The Inside of a Big City Hotel

featuring the Hollenden Hotel in Cleveland

hopemoore Member Photo

Clipped by hopemoore

The Inside of a Big City Hotel - The Inside of a Big City Hotel. Wrtttaa for Taw...
The Inside of a Big City Hotel. Wrtttaa for Taw CwartaaaU kaajolrar. tmmm iWrtw twaal tfiVa Holal Ufa U aa old atory to a trartllBaT tnaa. Hla diacranalnatla la iadin-ly aceurata. and hla irrafaraacai fr rfiaront hoaulrlaa rr baaat) vpoti a4rincc not at tba rotnmand af tba oar xai anal travaiar. Walla tha traraUas atat tauavt a to which la tba boat hotal In a town moat ba aeeaptad. ha aaldoiw atta to analya tha raaaoti that brtnf auch coajltlotia about. Tha unaaaa, lnalda alda of tba botal baa moat to 4a with i-.a uafuh.aaa 1 conratrtatw. TJia beat hotal In jwn nut alwaya tha ond In tba finaat bur.). W- Hoiala of tha baat claaa ar condnrtad by tha nwnara. Thar mull b a dra of rMMtatitfalnaaa that taVa la'o account mathlna; mora than tia pr-ant. Tha ronutallon of a botal la Ita moat valuabla t Many lnata"aa ara rrrnriM prwv- Ina- ranr'ualvoly that monav akma will nut buy h'lal proarn rlly lira'na ermnt for moat, whan carl'al. owrarahlo of Dtna- rty. llbenU and- illacrlmlnatluc manaa'a- mant ara comblnrd In a hotal. tba eondl tlona fur aublle favot ara bfaaant la fraataat maaaur. Thaaa NiMvbat tarhnlcal. financial or pblloaophlral rtatamarna ara Intandad aa an Introduction to a dracrtptlon of tha hotal Ufa. and tha rondltlona that ka It poaalbla. Hotal parfceiloa doaa not davarid 00 chanca. It la tha raault of mora Qiroufht and preparation than la fan- rally known. Tba wrliar ha a (fori una tiy or othar- U bt in- ba on not a at ttw ada Moral atop Tba la taa y It mm t mt pmomr. t tnitao laaaa to ta aW aataC. arbai caOa K aavaaad aaaa awak aaVW tar Tba waaitar for a." Wltb tbaaa troaa Iba oaaka aa tba cba raarr kts mt tta Oaw m aa nT3 ad abaaao W aa. tafj. aw-b aa a-w laaiwaaart. Bdaaa. Caw iaa . it a4 a. f raai ru l iaai wbat yaw aaai t Tba aa tbadrar ba ajata mU Zimiri ka -iaWka " mm ..! mm a mm tWy waa a-aaW.ai a ora tar imm a a. ?'TT'"' baa, TV, aa of 1naat'artoo. I bad rmactnad that tba Klteba waa a hot. araofcy. aoiay plaaa. Tt waa )aat taa raaraa. Waal aaaa. ordar. tlttla ar no odor and parfarttoa In arranca- maal wara aa aurli In avtdaavra aa In a baaktnaT fcowaa. Whlta anrfonad cooka atand bafora lone rangaa. DrufWr cooka. rvaathia; eaeka. cooka for ami pa and aaaoaa. vawatablaa. elama and oyatara: a batrhar prejaxrra fowls for tha ovi or brollar and ruta op all moot raadr for tha enoka. Tba otip cook waa maklna; fifty ga'lona of baapf aoop ta a aopp-r kattla. Bakad po- tatoaa to ta and coma out avary flva mlh- Ulaa. Tha maala ara buna; ta cootara four waaka bafora thay ara aaad. at a laapn at ara Juat abovt fracainc. Tbia makaa ibarn lander. All of tba ctoka arr under tha eh-f. Cbarlaa Rohr. a Vranchman. who can du avarythlrux and aa that avarythlng la dona I rtsbL Ha told ma that ha could tall bow wall tba food waa rallahad by tba ruaau by watching tha dlahaa wbaa thay came baek to tha kltehaa. If tboy wara waU "cJeaitad up." aa ba put It. bia amlaty aadad. Tha ataward. Mr. Oaorga A. Kandall. to cbarfad with tba mtponaibllKy of ordar -I&C tba tmppllaa and writing- tba manua for each day a taak af graat maatnltuda. Eafh av I li-.w uu lf Jn an V pounda of flah. CO gallana of craam. log gal-, lotva of ml.k and pooada of but tar. It takaa from 100 to 3U0 chlckana and about 3.000 pounda of baaf to kaap taa wolf from Tba Hollenden dour each day. Imaglna. if you can. tba aUward'a taak ta ordarlng In advanca tba mat Hal ne5aa-aary for each day. and tba proper amount wtao. aa Indlrldual opinion may auggaat) to cook for a certain meal. To start wltb been obliged to eat moat of hla maala and paaa the greater portion of bla nlghta uauUf hotel condiUoaa, The la lament of ba must prepare mora of each kind than will ba needed, becauae ha can't tall In a 1-rance wbat the taetea of hla gueeta wUI be "r,.'- "f.j-y.n. Jl.LW'ata Tt'v'. i;t-:- s.'v " (i 7-ii r-rif ' ' m. ! ::;.- . i '".lr ---rF2-CT"r JLk ifrf? TT' ev ' i' ' : . ' ldajf' tner a tWa ara Owy latuwal or mm ta aay Ort a w a we I waa taaa awana ' fVlmmmmZkmmmTtl7 waaa"! awaTbaM tafb "Irty e-e aeeJ. I ILi ?4"L T I " aa7T'tTr2 J-.' wJL"i"i abirta port, fra-aimi great ttawar tiaiirr aaai at a cwaa aa tv-aaa Taaa-a - -- rtai.M arna ia I ..- at ' . "-"a mm I , - aaad aaaaaa a aaaje a am. aaa wl J aaad : " ' faaay Laaaa a A aaaa kaan tvaa la kaa ' . ' 1 ' " 1 1 mmmmmm aaaaaaBaaaaaaaai a ai--aa-aa ai oaaaa...- .. -- f-7W t . Ma erij awaa a aai a a i-J -- -a,; a tba bakprf A g!a-l atM ta a . ran ae bitan "aaaa. -1- . , a FMkrM Wl M a Ok. aaaa a aa ' 0 bae ta aM 'aa .A vM tvjfP tVataay "gggggai tW gf aj air taaV tMaafaaaty taf t " ra rawaa the u aaat lo rrara a . a4 aa a i rwe aaaataaav . , . . akM. vw. ..aw a aa y -" , eaaaaaa reaaa CWa. parbad ha a. at - we H aa imka raa I Of aaw a w a an awa He a. a aa4'a i . ' . i-taa a i a- i Ma ex a n ii " 1 ai a i aa a-aaaaaaaa Taa) atoa 1 , Ttaf aa t re aa ba Mhvt taa w. try -an e. aa. a m a rer Way at ai U M Ikaaa aaaa r0 a a- . rto. laa U I bear ara war I kart haf i-a f -a mm ' f- a ta aM a... e. . a. kJ aaa " ' - - 4 V - ' wa aa aa tbaar waa aw aa a waa - aaa 'i a Pm I a w- ,r - i aaaa aaat M waae ia.a kaal aa far iha mmm a-a- kaa aaa a W aao "- . I i.ik faaaae a.ie.a IWa k rtaai ' a ' 0a- aa -a aaaaaafaa) aa.w-4a 1 I . "L- ' ' - r 1 aawaar a 4Hi aui i la a aaa k-a ' - ee-e m Tanaa v:' -t ,Tcarr,ii:."ra.-v--r, K . o . - f . . aeal Ta Fia-ii n a gnad a n w I laaa.laaa TW aai alia la a tax, mt im kl--a aaaa Tww a k 1 1 1 1 1 a r- ja "J 1 1 ' v r i - ! -!- taaa i -a ' Maat a-a tiia " ' w . raaa aaat ta' w w nun aaaaty af aav u-i.a ! aa ara awaaaa kaataaa aaaa "waaajaaag iriiir ' V I ' . .ig PHra aaaa f. . aa.k N a r i a) a., aa rkaaa a. a e' p . - ' ' . ; I"" ii . wara.lr amti'f lka to a. a-.aa. ia . .eia 'WJ ; A t S3 W aaaa aaaaaWva tar ay g. I. - b ml aOkaia a e-- -TS. -d va t I .'! -Kl .airag ta kaarki at akaaw. -1 - .ak. . -i Miiiitf -aaaa .1 a "aea ' l' '. . , . VlL- HWT ka pawaax ka-1 .. .. a a-nrvifai -kV-aaa mmm V v . .nawiaa t. aawaaawr a ...i nat -a aaawa waaa - An.laJ gaaaani a.i4 rae. i ! - a - If tkal aa , art of taa geaai aaaa af ' .aaao- a aa kraagai ta lka - ka k. aaa hi4ra -a a laraa a ikata .wiaai ""aw wtoaa raa aaa aa .itng Saai tarnVa ana fn aa aa. . Tea tl taaa "aiilaa aa. o, rawataa I aaM wi --a fa - aai.. ? 4 ' a ! la . 4l' aad aaeae aaa aaajaaaaai aaa-aja ka4 k"'"-""""""""""""""""""1 I t-aaaaata iM aalaaa-t-g . ' a waa t kaaa t - lH I v . . i . . . . . . . a. .aa aak a I ' i a -ww. if aw Oaaa 4ng (o a f.a daa la Iba nil k aa aa aa a aj aaaaaaa a. aa-t a .h.t ai4.e ta aart ta iaa "k 'b- -ea b m - ik- a w ar.Hta kaal Htanan.a reaa'i a- tam-l . ' TW a aaaea ' art' a aaaaa. f toaaraaa t4 aaaa laaaa iank a a a- a hi w T 1 aala Ikaal gaaST I aaaa paaaa ta '-taa ' aw-f laa TV r, Hal The Palm Room. Ita doUverr- Then tha alter goea to a i TeaUoa to the affect that a kmaa rbat k m. m ,k oaamitoate I rnka liquor doaa nt make a gowd judga ebecker. She atampa tie prvce owemi o( (W aiuitoly H. mumx Mf lt u, each Item with a rubber atamp and tnapecta 1 vlalt to the wine ellar wa dd of aaaa ttva tna to aaa that It -Jieai wltb tba ar- taattag. Thay gara me a beaatUul bottle dar. Now to the glkaat-Thki ayatan hone, bat evidently did hot care ta hare checking la devtaed (ar. thi protection of tba bm atatt my lnat ration oo tha phw'tai houae and the aaaSt ,Tba amount U charged to the wtflter Aad ba to mada re- apunafble fur Its coacloa The Hollenden Hotel, Cleveland. Pro- re tna ta tna Ser ha ijitj- bun r.iioar traeelara regarding different placet o "atop at baa aaaa acoapted, but a de-elra. bora, poaalbly. of a natural Inclination to know the why and wherefore of tblnga In general, baa lad him to atudy tha aubjeot from tba vlewpolat of an out-alder, aad leaxa. If poaalbie, why one place la good and another aecond-claaa. The money aide la aura to come to the surface, and wUI be carried along with tha other factors. Kot what the hotel makes, bnt what the truest gate for hla money, and how economically he can live; and enjoy the most favorable aurround-tnga and accommodation. Tha money aide may disclose to persona unfamiliar with hotel living, a fact that la not generally understood, namely, that, aa a rule, the better elaaa of hotels, especially those conducted on the European plan, furnish more of value for tba money than do those of aecond-olaaa. To make thla talk practical, the writer haa been casting about for a hotel to use aa an Uloatratlon. Throughout Ohio each city haa a leading hotel. There are other good hotels, atill. from some cause, there la a "leading" or beat bouaa In every town, j Cleveland, tor Instance, haa The Hallendan. which la conceded to be the best hotel In town. While this hotel ezcala all Ohio hotela la alga, magnUlcene. modarnneas and coat, tha chief reaaun for It excellence la on account of Its wonderful system of management, a thing that money alone will not buy. Since beginning thla article I have found that probably no botal to Iha world could be used aa a batter exbmpt of an Weal hotal, mad poealble by a ayitem of management Mtrl thort of perfection itaelf. Far this reason,. I ..have aelected The Hollenden a a an example of -The beat In hotela. Beside thU th alraoat universal secrecy or a I aaa again waadertaa. Bsvcet ta mince tba wlaa catilar. 1 waa sold that difffrant kinds at asad hfuor rt quire ditftreot dagr aaa of taea- TlpsT Just sj ro feat dtopeaad. Tou vu- (R clegreea: om- artnea 0 togreea. will gat Just aa good mtrriem without tbaaa. and oOvrra o d. ai aaa. Tfaey botUe a graaj . . . , , a nkiUaiiaaa oaal of their artnea and liquors Unmea'vea You need not fel abdar any obliaatlooa Ry (soporUua wince ta Wra.a thay eat a to tip the aalter lf.yaa daw't want to. x-l duly oa theboulaa. aad ara sure to gat a perlenced travalena are oaottvlng thla fA-' pwre artlele, brtbar grada f or lata aantif la : . . . . the reeulL and the ciia.umer rets the benefit ture oj eipenae uris. The oatfve wbUky la buuabt 4 raa from the more each year. Karopean condlrtooa ar ca Uartra and la left In bond tba KwalCeiabt different frum AnMrlcwa B thai reapecC 1 yeara, ,tbeo bnttlad by the bouaa Kaif v.. ui ...war if traaa on t iiu almoat Tbl fla ago aad saves II UO a eaae for Tou will suffer If fo on t tip almoat y(0 , ttArtmJ lo . u f tha dif- every servant in Cngtand or on the can-; bfoda but aa thla art (da must all tlnent bsx-auae they , tutva to depend at-, go aa aa page I gave ap the Jo. Every noet entirely irpao tlpa for their pai"t. i. Thia Is not true la ' the best Amortoaa hutela. Twelve 'JiouaanaJ dlahe are WaVsrtaat dally by machimiry. A big wire boaket huMlitg t ww bushels uf diaries la let do am by a crane Into a vat of hot water. Thera are paddiea In the va.t to kt-ep the watar muvlnt;. In about five m'.Tiutt-a the baaaysc down Into another j , vat to rtnaavtlke li'ah I es. Now tlk-y are carefully looked over and put away. In the storeroom, mentioned elsewhere, a complete duplicate j service la Itfpt for I emergenoiea. My vlall to the store room waa a queer ! experience. It struck I me that there rou i be an exhibition of model grocery in The etore- ktoaa ta tba Belfast f artery oa wbieb tbey weave a picture of Tba Hoie Into tba rabrvt ef tbatir tata-kutas aai I fur perl lea it la a woatderfaai aad taa I leu prod wet to Tba aarv loaa ef aavan a oraan are retjuired to look after tba llnata Keur waarb at taa : mending, and Uta others kaarp trttx-h af iha i eakre gl aao tx.1 They have fwuf aaw-Ina Bkacbtaaa. I bra. ara aia-4 with a sskiaal leaw.ea anal aaataarrtag - .a Tha aulas IhaJ a I aeaj '.ut a taa days la the ii aa- a . ht a av.a a kwx ta im auk 'k ha'at la .a a rar4 t t O taaa l a iNatfart'iit a. aoaay aartw-aa. 'ha haxaa aa Ik . aatl ahaaiai a la i ra -.a,ta u. i ha atra araau. raa. i-'a' la fee its aaaa a rreeter mit avakae taaa iba bartiar ho te if rvulta I ah'a J ha hatra-a la . .at' Uaal la aaa k Ira- th a eaata.a that' aa aaatas fata laanV- I . iaai la i an I 4a.- -.4t a aw aa- raaaaataa -h. Matkaa daa aaa l 1 1 1 at aaaa aaTla ikai yaaa tkaad a area a kaf a ia ata aaai taaa. gwa4 hei -!. I Ta) ka . aata wkaa aaa -aj a aW at aa . i i a p4aasa ara a ia. la TTae ka a w. a aaa 4 list the ria Ikai a to-day. Suppo.' they should all take it Into their heads to order roairt duckT The much nf evervrhlne ThA moat unkindeet a cut Ckf all naaannal I a Ka that vmt in alva PaXaTreaaa a hotel man la to tell him that he can t j kr toldene-that "show down" when he Is called." that ha 1 he h-1 mo8t vrT i. r .,hina" th. Kin h hi. : thing un earth a gar and better the hu. the mure he , ceald- wwot J"JT? dreads this awful calamity. The steward ' or drink, and l foon must not go too far In preparing too much ! twren to believe him. or he will bankrupt the house. I guess the I The ta.0 stock I . . t. I mora ceanalere than ammy to oo tm, im , ,,n. .. a b.xw. , - - f d , th). pCMrr ln , kind haa a number aad then sense" that comes by long experience.!1" " ' M. . . hundred and nlnety-tbrae rum a cuy oi aw "V" aK- v. ' - - , I was shown soma Beet ar-, -. 1 ' i I hilt LiVxaijuir - ' 'if i I ( v w 1 .11 Jjt.- attaetkanwnt for darwlato skillfully that at is harO t .u.at th h"" or tear There are X avav ateaHa. I Buw bad- i spraada. U lablecavth. I T nakkuaa aaJ Loon lowala ln uaa -lai: j aaai an auua amouni of m.iel anlr-a la aaax-aga Th Uaata aaad In The HaaUaodaa ratwaawaia ar Invaatavant of lis . Thla aapartmaat to uaaUr taa geatera: rraaraa of tba bouaakaatr. a t..a.ani ( fared matrun.y araaman Traiw bar roa-tereellon arte mlatit lamalra thai u gueais paid bar aa.ary. aa lhair af'.n aaass tu be the prub rm vf hr aalaiauea Wbat aha doaa au( know about iaa w hisaa of guests, lhair caaada aad ra ulraiwaa ta aa rtax sraata arajaaa aaaat I'ig out. and a ll. ei. sae alta is atamlir.iia. f try -aj la irm' I; ihviv c nw t. r aw tamsffut IU rilllf taatlftl - I .U.nf -ttod r-'Wif-f AM 4irw-U haw t urk tHrv-itsM t tMIaVaT 1 ' c rtarfw wmr h fl '- 4 ihm h J 11 4 I 6 7 h r la t t h I n v I-cia-tua.ta utmw ita ifv mT.t. ir4 fall gaialATi w-wM IbteJ-t iV tTX iMaaUVf f mt, dMai T- t tLaaittabi1 u n fc tV-f th UBf 0r ' t iSmxtrx liaw'iiva ft ! Wokjaama-V, I fcJTjial fc i y c t ir ojCw V-o iw rrxacut b Am r La t5d. iK-T. l tatVe rv-f- 'mmr rirt.:ra trvrh, Mr r-i : t. f o rmaKj n tlteat tlW Hi. .. t tiaa r:y hH. It. tl W-mr.d mt.Tm tt tf e ait Tl aal.a- I.. O. : 1 f If I II ' 1 J4. . - . . I 1 II a if.'., If ..; f a. i-aaV 4 r- ' - -r-, a - - I -k ' , Cornt-r in the Hotel J r ex- rj . tana : kavtaa a aaa. ta a la-avai.a aaak sVaac a I ea-lajr" ma-. ara' I ta. a..? a kfia b m aa" aa. I hatir. pa.ye aa aartaa ouo'eul cf ' t-a b , WaaJAa ' lillltl Waa aaa kviaaaaaaaaa ifi aaaaaaa la 11 a II 1' I. W-aa . aa) aa v... aaf ta aaaah a at. i half Sitae, roe pan ore 1W1 t , a ..... m.. k, -waa.. I j iha' -a I. a .- e- W a. ktaaa- kara, pewters, upkva. flt..,. aaa a. a . to aaaS aaeakaaa laaaat taa. k. it a laa-. Slaraa-s aadrl aaiu . . . , a .. t . ... a.s - - a. a. a .a.ada Aga a .a'.ag . aa. a'i i-tta a. j a. a ew'ia a a a t. auk Iha larat, 1 aalaaaad an k a aa staaaa-.t at l wK f. i.4vfaa i ii i i'aaa: alit kkahj I at la iaa eeaaa a , I i i. a a.a- t c.a ua a -a e.ar. a I cf ; a a'a-aaaaia -w 4 ..aaa te - artist ' Ikaa a, aeaaa aa aaa aaa awawe I Itaaata farta " - "S Uaaaaaa Ma kaka aaaaTaaaaa SIM l g t '-aaaa waa f..a haiaf aa awaaa Tba aa a ah. .aauk afiata fcatfgaaa Taa t kaa ato -ayaeraa ; Ml la ktaa V aa a a. aw aa a a- aar aa ma aataana aaaa a. a acaaaato aa- . . a a aw at. 4 a'aa a aa . a. 4 aaa a. vi t-. aa.t jaw laaaiiat aa- a- aaUaa aa aaaaa aaau" raa-f pa taOars and fa. bars e haa- baaVd tag btva haa auaa a -ri a aka eiaa n aa t aaa after aoal a ef baaoy to a ArX.r gvarg a reihef A Section of the Wine Cellar. ti r- as a ta a, kaaaat la' aaaa I I aaS aal a (vaa.' arrar i at ail aniat ' ! t " a- a..aa i-aaa there are three on rba Thousands of dollar annually are in the! balance to be lost or won by hla good Judgment and forethought. The trouble I, to an extent, minimized ln The Hollenden. For some reason, possibly because the owner Is a millionaire or haa most liberal vlewa of tht way things should be done, the word baa been paaaed along the line by the management that no kind and quality equaled In few of th beat ' city atores. All suppUea are charged as am lavas a 4 axraa' af ttaa snaet 4l tt VaiTvtXay ip" bar aun.Bua 4 it "We are fs1 gra I '.u f uaal a ' r.- laat' aartl'aa a a i at acts have taaw taiaiwi , meat by iha '. waa t-aaaa ia Kwery Lsot tra aaai lag anatieael to aaa- ! ha aw akaa.a. i h.s a kaa hS ..' a dar tba at4-iai are of tba aweeai ar aaaa saaaanattae Aa aooa as a raa la in bar runes iha l-jaa rt.a.f rta aa' "-kaa aar or an kaaltlaal ra:ia ai I kaa r aaaa , aaUraaat artal a 'k.t ana ortr a aai aa a act in aBiasasajpg aOtlatiwr. W Ka-ti i aaaaia tat ataaag. la i aa aaaS ax., a thla Besides the ordinary groceries, such as sugar, tea. coffee, starch, soap, etc . are many delicacies tanported direct ur specially prepared for the house. Everything ln the Oermaa and French market la Included in the stock. Canned twrnlpa. profit la expected from the eating depart-' pus. carrot and salsifies from Fraaee aad ot on the Itat mad by Barton Uuaetier in 1 1 . . mil la riaa afa ai vwa."aa a..v ' - " - .a , ' . . . iaa . , .. ; M,.rne uf the Wine Bella TUT ia per until I imnai IDi a ' BJiaraan 1 ta, I Da raaa or w given oui iu ma u.uw-... aaa.-... aad I. aeta baM kasttiaa, I, dra itva to. I. kmade la fi at krwa br m, a, a.. aaaa 1 1 aa. 'aaf sail tot-1 kaa Paaa aa waa. a Uaa aa Tate Pallaaial (uaa. aa,..M a. I taa aavaaaar raaaaiaHa rha flaai gaataa Ta I a aa ;a-a anna la--a WUI tia ' a 'ai aTk aW-.ta Staatf aka aaa araaJaae auaaaalato akvaa Tba i r-- la aa. aa-iali.ia til a a aai a haa aap-. lU as I gaa t I.aw4 aa pmr a aa I eaeehfraaaa trttlf t,ta.aea S'"l - taaa aaakaaa faan M I" aaaa 1 ha 1 taaa.at .Oavaa aaaaj.aaa a a'aa traaa of I wlU rafsrenoe to th taaer Affair bla botal waa overoorae aoal thuJ ' conaervatlxm aprlngs from Johj,MAHa inMir entUled to WJhatdaratlotl by Park Aa.aW.1 a .4,4k wta.riMarabV-aL TtltaV wULalOC fttV- I IWI VTV '- k-Vaasw-a a, I . . a. . it A faalln Of UL- vrvii . a th. t.r.atknn arad aufflciacy to. , apparently. - 1 ' . .. . ,. . ... r. ear apporokoai ib uw w T V want 0f tb aaai -botato. . Th do not adveT-aa Waal ti.. TSalr wrastice ah aervfoa are la- daaemenU tor patrongga, ana suji-.b kxakiruT toward an undu or xtravagant tatmnt wtth raferaaeo to Uelr alra would ba Imawedlatly braaaag M co-ap, a. ia. than which notWng ooojd ba taor tarribia. l-ku. f rot. ..it itfaniM whan, la behalf of tba - -a . -h. Ct!;DrU.Tt KtKKHaa ..k.-k hiaaato aOtSVa oT. Uk. . Hd f a-taa.Matlatkdam.af. I?-A TboirfpaOB. K a - taJakftska frst4 1 Ml hlaa N Blik- call- aier- awL v m imm i' d itf 0 wtP r l- if i -afrfSI.. --- I't'"' -t.aaV., . .. a-ti Sjt .iar.7" . waa no thirsty ittet traan. An Inta-reatlng ftaaiure .f lhu Itquor boat-Bess Is tbetr schatraa o' aerving Ijim lull of wlnea lb bottles must lit- en their sides while aging and never ba disturbed V bar, It ia served It la carefully placad In a basket In the sasae puettkoa It arempiad on the shelf. This beartw the eedlrnam' si tha bottom, and Is a alas aacuUar to TVs Hol-l.nden Tb English aad Scotch aaaa Bull aleraya be kept standing on eatd for the aame reason Upon the authority of soma great gourmand th following ta th' proper order for serving wines and liquors at d.nnee That theory owtalna thai aaveb prvperly dlgeaee the food that praarada It t ha ma r. y nil ami a.i murh Thla aervua La r.oi ok alih tan srd riursl mala iu Teal Ikai ba dona 1 j rnal- at lealaurae a- e a.a A haKar, aa laaa aaf .-m, haa Ikaaa aa la H aa aaaai Wai kaa t taaaaaSM a. laaaa atWM raaaaaaa I at S aa a r- ttaraatart fk i a I -araa i ta,laa) i aaaa aaf aaaaae aa iSat aaaaaaaT IbiTag The i oaiir Tka t .aaaa i etaaiar. ta aaa ' n , g rv I auray a' 1 "at 1 ' t c' 4 laava f - He tat "" I ' Iha punas a .aaaM Ml thraa eia-aaa avaa ( 1 ttk aa aa) a Iaaa4 t.at eake yaaa ai al aaat w '.11 I Htrikatviaa ktae i-aaata I " ha kaaaaa-a va'a -a aa-.r I a a.1 1 aaat' raaaaa ' aa nak 'ka.aaa aaa J aaaa. aaaa aa-aaa.aa la aa a tikji - iinjlhi t... ra.alltf UaaV'l a i4 a.eae. t.ra trawl a. at.. Wrataal at artH aBO a, aa BSkOy niai ,nn. I wanted au. aar. as. aa. aaa. to Tr,.,mt iriaBager. klnoiy onereo. to atwrw the property ai- Comforttble Quarters. Ther la a pride tnl fresh artichokes eoma from Oermany ear meet - of tbiii hotet. - amounts almoat to ven-. week. They import Lracoa Oral Ira that DlnkVa-1 m- Justt -Ik and eto-bTkatent too around. I era t ion. Tb kitchen and tb pantry I muat aa j ajn conducting It aa near perf taction as poa-tbem flrat. 1 knew all about tba diking j .ible. They ar aatlsfled with a moderate room, parlor aad raadliuf rOam. but Wbtoej profll aa tb investment In the property, iaa things wara oooked. aa4 where tbe . This, tbey would not obtain U they leased ,1 who did the cooklng-Uiese ami tjr. bu-ldlng. I nnd max a meat coating other thing, equally myataitl-vaa pa-d $L - N. Tort talon aa I atari oa my vur ia aaa betur my vt The ewnera built the houae and ( oUve oil. chowchow. aplcea. pickle and preserves come ' from Laooaon. and saiuea. fruit and Jama are Sat ap In Scotland. Carl Berg, of Fabrlkaat. German v. euDollee a gcod aaaay articl that I no t pranouaoa. Her ar uJof A ar tit riiVTnia us nuci a-ta aaa a v la priced at 8w ceatal folt- arai la a good tbahg to mske sand Oyster Roup risb Entriea Roasts Ires IrtlW Cold dishes Ireeaerta. Cheese Coffee Drink Aa u t a-rne haa-ry Rhine Claret Champ Shertoat Burgund'aa ata-aj Chaanpagae Port LJquoaa I am again wandering, and la It any wo Jar? The breakfast, luncheon, dinner aad Isle' uuuer blilt are cianlMl da.ly. Tha "a-t-, Ire lo order" bill remain sbeat (be nmt A I am af aa economical turn or mlrwi. lie club breakfaal snd supper bll s wars' especially lntarestbtg. A lew items im make the petal dear. Conee ur tea wi-n rr-am. rail and batter, veal cutis. s bra-sded. wltb tomato sauce and pot a lor, i rtfiv ceota kia ara rrrlee wtib either lamo chop, baefateak or mlooad cbtcken. This I price la Increased by adding truit ana larger cuts or meat, but tnoee roeniionea are ulta sulTrrleot for the ord.nary mor tal. Tha person WTsnmg to live at aman -i peris can gel all ha needa of tb vary beat for a reasonable prtca If hla re qulrementa are mora elaborate, hla check Wall reflect a greater price, out it win oa no bettor ln quality. Ureater variety and acevte'thlng fancy ccana more money. On the European plan It n poats-D.e to five more cheaply a. a krst -claaa borai tbaa tt generally costs to stop at a ssieno-clasa pUce oo the Ara-teaa ptaa. Rnoea at Th Hollenden range In price from One Dollar per day apwarda Tboae at f 1 GO are pleaaant and cornfortabia. tb dot-!!r room only lacking ttewtrsaalTty of local I cn. Owing to tba Large ata of The Hot-lend en. and the fart that tt la opera led by the owaeaa. you oaa got a rosea rreea ate . third to oo half tb prto charged for, atail'.ar Jkt aomaMdatlaaa at asrast test ara bottle. Thht la the day of large things, and Tba Hllaaiaa. wltb Ira great aaaa. I , .L. e iaa I a . tor ttaa aannav IL.a eaeJD bu'ala Tba laundry ia a posy place Lots ef a faar-if Taaa aaavi mt aa aS aaw a uetaellt Ir, U.- a tat ea t.a. f r. aa aaa ta li aaaa etad rheaat rwaa aaaasaaa i u aata t a. ra-arre r.a la aatltaaaO Whtaaa) Mlan taa ka Fa 'rata aa aia m t ara aura aaf laaa ki ra. aaataa. a't. at ,.,.(,-' utaaf i aa tat Ik. o fain Waa l.tatt (. 'a.-- . rkraa kaaaaa Tka r a aaa . iaa t at. la a aaaa Waal M m --a a ta rae.'.? I k ial I a ak'a -aa-aa.a la aaaa I a iaa ha rBW all ta aaa-a-' a TV. t.aaV iar la aa aaia ta hat 4 aaa Wa a taa) rla a bat . t la.' I uf tt I aaskia taaSaataa k k artka e - a a Hea.aaae ' laaa 1 1. 1 a i a a a--. jaay eara. aaaaral ft a a rtaa t.a aa.a la wt.i r i aaa eaaaaara i ff i i ' I a una lo tea t.aa'- aa) I haaa taaa a'-'aWltWaal e ea-arariwa IbO ha lia ar ...a1 aa arn ua " aaa aaaa :. ito aa.t ka ttaa aa ta art traaa S. .a. art Paran a w"k gar-al lfa) V Ii riWaa ai-4 aaa ai t a na'u t aa'kaag aad aaaaaaaaj aaa.t"4ea a aat aiarwln l aa ' a aaa aaf lla rat' at Saaaa ll to ttv a iklilg mt aa-aa't itl s say watt a, wart II aw1' ka a i tH aaa t i l aavi a la area aa. aaa aa a era Oa.-a .aamaaata art lass a Jf't"' aaaa: hi ' ta aavr raaah Tat f . . . 1..J taraaaaaraat aa- t Ita. . -f aai aaaaa ki iaa ( artaaaaa A Cool Spot Outside. Thla difference marks wlcbea of. It Is ariadas la Oarmany out of tie Ufa far ear s la room daroaralaoa are car-1 tribal rtad tat aaTaeat Tb weossa aataaklikar Wita haul Ufa a. aaa Cnda haa-st'f a aaa"- haaa r at a mi in tats a aaat as oat tae evwarv . wa raced "glob trotter." At Araf ska "laao't rat tfljnes m ara-a-jai tr" aa;ara Fav. , onan ftrada that H la osaa ha taaa a sail a sal 1 havw.at that titl a. tt.. Pi waaa WlWiwa O"- nta. te easra for tb aastan attalla af btr rt-aw . sad -tar I gatat lta? kaad a t a' -a laailexaotha. aapWrra and S.att Cwsreia aaa la tb ooww'ty and tba tart wttb wmkeb bat I targwl ta ta-aaat ttaaa. TWy raa aa eatcb day- J1 jaanairy sao dots work k b soaa. ttaaa rasJ Mlaast , lirM, .4-4 funt in aa frar girte- what I TOutuoiuy calVad "bwa- CI s s ts aa a aat we y arsi t v O-aO at raaaaa ' TVt are pattt'.aag a aaat ktertaa.. a dlo wora is rtoervea ia tae ariiiatg. ka the kai ikuiifa Ufa. bwt M si ta veiar aaaa at a 'aat af tj ana it . rr.lrVala thltaTt lead a ta aakaaa-wtaaad ttataa it a it oaa he aaa aUtarwd thrwwgb reo't rttavtvtd uui rrtr mmt T owt i tk vx Pa.ue a year a r.f t ha STaUtbed. dried, lrontd and retarraad to taa be the aa rba I at WJ ak. tl lata. ll gate 'taa aaf aa attd Sawaaaa a I aSaaaaa OS Wit a fat-aatalii OaiWWSria aa Bwaaaaaaf a. tV .art 7 la haa eVl ia iaa a f a It ert ha aa. aa-J an pa lapia TW una' rartartat Unas aritaa Uaa lath aa saw. tawd I kaaaaa taaa w-t. a at. . ta g ao mm rht raaaar o Bttta aaaaae laaay-k aaat a Iks a Jt aaf a hag aWtt haaa laaa I aa) faw law Itao otaaa aaf Iha siaataa stsad taaar 1 1 pi .aaattaa ka a ta a aaat yr aa. lata tt i in as ka era I ka aa trtad St eat-a r...aa. atro- ar aa awd wsl I t ata ta t a at aa tt I t-aaa 1 1 oaaarta laat lataatat I vaaa twite tatata mm m nil r ha watar ouata raw eT saaOTwair a gaaaaera a a a are si ii ai ro-waaat) aaa) tasM taaa ona last aaa aaaa at ta aaaa r-a paad a. Was ht at s nissf ftttvl I ta WIMag mm aa mt the srtwaakaaa tt area aaf a haaa. mm a o i a aaat iaa Safer rtaV aaa fa-alt aaonl haatal otal eta taaif aat-oa ttaavi aaw XIDVSr TS0T7BLS. C , B. at D. nxnroii cxmxx. an.fcoan. fa tatrraT mom. mm art aae rata stag la-. It tt

Clipped from
  1. The Cincinnati Enquirer,
  2. 14 Sep 1902, Sun,
  3. Page 7

hopemoore Member Photo
  • The Inside of a Big City Hotel — featuring the Hollenden Hotel in Cleveland

    hopemoore – 15 Mar 2013

Want to comment on this Clipping? Sign up for a free account, or sign in