league of cross silver jubilee rita ewing

josieewing Member Photo

Clipped by josieewing

league of cross silver jubilee
rita ewing - tHi 7frWT iBwra jje W jaLv rrv V SAKf FKAicico...
tHi 7frWT iBwra jje W jaLv rrv V SAKf FKAicico - amoNjcxE rT jit HfcjV jfW - i ik mum - p 1A W MISS ETHELBARRY LEFT MISS RITA EWING ND MISS JUStHIINb 5HLHHY A Thre attractive oirlt who utilliake part in he pageant and ball to be given by the League of the Cro Cadets as partjf the Silver Jubilee celebration that opens today C i y j r r I gHHggHkwv ta HKHRr9gKg3afiflttHMHMHHH BaBaajainaBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBbnBjF dBH jv - i JjflaasBSf t eBaaaBBBBBBBBBBBSBjnaawA - T BkBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBjgaBaBaBaBaaaaiaj anaaflBBBBBBBBaKb7 j l Smw lw iliannnwPiBHi naviiiiiBH I He sr s aaBr vrFr Twa3a aHK r H I BlnnnnnnnnnnVBHIviVTBBTaTAaVJt i jBmaBBBnnnnnnannnnttnV arTannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnva ejBeBBBBBBBBBBBBBJBHPVs SJAjiT HBnMRV ISkFif tem1SSSSSSmSSSSww aaaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI gHgatK ii4 aHSeBaBianV tTOjBW lgaHHrM a anaaaaaaaaaaaaaai tkkkkkSS9KrSmkkWKKHtkkzUkkK i9 aBBBBBBBBBBBBBnl laaaaaaaaa1aValiaWSaaWfcatiarmjy wMW J aBBBBBBBBBBBBBBBBnl aBaHHHRHWHBKHlfla4vWaYkHBBatf V jaaBBBBaH aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBttBaaaiaaajS BBBBiSBmBBBBnBBBBBBBBBBBHJBBBBBflBBBBBBBl gi Tk MsLSSSmL I VaBIanllllllllllllHI aaBBBBBBBgBaBBBBBBBBBBBBBaFWraBVWaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHMKj ft - ftt M gHaBBBBBBBHB gL jKSaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB fl B w xHBaanBBBBnBBBBBaanBVnBrVBnBnBBBBBBBBBBBBBBBBBBnV fli gaaaaaglBlaaaaaanBgaalSgraBBBBBBBBBBBBnBB QHHHKgfiiijBHHKA rC gslanBnPBBHBlaaaaaaaaaaaaaaaal I aaaaaaaaaBalaBraYsHHHgsB

Clipped from
  1. San Francisco Chronicle,
  2. 30 Nov 1919, Sun,
  3. Page 9

josieewing Member Photo
  • league of cross silver jubilee rita ewing

    josieewing – 29 Jun 2013

Want to comment on this Clipping? Sign up for a free account, or sign in