https://u2tours.com/tours/concert/sheas-performing-arts-center-buffalo-may-16-1983

17 May 1983, Tue • The Buffalo NewsNewspapers.com

Buffalo, New York 17 May 1983, Tue – Page 25

Clipping by U2Tours