Clipped From San Francisco Chronicle

josieewing Member Photo

Clipped by josieewing

 - BAN FRANCISCO CHRONICLE RUNDAT OCTOBER JW...
BAN FRANCISCO CHRONICLE RUNDAT OCTOBER JW assggksss Miss Myrtle Ewing - left and Miss Ellie Ewing HHBIH Th Mint String art m H VVggggggggggi OlOtt WhO BaBaaaWal ataTaBaBaBaBaBaBa BQflHH pctfeent to bt Af - sH HBH Taetdajj Laaaar Wk jJk aaaaaaaaP PBPIsM b CMc Anortam tnr BBBBaOaaHaBBBBBBBBB RVlC7 ililH Pict of iho Leat of tht BQOIH m S - aiir iaMalaaaaaal aaaaaaaaaaaaat M aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal 1H WfiSUEml JaL - aaaaaP f JRB IgVlMllialwaffllP liallllllllllllH iWmLK - JaaaaaaaaalH laaaaaaaal KWiNl fi 5 f aaaaaawtLaaaaaaaaaaaaal I Laaaaaaaal blr J I haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal gggIMiim v 1 gB mmPW aaaaaaaaaaaaaaaaa af JflKM MlW - laaaal LaaaaaaaaaaaaaaaaB aaaaaaaaaaaaP JiTmf Jaf JfW W aaaaal HHHHHHHHhSHHH s BRBjaea - BBaniai La m iidaaaaaaaaaaaaaaaaaaW l - tBHHHHHHHHHHHHHHHJ I jfa VgggggggggggggggVHgBaT gggggggggggggggggggggggBH B Third Ball of Be Urery ene tlm at be la Beqoola tkat they ar asual pleasure rember 11 the aerie a large ar glrea KlbV Saxtoa undone to gueats Th IT A Oar Walker O Orate JekeD afrOllmy ott tbm Boats a J Ifareer nateaea RKtiaMad laekeee bom Among llgbttul affair AcseaMeek Bon norsotf TWtt BeOWl AS Ckrletlaaat Mead Or B r ItntiM Barley Tsui O Beat a J Millet Carl Dora W P BotC R W Gleaeer JM Berseaitaa Urwtm Adaladortot H j D Braeoe Oerar ic B C trtls feltule Haad JsnoeR 0Brla lamas OKat g M Battott AO kkalra B I Braaalat a D BelBM L J Aadereea ien VCSSKS life I Mrs At i Owing to weather at th summer returning to to remain la wka longer

Clipped from
  1. San Francisco Chronicle,
  2. 29 Oct 1916, Sun,
  3. Page 16

josieewing Member Photo

Want to comment on this Clipping? Sign up for a free account, or sign in