John D. Orrill Jr.

hairbizy Member Photo

Clipped by hairbizy

John D. Orrill Jr. - Til ItftttAt CIVICIU OMrlal rranHiln ! Btk...
Til ItftttAt CIVICIU OMrlal rranHiln ! Btk Bair1 A. aaia.t t MlbllHCba. aittav ElrcttM ! Alar - bltiMll aa CUr l r.m. . a. a. tMitirt. nuu or imwn twtuu Titiwii titf im. m. a, Ka n ii tat ail iw i rir at Dr. firaab. - Hi an a. oatarta aaai Oarrar. mifmrnm. fa Mara Itoirtai HUaata. ItaMtaf aa4 t raaaa. W a Mara PI tnrt Waaar. Brraa aa4 VfttoM. a torft - Maaajra. Walkaa aaa torrt. raktte Worm i lrt. Catv aa4 ftalna(. iMawrct ItoMva. JoakUu mm4 . Cittort aa4 k - an. Krark aaM ailb - n. ra. UaH aaa) Tlaj a. JaaltM fta raaatMM Maaara. CarMr aa4 ttatarM. r Ba.br riwatlaa H - aw'ta. Mill torrat aaa ftra - . IhattaT aAitjaaTaaloabfB. .a Gitaart. Aa MM iail Maaarft. GaJt ftaa Jeaftla. H - aita aaara Krark aaa Walt. luihuaaa Mmmtb. (iatark - ato ftttaktiac f araa aaa Ootoa toawt, toftMrra iHatrtei Htar. riaiaaaa aaa Jeafttaa. Tararaft aaa CoCm - toaaaav Vaatan Dlatriet a v .ara. bittort aaal Srraa. Tm toa - a af Otrvor I araa, W af tka Board or A Hi I'M a, avMMMtwl aaa aaarvMt. Mr. Jraiiai MtaHiaf a axiik - a f - aaU. A. tkjaaaa aaa attor ar aam aa i a. a - ftiatr thai taa ria - loa Marfcat aa rtaafatt. vRk a rtaoa tvoa atrr - iaar iim aaartrta htaa ftowm aaa rrrmtmm mmm Taaut aa J In ik atrwana ta to ra - bao - A, a kx a raiarraa M tka CoauatUaa aa r - wMbr Warka. Kr. J ahlaf avMatncai a 4ttl'a 9mm BtrkaF A u;. ftakiaa rraiaar( kia tr lajwrf to a horftb hirft aaa rti'rri 4 ia ito lirw - vaacaCoMMtiiaa. Mr. t.uibrv intrMtvca4 ft raatvuoa author ii aaj th if attaa of ih av - rrirna af f. T. F ft. h. q . 'aHiaa: n AUrax, thick ao into. (t.Aiaa a Miwi. t m. Raiiv. 94, aalri as a - ra:aBUv - Arar. I . r. Tiller. ( la. m ir mm rffaaaiat - Araa. Mr. i.tiihiir lctrooac 4 a rr4ti fcua ralaAaa a f - iai - ai a ! r ..r tb rlr - ni.aa of Mf k t - aaa - trra, a litf ''fHarhrr n ft aOTai aaciaac. vurk vaa attaooitx - a. joiaT ftKMtua. rnrauatl ta ri'Mtutoa ito two aart aa - t I a t4Bt a. vavn A J. kaaKiaa, t - P T at tor. h. a na.ava, j. hi. aiairr id) Hrac UaTa m.rm rriara Maaarra, aaa Johft 1 - t.KaCity arriah r. a a taa mi at wilui arnaa. acr aa a t asMUaa. 1 rM roik viaar oifttaaaca iruai tto iubm ' oaa - rti va raaft, oraVrad to ha actaM aaj i - 1 - rrrm tm tto tn roaiaiiu - aa oa raiiraaa: A r odraaav ar tka taMritp'toa of atorfc to iim iiiA - attriiaad aaa uhi ramoaa tor lha a t i ' r I J'UMtiim aao (baU&aauca Uiaad rraaft r - Aliruaa. Mftc - rvM.tkr raif4rlaa4 at4 Obta Eallraad (oaaaaar . lav - or aratt - v hi aa ai of tto raraJ Aw - rMftiT of mUi arir, aivrwvMi rhraer M Av. MM. Mat ta bawa at taaala.4 by lorn rlrcituM mt d.r - nr - aaa a m wrtrai. aaa to via aaa ur - trtrm ae4 k '4 out M aari itotr pt aauarft road; atHi ht lac aaxaitn - 4 r ar.tT aad attor wwcria ttoaa aioac tto Uaa of mm road to itofttate Uaa briaat tK Urt j iN Tmivm: im vtMfMM. aaA - i fiiaaftaclafta ao4 lha aallroaft CuataataF mr aaa aua au to tto Ahartar. ta aoiAMir ia - 4 to intJOaia a ith ar uthar railroad raipaaF raaaiar ihraaaj h l(M aaa t uiii akac aiurh MM r - a bmt to bmo; mtt4 tw - raM. a aa ar' ra (tied an met i laeorpuraia lb ' - loi katiirr arvd attaMuca iraad Trtak tllr - - a, ' air - 'r4 March to, lTu, ih r m - Bibaiuarr of Mkl naai mi m ail' mo la tm aftua - oaa aad Laa aaarfiMtaM or at - ark la td ruatt, aud io acaias hT t aa - ttoa of blrvr - ubr aad a lTtKra vtMv Ma 'm Ma oa ftoaraa h 1 1 haa k - aa abarffltMd: ftad vharaaa. tkv Mid ahfTtiM w 4 toiaaooca braad Trauk Kallrwad (aapabf M aataartawd la e 'BavjAMat iui aaf aihrr Matotl raaalag l roue h 'h oaf rruaitoa; aad vtorcaa. It viti rUr oa um totofcaalM th LoatorltU aM Chat taaa - Ca braaa J nta k ILaiirbiaL, avd if to da - atr lo la - r li'a1 im Makiac of Mid rvi, vua aa la tr .tela .tela i aa laob - atb - . ia order u priMotr lm ladaa trial sod MMcaatu latrwMi of tka riiitoai of tb - HJoTflto: aad ahirm, la order to tb mot Mil rca laiiAua of aatol roMpaar, and tka m rmr ftra af a a. rd ooMtrurthM of aatd road, lha - CUMbarlaad aod ttow KaUread t a.paaj mmvt a t Lata tM aaMri latl' - aa aaMr thm cMnrr of Ml A coMpaaf tor iM a uf al J lti - toviiiraad Ctal aaHua (irmaW Traak "r - and - nft ft Tto v w tM oatau Aft ka af Mid Ciafcv.f. laid aad ukto Bataioad (.XMaiMitj wl'h tto Lona - rilM aad (tottaaooca Crac.4 Traak Mailrvad C abmai apria harsM ia to ac arJ ap m tora - itoHft aM tonh: aad abarcva. X 9. am 1th. Pre PT an - rvMaaaat tw au.au. af tw ataaaal naiiaa aaf. rcaa aaa n i ' 1 1. T w rinlnat mhmmI tw bjOaalbg asabA - luiw TaaaB" rwara, V anara Piauut raa. f If inia.Ba lbH aa balk Mlai aa Barn, aa ajanoa,. Mn ul Barxau a Mai ri. W.Wa aw Araab. l i tlaa aajara. t l.rv - aaaai Miri. Meat of itoCuMtortaM aad OkJo BaiUvad a , l:w v aiaUiua ua iLcimMAm axW ike citf A - ior - paaf. has arv:aied aia appttrataott. ua 'Hjj brT ILA Lkai mi toa chia - aa al LtitoTliW. La acwd - Pravld ai LBaT rP'iMtrt a Board of Al - Wro - ft aia - eauk proviatoaaof iM rkarter of lb - ( ua - w,,iulluo auiooriloc th Map ar. Kltaace coia torkM M Oha lallfisil UaiiMir.for 'to , fctiea aod IM clij AOotm to retail roua'aia a - .i,j.shitoft?rf - uUiiH - o( .u, k u. tto , T. F. I to AilvUM Ukl AUunt - f Uir ito ea.uiu loo, IWriJoa 1. fir a HiiarJ th I, - t - ta (VMaarft (Kt rt'0 ' fiwUHlk. Taot IM Mitur of tM i'F of Uaie TilM M, Bad tW - u ha - ftrOF, tMM'ereO. IU kW - ia d Md rrauired, a tto t of and t - r ibe rut uf LouJfTtile. to iak aad aa bacrlto lor a if im aaaoaat of BJM'adua, io tka CvMbfriaad SM LN.M BALroaa c oaMOt, Bm im vm or Lha lu aM tactaaouca tiraod Traak rai - ra, i . ftawA Iuat I Kab pf 4TAl af Mid MUrfc U3 La U - th koadaaf IMrttf of LoatoliW.Mab.e "rata aftar tto ftaift Ltorv L v tLb vtmimm aitarb - d fur to avJ - MBBil lawera - d at a - f r - au p r - a.a; aad inads aad raaputo u be bi - I' Farabi ai Laa to1 ito, of at anrft o tor ttacw la th L aJied atAtiea la M M dr - aaa - d Bat MMBclal to III i i u ran lac oat lM o - - of l hi ordlMaca. ar - f b frr lo Lk' ftrt arr. fWfMaj Utmi. aaftr. CoaavB ft - 4 er oikiMiw ftJaMrft. to. I??" jTT I aiilaaM MiaMi toM i tar. TrraavV aaal aar "TTaaaa - llftft MrMAT. Itoavara. Ml h4 Mm avjrrf. Vftaa mm Catav W,Sh MaaiM. Wofavcw frafaaa av4 OrrvX toaMftb V tK McftMft. vvrhU. GiMplia aaal Jaavlaa.W. lWaMMaTt. tytM "VZ. Jtataraat. fta - i tto M - w parii a mj tarar of tto iiii'" laa MMOi aarft, trMr Mi. r rttoadr avMMl tkM ft aaaVUiait 'kMMMr Ito aaa mt (av tMaara to arMMav, mmmM vac rttw aa. aback wrra .aratl aiapiaai J.tmlWaNbfiMb. Hmti A Jaw. KM. r . P 1 anaw, A1JU JA. fcir aiaaa - war aa elif aliVaa. barar AO'Bnaa. tor lr - w.r a caia ball. TW kMiiaelaiaM aiaii bt tbcnr Ca - (laarr wrta aaaraatnw' rl - rr: Ut A Mtltt) tum ja. auvrt ciabblaf . Foanb Mrt. T. W.Mcalijl it, rwl claalac. FiftA TSifWI) A4M atraat daata. tlb WTM. n. i. LrvM A Bra. (Ml S. rraalrla vatar - "5fc. Aatrajawi tm. rnimu iara . Hldar j. p - ialtUf rut td, Miatb aaa Marutaa. nana brmH. tarbra - al. ataa. Aarra A brka At M. brboawl. paaaM Laa araaaaiail a tl af ta la bjTW mt A. Cm at a. tor areata aatea - buaat mmm aaaftrr. aVn4 la uaOaBaWttr aa riaaora. r. Orrui n main a wuum Ma ntuaaa aa erara atraat, batataa fauai aaa .rd - a. a t - taa iatnbtali ad at au aMau Bolwrea ui tw CV - aaaalataa aa W aatf Water. r. trals troai aw kwra at Aldrraara. ara - aaaatA a ranarooa aranaia for i uriaa l aat eraaatu at lairar'lna m n a ba MM baibtanra, aira w apuii. II... alaTbr. tw - - - aioMioa ..f a arart aaa l.r tar Taili ai rrr ainrJM - . m arawn. ruabtaM La - ia mrwr 10 taia br tnarruu mm - rtit aeatbar laaua ol laa. abk - b a - aj ad(fftaaa. Mr. orrill mkvmJ m axtd bT iv - - rtlac on - anTaia aau Mia, vaaoa waa aaa. mm mm tM Mr.tiaU. troM tM Moard of AI Jeraiaa. pr - Kiira raaotu'toa Mvrtalic fur aa adhmra - avat at tM rioM af tto rvBinca rt ioo nil Tbarvdoj rtrttaa, iaoaarr his, ufc - h Ktovri. Mr. Vrrho f prtorMb4 aa ordtMare for tk utjarTiptaoa of tft ikuoaad ato ma of ito atix - k u tr.o uab - rtaai mj tMw raiiruad for tb a - oi ito LulTlira iM Cbaitaaootra Oraad Tmaa rsnn - od. arroMpaaied vita s aetittoa ftkioc llm im MvtMkwa M BAjhMlttrd toitoaat - d d tt - ra of ito mr. tofrrrad to Jutat av - Miitr oa Maiirou. afk a rMf4to import at o i rfc a ito arn MfMttac af tto Coaaril. M'. Aiaslto p BiBH i a prtHHa truaa suadrr riUarM aioac tto anMoaad ritea - toa of k'Chik atiawt, ! ac 6ta af tto ralarraMiat of tto a itiHMi arrttfiac 9 (to mmb mt M r - eal. Keftrrrrd ia tto atie - rl OuatMitltMb, Cvs Kaciac aad L SJ AUorwef . Mr. im Srraoa mm - rod a r aaltilloa autkoruiac ito Mb tot io aDov tM Loaiaailto. t. on a aat l aai LrAim mm aad tto LuatoTiua aad . lit raii - roM raftiK ta aaai Im ihelr rooorruac tiMtiriMj sroafriT, w cvxaa) Mldfttran ia - puratli mt tto prt - arai craM of Mid araat, aod mirtac IMM o p orkde cuard - cate aaS ftas - aru, m uirh mm aaaatard.. JOtVl SSMMCH. Tto let ria rooTcar - 4, auk Pri'Mai ubrt is tM rtotr. ato aatuocad that im jttM - aioo aaa Iwr Ito rkUoo u( auH Mam IM a ima vatchiaaa. Tto Mwaiar hial hat caa a - r - atoov, ba.4 tto follow lac ballot Fv - Ul c: V r MarkH - Ater Martot No. 1 J. r. BtD 4 If. SI. for Mai iMw fr taAJkrt No. t i . P. Taylor, 1ft: a a. na. w. L. M kBtH - BiM - r Bftitot No. mW. L. aaith, 1; TboabM Iraa - , 7; fc. a iUt raua, O. r t Sftikei - aAMff airti N ft n. Feat t. If; H tatr. Ti. P - r Market - nnur atarkrl ho. T Boraca Ua - tm. tr. It t - it? S - irtor - Wa. kiikiichtor, is Jases Bo civ. s; J C. l.lra. l. Mr. orilil aoiLUMed that, mm the orlll .oa of itj xrB. ff r th elr tka of a prifat vairibaa uA mi toad aad tM a aav of ito rtaatdaie iDkneat. k - vlttorvv kU aiotAoa tar tb rirc - ikti (4 tbr km. Ar A RATS DtMIUl. Mr. arkmtot ar - apaird a petitloa itu - tia tbe laTlts "t 4d a i um :kr aau t k vt - sl tvKlt t fruM tk - dltrh totvarB kaaAtaak? aaa St. CaitorlL, aortk to Brritartdce; a paT aefii. oa Lhe a. - nk atd U Kata - ftF. f r - m m - c - um to fvmik; a r ulas CTum tM soaifc at te of kcai acki tc tka aottk side of tto mmm; ft cjom - Inc. tti - m lb - v at tte oi SecuM to ika eaM a of ito mmm; rrubUatoj, aa ttoaort mt im of Thud strMri io k.eaiackf. B - lerrl to Cobaii Ur ca htrvim ia ito Weatora DMartr Mr. ln udr - rcd s remtaaLi - aaua froat tunJrf ) oa ito aottlb aM of l - Befaoa - ret. b - Hva a r una aod rifth. B - tWnMl lo tto CoMBiitee oa lavoa la kauan M trtct. Mr. t.efMiaaoderad tto petutoa of A J. Bal - tarl a.h ia iM aa cmf imm altla af. la avKI lat lm. , MDbi toinainab tta Sua AinL R r - rrxl tu 1ar. Adtl - Aed. Mr. J ftrtaoa BMTd UAAl the Ctetb to aUrwled to d to n bate ilt Lh pator la an iumuIob u ti e proaer roaaiucet. AdoiMod. Mr. Urill rraaid a reaola(lB atloviav tto r - aiM of c. w. ri.Mraad fta. Hal'rT. tar $lft r a. f r n era m Vraaot - aA - Ari. Adoatoa. Mr. Matift odered rvawiattaa provultac lor ibn rHitaiieatiua aod dl4jiUaLtoa af iftj ropk - a raca f ail tb odioaacMi adopted aiara the aOoAHl.q - f ibv bra cl. ciiAaTU - r. lur tto ue of tha CoaB - Vr L"x MoTrd to itoid fa laertiM three huiairid ibatraa of 0 f, v hiuk vto a1op4 A. aol a i"Vr 3. and to Looaril al hii a i tUi rour - - t cTraUiC. JasutuF S. IiTL at 7 S o'rl - irk. Al r - '. J. M. VATl - HAN, CVlk.

Clipped from
  1. The Courier-Journal,
  2. 23 Dec 1870, Fri,
  3. Page 4

hairbizy Member Photo
  • John D. Orrill Jr.

    hairbizy – 19 Jun 2013

Want to comment on this Clipping? Sign up for a free account, or sign in