa 4. Miaaaike. aarar Ilia aomuiaint of lb aboT uauiwl ulaJnUH. ibay staodi awn iba (roup of tnioas 1 Friday severed his connection a eeo huddlee. etc.. with abaftlng. WU.Ttatft,MU and all neeeeeary aquioraent Also a chl j. large Una of mill and mine supplies! ... . .a. . iodsjeisj tba Ooualy Oourt, WhMih will n Bled In th omoa ol Ui olark ol It irira, rauuaauoB aaouary 14, I4M.I bbov abtiUvd co'i't, al tNiailwooil. ninih lu FuU Mae ef evwrthlaf eoawtaaUf oa hand. una- uftka toiiiiain: uuid iuu Sr !ZmL I retsry of the Cell Publishing Co. mail, in Buiuira Stala, ludiausaatbla, ul 1. Ful. I LEADING HOTEL OF Q'JUU. . ,l uaapuua, wiu woeaj Saaa, au J si titt i j d i, y 1 ir a'ia ir do 1 Iba aubaorloar at tbalt Okie lu Hid Martin aabaaalAJfl auriua. llab STABAT. UlD uu naruwarw auuaa ta piova, tsuttb, ., I.ra..iua, Irujan, all ul tba aald auo I At th rtKUiar meetlBf Of HOP uuuiua u.liusrtt IMIIIU III Wbllawiaal ...i. . I ' 1 auiai laiwwkiuaj VI nwrw A Bum hlnM luuutaviMtfl. Muilh IlakoO, aililil n unions, couplings, rheta, hammer, thirty day after tba aarvio 01 una suua. I iJauibrlaa M Sbib Ootaaaayi prlaalpal plana of Btuus uu ruu, aacluaiaa tl Iba day olatrvloa, ai.d I bualnaaa, kiaauwoud, Buata tavkolai looaUoa ul Ulrt, ,u latwrmiuuty,talauf aVasib Uaaulai I Lod Na SO, A. O. U. W.. held FrldAy iruiar aitu ail tua uitia, aiiura aad analaa aad all I . ... . ...... ibriuuaudpri.iii4at.iauawiMiuWiaMaT'nlDli candidal were Initiated uu.lauaiil auilll ilaiui, naui, till aad lularaatul ln ,1,. .1,. -a .v., aw .-J., ay tiuj aad natura wbauuar. or T LTaaa I ln Byaterie of that worthy order a.iuaa baid Mouaiaia, laawraaaa aouuty, Buutb 0. B. AMD FOBEIOB, If yua tail b anwr ma ouiupialul witBia ibai I tuna, tba plalnuff wli; apply tn lb court bar Uial fallal daoiauiiad lu lb complaint. nails, screw, equar and angle Iron, dull steel, elbow. RanJ drill fitting. Ingersoll-fargent flttlPtri. te. PATENTS anw, Mulloo la krby alvea Ibai at a BMattna at ik. PROCURED. M tat daklrablo Inoatlsa. Aia.noan Plaa f If 50 pel V Bad AB, Kuropaan Plan 1 00 pur day A id an. Xiesut OaT la eona.Mufa. The New Murray. oiMtrd ol dlraotor at tAcabosa Bamad am puratlou. UaUxl, at Uovdwuud, buutb iikkoU, this U.h And four application acted upon. sections for all points west aad sovth, at Fremont and Omti&a .... ll a mH p m. DEPOT: Lower Mala Stmt. Whltwood Sturgl, Rap Id Chadron and Intermediate point 10:4Baml:Uam Bell Fourete IS: 40pm 11am Whltewood only .... 17:30 aa I4:4tpm Ibaiaul aa uiay b uibi'iut In aai;aiy aaia Juu-a, uut auu ouai, aiitouiuiuai la all tu laraa baad rad labtynabi tbiHtaaoiu aavai. bauurad aud mibmm. For term and particulars apply to - - - wuuu, uw aauuary ia, lava, aa aaai aiaut iNu.1i ul tbraa-ouartaisdi, of a Bull EUGENE W. JOHNSON,! SA of Ootubar, A. U. Uk7. rialnUS'k AtlorueyA A large number of kids of Central, soar waa lanad spun tba aapiialamsk of lb sor- gut auliara and fnrtytwu uau a, wita imrn the agent of the undersigned at HIT! puraiiva, payabla Itaaiailiaisly to tba traaaurar went out Friday evening to serenade a taarauu iruui taa aata 01 aaia jailauul nd li uuluiUS ouala uf al To u daraodauis Buura o inrd: k. a riauiar, at Bi JIBO la IMaulwood. au.in City, 8. D. SSLICITC.1 AKD ATTORKEY uua uouos Ibai .1 e co.ilalnl la tits I Uak uta. iaaual aiaaiiwuud, A. IWeauar 17 ta. las. Mart kl.uami A. R. LEDOl'X. Receiver. Aay skMk apoa whlob tbl it man mi aa jt rw person who was rcArrled that sight, but they could not bring tr groom out wAoaa auuuaiS aaa wa lt n ma ultliia of tua aMrk at lb abora aauuad n art ai IMaadwiKsl, I Sharie ol tatwraias uumy Thoroughly RffittcJ. Rates $2.50 to $4 'crEay. Dally, -I Dally, eioept Sunday. to tret them. They mad It Interact VoaX-UAtvr DON'T BE AFRAID TO TRY IT. Pilnia, Ailun.y auua aaaaia aa taa klat aay of Batman la), nu ua dUog.uat ua assartlasd lur aaia aau unlaas payaat .hal' aa.,. baB awda balura, wiu b auiA al aua.la aaauna al tba uium ui Iba Iraaaarar, a. L. Hublar, Uwadwiaal. u., lb. Ui day ul klaroa, Isua, m 1 uWk a m. M bar said deilirauaat ku,. .m. ing for htm last evening. or pATOjrr oa-, im Ms Torkl Ar WahititaejD. 0. 099 ZeUbliAhad 1S88, Charga Stodera. " avaui uaaoia, uu uasauiuri ,to, iiwt. MABT1M Masua, rial hi id's Aiiuraajra, iFuai fna. Uau. . !".) "Taj otic i or roaraiTuaK. Su lokapA Asian, hit halra or aaala.i. Spaolal raiek by weaker .AyAypltaaBas .4, M. mixi". Just but a local ticket to O'Neill Dr. D. K. Dt;ktnaon went down to Sturgl last evening, where today he oat nf adtartlalBsj aaA aipaia. nl .aia. atsrtln A Maann AnoroaT. aTOTICAor anaair r a a-a-My Aatloa, B. BILLOWAT' rmikfi, CBJ.itw The hue will transfer you free to our (FIRST ANNUAL . . -aoes HaafBaa, Baarslarr. sum or snath tiatrns, l oumy r Lywresoe. is I will perform an operation on a Mr lllpall ifiirl ltfk.a J,..t..i.l m. I Kts.arUrt bttluii IXt F;:;l . . ' "wi.i.i win an lnt.1,,1 a a . . m, . . ( MsrU B Mama, ittorasfk.) Voa ar lulu. Had iaal t aaaa asuaaitwk la la, bur Ba unprosaiaaaia ua Iba aau Aut"..iu iraatiue la 1 an4 tea aaa katuuio ractlua iuda lb suia uf two kaadred dollar IB lb iila Uray tulnimi iliairlot, taiwraaea ouuiily, Aoate Uakuta, fur Ui yaar aaa-las; Uaoaaatiar slat, IM1, all uf wlili-a waa inn fur depot (only one block), and you cn then buy your ticket to Sioux City or any other point you desire. Luw.ll W. VaJantlna, Trestaa, plain Del, The Club Restaurant. Concert JOTIO Of A A LB Of BAAL AAtATB. Mer eMsstnai nf sa t4aasa .aa aAa ,. i-niuips lor ursiB trouoie. me aocior waa accompanied by two of hla daughter, who went down there to vlelt uuinlurratr I ,i... , " was parpuaB at Beiuma) taa aald Ban a It won't eoet yot a sent more and . Ikoo'Bo: t asd taa -ao" Autnam Indu ud.r 11,. ur.r .LTttViTTaT.7 v..." 1d' lawandBali their cousin a yon ran eave hour In time. 1.1 OQ 12 CIV i na OAAt tPIOIALItT WHO TAAAT AMi The only route between Eastern CA On Thursday night two persons bent C35t TaBla in City. aa, )llr W. Ain.wnrtb, Kllaa 0 Aalaawortb, hi wife, and Lawraai'a munly, N. 11., dalamdaola, Nitllo la barahy l.an ibai by rirturol t Jld taunt of kirarlianir and aaia In tba abor nnlillad otino on in kAtb day ol Jaaaary, A, U, lay, aad an atacail.iu iaaul upoa said jaiiaaaat, tba aub. aotilHir, Mall Piuni.tt, aliarlff of laaraim roan. ty, stars nf Mmiito Dakota, fiir that purias au pnlniad will ll al p.ib.i aiKllim al Uta fniol diMir nl Iba r.iiitl ho'i.a in ids tlliy nf Uaailwoud, munty nl Lawraiira aail UU nf H.iutll llakota, ua Moa-.tar th. llb ilay i.f laliruary law, al IU u olonk la Iba fiiraiiiain uf Ihirt day, Iba real aalala and ainrl or THS aanotf ..dins, ii-.ailr Sl.t. mn, and Ui.b Z " b"J .Ts!!, tblTliib d d ioa tiKa yua Uarana thi stim ul uuna rb m I tlw smJ T.sJarllji!: laS' " aaid ai.iuia. nr aim u, , .,. -.uiarf I If' .,n,k!r " ar f enraary on robbery, tried to gain aire to A. Privats L::tr:;a D. KcrKUAon'a house near th settling South Dakota and points ln the Black Hills which doe not eompel you to lay over twenty-four hour In Ulotut City 1 via. O'Ntlll and the Pacific Short Line. rife. dsm, but were frightened away by Mrs. Ibai It within bi naiy day. frum pillill.-.U..u ut tin. tiJJ!.'11 " "Je utlra you fall -int'lbm. your Fur..u..rll.... nl aula SSTa.1 1 at mZ ?dTuoa.Pi7. '."'I' L" aspanil'tara a. rn-i.wn.r with "a" uu.l.mi-d uhXTto.FiiwX J??u?J St"?'i f' ,..i..nd nf ,b.,ir a. .... ,., la. ,4eie?rirt5Vk bTJ!k V b." wViTT taraat In aalil rlallua will la.inua Ilia pri'riy ill i.rt s in hha ax. ,ha ., uTiTlL. . iTTi . . Ua ktiLorllw, ynur n. ..w.i.r. .1... I, a. , h. ! XH l5 II Z Tu? Stt i V. V? I .'" ruir- ..uauiUlurM - rai.u.r., EffigA 'cVUSi ht I BwAaaaaidk'awkarf MBH OfJLY SS, V f! jaaafkmaaiae I .k.Ii I rue. C ;... 'Am ri'uls ail Hours. Baker, who rooms there, aa they were trying to pueh th key out of the door. naa-aii urannaaa au.i.ta i to county uf Lawn ara andalatauf Mmiih iKtbnta, aad dirartad la aald K. P. BAND Of Lea , to be"G.Tn at th Opera House uiiKiuant ann asaKutina lu ba at it a, aad IbaruLa When Mrs. Baker, hollared at them, aTi"ai aa ini'uwa' tli Vrae. Ikak , of BUKQCIrtT BALI ROT ti . Tickets $5. SINQ YOU, Prop. D LolBira(kiaiid all () la block tb:ly.as rJ,VJr. on who waa atandlni near her I unillalilao ta rilrst la anil in aia UH..I, iij. 14tk Ak Pun"-, ta OkkAM A. !. claims m lioaOreak Mlnlnf Ui.lrlot, aam4 tb Mlsteit OiMapaer. PlAee ef AaalBask. aad XT oTioa or ix arrrn aa door. neArly broke the eame down In works uraMtwooa, iawra souasy, aoata auua air, -u , i to inriualvi Sr quarts lod liaknta. wv.Hi.ina mi. pi. mariMii na iwirq in tba of -Sr ol tl.a r(l"t.r ol iIm'I. nf.aald Ijtranr. couiily, A. I . urao niiti.h tharanf aa may b uffi. alaul b.aatl.ry aaid lu'Uni.nt and auau, amount aV T11 t his effort to get away. r. A. I.ray. ...ramr -at. nf Mt'iS-,-. liS,:" 7 ."."r.-S'S Bntiaa ta barabf twa thai ekare C- Friday. Fob. 1 1 iBnaaai aaoa tba luilowltia kasrlti.k ing in u to mrMi buinirad alttyio (Aikl.'il) (lollftra ami Iwaalf ,m. 0.B a. Wltb Intaraa. .i.a. Mrs. Percy Ford, librarian of na aounant uf aaa.aa.al Bo. I. lavtad i Daiaunay.Uaiaa-il, ma ban. ur Malas bim I ..ib 4. I..! Y tn lo luoluaia la btiirk aMianuib ail a. A. ur-y. III. !.rtr. aud iMaiaiav 1 1 ol ) S in block an i lot to 10 IwiulTi, Z T.i ar. lnli.ru.ad Ibai 1 b.ra aiutiiila,) In Minf hl,w IM, tub, 1 tn II .nclosir.Ui blnrk lTuf tH i.tlni.r.wiui.iaiialhaliiiBanajVal.lhumidl,J1110,B-,Bb,, l(M p, ,a ...ill?.. ,' .... BumlniJ iBai, .l,iar. lu Uua I. la llraa Ulllt- I l. . u. i...- 'nt:iuaiTa IB nor.iESEEi:sr.3 excuhsic:-3 Wd day at if 01 Pn.atear. IBM, the aararal na from cUta til aalil jailtaoi and all aooraln the Hearst Free Library, haa re ataoaaa t opeoaw taa nnaai of ta rufjn Mr. abar aolkars . lauowsi For the purchae of new uniforms t r taa band. iraa- ' 7 - " , ' - ' - , . M , . , , . I ww, a i " ,. inin.il IB wuca 7U1 palB.1 al livarlw.iml, s. o., Jaa. At, 1mm. cently resigned and will leave tor Oar. eajcAaetdar Blares An. Man 1T.OSSSTT, heriS ol Lawsoo oauatj. New York City thla evening. Mr. , - ' ; VV . .7 . I ,H "wa wu ' a. is iDoiuaiTa in Mock H. lota 1 Whl b w .1..,.. for ,a uurwa of a.M.llas! kb B block : lot I la bin.? an,' iZ as fl j r m t a loue IB SO O. 0. eent m 1.00 M M. B. Okr stM..aM ..lomA Moe Ford will remain a week or ao to V5fcHA aald Unaiara liaia uudr lb urullnn ul mkIMb I a. a molaslf lo blook Bit lo. I in it i..iT... i. WJ4, hariaad m.tu,.. ul lb. UuiMai AtatM and bU" ki " Taa. Mo bulk J ai?Ii ii. otaMOMdiiy u..rl I.., ib.prt. .o.lm. I PPo karalnbrT Jertbidi ZXZCUTITI C0VK1TTXX, 'break In" the new librarian, whoever AlUKtMy lot fiauillB. as 1 Ut aiulr al, mua man au uu troui y.i tar I nambar baina situs Isd 1b tba uii ai a...n.V an iha sum .d Akin. You ara barabt boll Aad tcuat I .".1,.. " of SpaarAsh, Ba Trwk. Tom Grerorv. Tom he, or ehe, may be. Considerable In j y If wltbiu i.luaty day. Imai iba pabUoauua of tals I uffrand Mia IB wrttti Z r.jl OArne His ut WTttlaf Hooper, A.. 0. Neltoa, Herbert Fasef.. A MSMIMBRT BoriOB tereat 1 flt by the friend and patron A at B. OlirlMM , , --"" Mta M ki Ctrwt i ..UMie Bktk Af J P Kyaas trwata Iu kt.Ol M anfcS BkrOS...wa... KW0 (.0 IT Jobs B .alar. ms) I k Aad la ark.s with law aad as ords ef UM board of dtratrara, kaada a ta Bk say of Pic.aibar. il, ao aay sbsra of aA parrai of aaah Mnah a aay ba aasaaaarr, will a ntd at ak l a of A W. On, aasratary ttadwoad, teennaa aratBt. Bnakh rjukna. oa ak lath aa i ipou Uk oroosrir p.irli..o .rf aaid B.r,,I1bf,ire daMtrlbed wTIl ArWr.lT tb BB.Ursi-t,i I ottM M Marti. Maann, I. Daadwood. A D BYTMI Bhhim yiiy iaii tu viiu.riuu,. yi'ur a eaJMtidltai as csmiauar itA tb i. dfi BBb. Jg. afajaBBB Ta1 of the library aa to who will succeed fb Ohallaopa Mlnlna Oompaari arlualDal clao Nrinsad nf lb yr abova ssaiitliiaad, your Itv f RICXPTION COMMITTEE. af ha.lnaa, Daadwood. Lawraoo oaa. BoutA " y may b dwivtwad to William W. pvkar, psrsocu.Hi I bis ptaa af bolas la SpaarAsh. H. t. Tba Mrs. Ford. Bo far the library haa been tlr.il la asld claim will barucua tb pmparly of Louisvilla i Dakota. Ju. W hl-ford. Jobs Ifollerio. John kba sorJorlbw, yow etMiwaar, bob id pr,.par will ba aold upoa Iha am a Botlae I kar.br aiaaa that at a ssaatlna extremely fortunate In having libra. Of tba dlractors of Iba a Ivtv. aaaaa) amp. Butler, Dan Davl, Joe. Tiethnwajr, Uwo. a Had lava. A. D. anrMino hold IB Doadsmnd, Boats Dakota, os the I HAD Wb0 hBV bn educated, familiar -adwod, B, IX, jassarf t, iwa. ueis. ef Vbrary, A D. Ikaa, al I eles p. si. of titi dap, s pap said tUUaeaaat Munaial town Ibat nth tba ou) at edswktatas aad aspanat af aaia. . ,TLr,a,ooa' D w bHb day of Janaan, (HI MM oar u unrt.d Wltn DOOK. CUIUVBIM mUOCIBna. 10V Ma r sear abara m liacalor of tb astaa nf Thosus Jrsoa, !. I v w. now, .. f E v .. f t vk BkatkBAry rMrtaWtburir:? entertainer, and their pur live. "y'.f. nf'.t,CT," 0rt te I hav lent an air of refinement that haa T M0TI0B. rLOOR C0MMI1TZZ. Ben Treweek, WUIIaib t lark. Wan LyoBA, Henry Behaita, JU1 Cladeit. Aktoniars. Oiant attsute Oo., prlanlpal plaaa ef Iiauiad, Auatb rakotai loraiioaj at irira. M. 1 1 Any tok apoa wbia tbia at sma r. i oeen me principal attraction or me VuBlMi Jd'win b. lZiJT. I Place. Many fear are eipreased that mtaaa. Oar ho uat oaasn. Law, sua oeant. . II Al A Bwitlaa: ot M board nf dlracSor of kb 0. B. raak lUBlosT Ookaear Asld at a B0T10B. Srao! Orchestra will foralih of Joaa BaanalM la Medenad, Law. tT tafut th. Mll..- lnfluc that la Ulng P ..r"!y-'-' brought to bear to have a penon who wltkta uf Mrriraiiar sd aapaaaaa W au, I Wholly UQflt for the BOCttlOt poaltloa aW,;n til An hZTtarr .. oa so iota aay a mavlwnoa, flosdfe Dakota. Loaattna Aa aaaasaVaMil Bo. T of on (t) kslll par sftar aat BaalB, Lawraa. oaaly, Soulk fJahvii!;) RwiUrcd Oa the Firrtuni Third Tbeada jrs of November ANI December. Full ptrticulani u id ksf local ona, riU, eid., f ccrcd from .... Fr of uxor Eftva, PronpUr. OAs nf aaoratarr at raJaaa'i-'baraaa f . sfa I appointed. Will .."-" TT" I Im S.fca t IA.4 . av. be aucctBl and rsrtj""!? srzzii'.zjz.z'Tzi boird s kirivVVof ia. Tzzrz:. a., wwirwui a. .a. Iwkola. Aay stock apem wblrk ina.m a bail ra-1 1" . . f: T??0' "T" """k. that th library will Ioa mack of It a popularity aad UMfulneea. iHBo.) ...I. ..Mil lh, an... A . J. ...... laaa. I isso aay a Supper fanUS. h Matt Klopp roa KLOJ.'DIKX. . iii liar na. a aaiimiMani ... aaiu w. ... - par abara wa wvtad apoa h iba enapaa, aapaale lmmrtista TO WHOM IT MAT CONCERN. whl! th aew librartaa wUl luve a I r U' rLliYaVj I Baiia 1. . Pras " As. T a, a. i l riaFr VrUt" M . Paraaw, ka - V . fcai-a- I IX I will aot be respoBBtbl tor aay MH j dlAcuU task to matstaln th standard i I In toed to co to Klondike 1 woti Id ilka the adlraan of any laiy eon contracted by parUea U-lag la ay of icellae and popularity attained bar b.i ih. na. u b, d !. data. W ,l.BA'r.r?,' .".m?ot- IfMt bJ.lT.i mm lilt, r., tm4Jfr,r' MlAbakoi. dOMfl BAAAB. aacl aaU bo baaa ssad kjakora, will ka sold si iientZr. Pbil aaattoa at IA eo of ta eaoralar, oa 1 tea IStAal MarwA,UB1, ak askiajk fx aj. a tbsr tern plating the trtn, aa I would llhr to I ox. euiicocrs tmca s , IM, atk part aa- -A ?. , eMakja bJ a. .if rta. m Imm -smws . , 4. Ari i . 4 t -m a ok, Pnr, urn .....fana - . s , . ... - a ! J.W havi the ecupaay ot a women on the house In Deadwood. or other plaoea, I by Mlaa Pat thorp and Mr. Ford, tor house material, wlthoot a wrktea J the fear of the over anxloua are prob- Is a ioeatot la team 14. Cymtieel Journey. Address aaid Aaliaaiaaak aaaniusBaaa. biaaika QUI Is Job work at the Plcaew I ut D ") I order raoca the tuweranjd. . , l.bly gross diet and boam lady of re- tmt afmai a:2a. Entnaea tsaa alder Laa af s t w f SI TfU. B. MeUAXSSSL, I iamAt WQ1 be Sppotntaft 1W . i ipmi.ii, tli 'I IB kW.j l,iaiiKT4 i-a-lm DiTooi. I .4

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page