John E. Sattler dies from asphyxiation

The Akron Beacon JournalAkron, Ohio Tue, Dec 17, 1907 — Page 1
John E. Sattler dies from asphyxiation