Pittsburgh Daily Gazette and Advertiser from Pittsburgh, Pennsylvania · Page 1Click to view larger version
August 5, 1846

Pittsburgh Daily Gazette and Advertiser from Pittsburgh, Pennsylvania · Page 1

Publication:
Pittsburgh Daily Gazette and Advertiser i
Location:
Pittsburgh, Pennsylvania
Issue Date:
Wednesday, August 5, 1846
Page:
Page 1
View full page
Prev. page
Next pages

What members have found on this page

OCR Text

' V 1 H 4 " riff A H0' MTOi irr Wuk ud re-Xi.l UmiimrMm Merchant, earner of Dia-mead and Uaus4 AlUy . , )- my. trwMu Merchant. MWllJ'Mlimiri isrJrifl: , ' nov "." wwawmrTm, faUKtiyW OppOMW llae. BO, 1 AVTIERSOBI PAInLKY.Iamer-ercknaw Feu street, near the Toti Gate. -18 AT WOOD, JORKB Cek (taaan u Forwarding hieTeaania, eav reteracd e their on ? " alee end Front wmu. I'lo.oerafi, oerjl A ITV1RT, Rectifying Distiller, and wbcncale Liikler mnn, W m and Liquor, No. 144, corner of Lilairt) MMud Brewery AUer, Puiebergh, " . . . nma BIIOHSiTtR,diiil kiadi, of Im- novwdBad Lwwe.ee cwgara. npameh LaelV ead be ehoicet kindanei ebewuir Tobacco. wboierele enV i!llWiLtojattnn, Kn.rgll. BKLLevUBA-iT. A genu lor the ! Y.C.n,o l ea Compear , and Bealera i Groceries nnd Pro-duee generally. Ctni of Ferry and. liberty Mteei, ritialiBrwu. jrl ntKoaarca Bum. BkkAUm at. RBI UnaMiaM, twraar kkAuaj ak. URITSRi IFMmli and Kcunl r of Lrneriy - tn. CUut atreeta. mar 14 lUAJBKOWB A TCllIli W bob-ante end Re- I JJ laUSnakn u Faaoyia staple UrytiooaA No. l HukH .laat ftwa J ux a. 0174 - BA. FAlUrOCJS CO Wantt Mi. A .retail jjrnwa on--r Wood d mil . jyl BA. SAMPSOir (a- Oroeon, Coaimnooa tlrmM aad jMabra m firukarak atauuiar-mrt aniclca, fw. I Lifcmr nrar-i, fiutuurcfa. "!' AOAlT HKITH, Wk T 1 , ' a Wood !, uiMrKfe. ' SMITH Uelliaf rV, WkotrMta Cro-err. irr';'i" lfah-r.. UJ Mara MrM4. b Hi Hill II II I railadclpatx. awl B" rxUCX A BARKER, au.liKl.rni oC Wil". ar'a faiea MOaataadcr Mala, laud, batwars Wood atd tSaiikXaid m. jaay) c. Fa. A-. AHCLTT CO, ForwmnliBff aari oMiemu, twi mm, nnutrgfc, in. ColeaMa. Jab P. Jmihmm Jm W HiJbu CW1.BM4J. 11A11.MA2. Jt CO, MaMiacmran MMi, imI draivr 4 Urh TrtiMwaf af rry ict-atripttoaf tMfwwry on Ic :iir u McntoMeil Baomei Chnrrft. " '"5. CwtAlwn. WRCH CABOTHBBft, WkokMle Uro-er, and deaitfia hi frodaee, mird ia alt arurle of kiutn-i alaaataataia No. M WutrMi 116 t'nna CVII1HCBAM BOHHEa,WholrlOit era, ConuaiMMm aa4 Forwarding Mcrcaanu, daaiera tm t'induca wi l'uuburra oMuiuiaciare, No H4 Liberty t, yimbaiga. jaa , Mil emmm. i AMIUM Mr.KVIOHT. ( Vj vwuicr Waoleaale Orocer. ComauMwn an4 Forwavtfiac JMwtrabaata, lvaicn ia Prodwea aod tiualtar;fa Manyfaeians, tkxia Mittou Uemocti Wood tod idriiany, Jtiufaafgb, Pa. ocH4 CHAJUaBS H. KIT, wholesale mad retail Book-Miter, Paper De-liar, Siauoaer aod Book-bukdet. eonurm Wood aad Third u. . Bopl8 CTKAGER, Imponar aad w(w ad retaH dvaiar ia A-'aacy aad Mapla Variaiy IkmmU, mgu of taa CitU. Coah. turn atai kei mimL ae LatOocty, nilf hara. B. oeiU DBVSHHKlAlOoai Ifeator, atSca Allaf and Waicvoirvct. acta TWAIrT dV CKBHAAT, WaotasaJe Urn- dealers ia atadoea aad PiaaliaiR.i taamuae- raorof liberty aad Ummi wrnubarsh, Pa ftousa. T?HOtH BIHWKTT, (lata Kagiwh. t-al- AnIEiaK, Vhe..la Greeer. Ihraler in Produce, Wn'. iiwi and Forwarding iKkuL Piot-.rlti NmlKliut'. li.y ard Row, 8HldatpcMia Alrn-eeaahela llouae. aacbj A XBXADEn KM8, !VMwliiM.tF I iA. aMeerOamem !" ' i lama, eori : - I fcat7 eara. Forwmrdiaf Mvrebamt, and Dralera in Prodaea aad ' . Pntabmrgk Jdaoafaciurea. No. 33 Wood euvel. keiwoaa t and TJurd ala. r'-, r,- REitCLTOS, Wbalcwua Oracor, Eaatae X-l. of ttoa UtamoMd, fituljarna. u.jia 'J H BLURB, rm Pofta MaaaracMrn aad deal- I Moataai taHraaMat, 11 Wood auvet, oear ihcom fount. ions a. vottk. FOiawYTil Ca. CweiiiiBn aad Forward. u UeixooaOKNo.au Water ai, riiutw.rjro. May 14 iiareaaat ad aaaiaa ia Produce. Cordatzew Oila. A,Ae, No. !7Lllafljral, aaar Caa Raaia, lluAartik, - H. JL Oataal, Pact, Maailla Hop, Ac, aiwaya oa 1 TT BBITI, waoleaala and retail dealer ia Lealaer, P 77 .OHs,raodlea, Itimaann, Jt iso. M L4eny r OU aad Sauiuftcld w. -'' !jeBiao. A. IKKRT Wkol-.aJ. Craear tuxtCom-'.' 4 vjl anarou alercaanli and Dealer n Pmduca aad I . PiuaiMiiwa afauuiacuiraa. S 111 Woodlll. J'illaaurea. XatO.-W.'Pll7 - 17 aara Urawefy. Poi r InwtT and Malaatr. v. rMUr. Uroara Rlota. fake aad - Aaaaar AM, XX of mi kied. by eke aol or kad, alao .Itiaatara aad Weatera lloea, alwaya oa aaad aad Bar aalo by taa aala or laaa aaaaulj Coraee Paaa at. and Baitar'a Alter, ritubarkk. ; arjnt7 GKO HIliiAR, lale -Millar A Broea Wbolaaola and roiaii dealer ia ail kuwt of Coaa arr Rradeea aad rhuabarRb aeaoutaeuiraa, Jvianle Lav i oavaaui u, j-maoafya. apis plOUR WL. RUIRT, No Maraat airaet. ' Ji riflaoarea, laeaoner a( iroa aalaa ttiu. aratca ae kaa anawlaairr oa aaad la kraal raranr, aramiaar WUR eiaaaaaia, Coraeliaa A Ca1 Laatp. bar ail or lard, Ac i l rOK&R OOCHR tk. " aad Fl VT wardiaf crcBaa No. Wuadatraal,Pillekanb C. 11,11. Gear. G aUewne H . k RROWIB, taaeeora la Hold.kip . A llaiaaa,! lattaartara aaa raaaaavtatrara oi v tu Paaa aad tiaavaai Paaar Waribaaaa. Na. B7 Won P-x atraat. Pittaaaraa. ' jeaa H.E keftatwatw Htcxidoor toTlwrd tv-i. ire tart ot-en leaky a mw aadaai-Hiaira OMorunraaot atoocaaad uoaer. watck taev wtU eeti. waoWtaaia aa-SvWtaul, at TTATI BROCKWAT, Irf Ko. Coe. 11 mvretai Martaaar aa raiuu baeia, lineoiili . IT A. WEAVER b."V a War v-b A'ctiirf1), Pa Wlwleaale Oi . eeie. Fi Mf-rrhanis, fivdWra io pitMtHirKk utaeiorv-e aaa riwoeo. not. TTIIaARf BHCXOT, VVMITK A RED LtlAD jul BAAaataciarcTv raiuatJii Meteaaareofaer 01 - owy aaa ifuw ota- i-aieoorjta. - , .ipit, oaur Mcur, J a. ISAIAH DlCaCaCr A Coo, Wbolecale Oroiro, Comioi MerekaMM aad deaiere to Piodaeo, Noo aa waier ana lu? ton, tuctu, riutoarya. norra . TOABjPH JOBDAI A OK CweiaiMaMJO aa ol Farwaaaioy Marekante, No-l lu-oeny el, apfaoeiio ataBBIIUaLaO aH. f aJBaTMpanlaa W IWW, - Ja-JH JAHBtBIIKKTj Jr Wkoieeaie aad Aoiail iiroeer. aad iavaiw ia Pniduea. aa W. Vreoe'eotd lead. Nob ob. eoravce et Markot and Ltkenr etrreia. .riitfeofg. g. m. l ao aaooi o Orooertca Ki-pt cooaienMy J ah ea roarn. VATiiViiL coorea. - TARKI COOPER dk CO, Waolawto Oiocore. al deaiare ia Piadoco aad Pmeaovirk laaiiaaoe lama. No 00 .aJr-Biny a, aepoaite laa aaoata u niyxt JAM Bl HoC C LLT, Waotaeolo tiiooer, Deak ia Prodaca aad PiiMbawfk Maaoioetarea, No. U Wood etreet. PitialHirk. oetik TAMII M'KAIM, Maaafaetaror of H f Cape, aad Dealer ia Hauera Far oo Ti Nov 77 Wood etreeu Fuuborirk . " TOHBT D. DATIf. AVCTIOSKUL, of and wood tueete, rmMMirjf JOUB3 C. BI DWELL, Ageai. WkoteeaU Gro-eer end CoowvMoa Merchant, waaer treei. ted door "-"t in y 11 Iff" ft k"'" Bndce. Pitta arek. . frm, atoila, UtaJ; Anjr-ai.aiiiafciii r' gneeo. J OHM C AMY WEIGHT, Cotler eU nrieal aad Deaiai iewromepi tieae facie rrr. A4k Wood at, rmaborga. Alwayeon aaae) aa WTmaafVant9f9Tiiel ' and lentai ioeuuaaeau. Bankcr'a, roakyr'a. liaur'aad ; UaiT iireaeat-'a mwi CkoofS aaaaiei ' nei,.M. JOHNS TO db STOC ACTOR, Bookeellera Printers ad repef maDtdboiaiore, No. 44 Morko U, Pfitatoaga. jc ar ' t A' IAV1, Ofoeory al Boat (Hero, eo to e aw mna, an na rl( j for u koau, Cataiiice, Ao. wiu ee- - ra tke tooei Reeonable ter j.". X vCa,'a Mar Candiea riNtti oa - --. - . : 1-y .' U RT. Paabioaabla Tailor, baa aeed buvineaa ia ln raraa over M' V.r ABid well1, earner of Maiket aad Pilik eirecu, eairaace oa rilia, where be ia prepared u ail an older ia aia line, -a U araicst and naval faeliaraabfa etyla r ear-Aadtl' ' Tom II- RKLLOR. Wkotcaala and Retail deal- a er nt muaie ana aaww ivwaarM, ru-rawn vwua. r.4er, Hiaiar, 4tei Pea tiuilia, rrialeM tarda, end Ikauonary aanaraily, Na. la Waad at, Pitubvrxa. CjT-Kjmj. boalu or ukn ia undo. jcav Ia. BBA1PI Book rMore, 4h, near Market at. Glaeeicel. Tbaofral, llMUOnr.al. farad, hiiaref- nd aietrioait uooka aad rnatwraery. , ana ; J ICHOOIRIRRR aa CO, Wkalatale Draa--. at have ralaraad ta their aid ataraA Na at Wood alreauaad have raeaived a rarer aad eerefelty aelectrd aaaek of FHKH PRUUK, Mrdiclna. Paiau, Dy ftaad. On. c. a wart-a they aeaacilaBy lavil taa ajaraiion of aeatara. - OrrnHaatnetly aad aaaanatir araraded la. . Any amnio aat Rivunx aeiattaelura, euber a a aaaliiy ar-prrec, aaay aa reterued ai iheirekpeaaa. aeur TiMII . BAT. Wool Dealer m ana eoraef Fiftk oei0 . - '. .. . I 1 . al nlaicaanq ware baa aa aamaf af Charrtf Aaay and Water el, t-uiekunrh. fa. . . T BICRtRDfOI, Orerar, Dealer ra Produce . ai r aad Puirtwreb M anntactarea, earner af -Waatr airaantarryAr. ; jaa . J W. HOaitTIOI A CO., Banker and El--ckaaa Brokei. corner of Wood aad Tdird elraeaa, lalerrkam a Hatal Maiidiaa,) PitUBanta, Pa. n-.luTaey parehaari at the awaai raunt. i aetil J OHM 6RIER, Wholaaale Grocer, dealer ia Pra-dcc, P.uebunih raaauiaeiaraa, T,a Plate, Ac. Aa, No tec Liberty t, PillenorgA. -, pta-V. Juaa Floyd. Bieaard Flay. - J A H. PLOTD, (lata . Floyd A Ca J WaraVaala lmeera. No. lay Liberty ntrert. wpli TAktER bALCELL. Wbalatalellrocrrr.Conuaut- aP a atacekaitt, and dealer in Prodaeeaad Piualargh "J u v auir t. r Jiiwitirra. . laaiu L" "UTCHIAOW A CA-e.a t.loo,d.t " M'"t. f. 'tnMra,eoraar Front ,.,et aad RedonM alley, ah... aw . a,-,!. raaiax rnrviaevv ma n PRICE SEVEN DOLLARS. i ; BU8INE88 DIRECTORY. , ... : ... ..... - .. , - . - : I. v.. : ' Ll-ttanal Wlcaf. ' ' ' ' ' Joa D. Wick." . aV Jl. D WICK, WfcoteaaJe Croeen, CaakTaia-.iioa Merekaau, dealer ia Frodaee. Tiuplale, Cac- P and Piaabarak nuinufmctare, coraar a( Wood aad aw atrMeia . rinabarca. teal I ' HearV rmbert. - Jnka iibtpkka. - 1iT A RHIPTORT, WkolaaaleOroerr. J Poewardiaaaad rnai aeiwa alereaaau. Drakera in PieeWe aad Piil.bartb arkaafar4are, Na US aad aw aoa h, riiuoarkA t . . - ketn - MTKRI. HUTU A C, W aoleeaJe tiraeer Sa. ltsUbanr au. i: " ' MMeI.AI7nt1I.IRT, firoeer, Ccnaaiiaaioa Mer- ckaiii. aad dealer ia Poreifa lqaant. No. M Wood M, kenem.appoaiw Ibe 8c Cbara lioiel, Pilta-bareh. Pa. arra P. Parry. Jo. . lawek. U tactical A Oak, Waoleaale Uraeera, Irapan-lYl.ere of Tia Plaia, and dealer ia Ploar, Copper. Copper l and m ttrvi tnm. Iroa Wire. Ziu Libany jf. PimbarRb. (ablS M aPr BU1ST A Ca . Wbolaaala Orarera. Coa- ri.auetoaaad Pararardrae; Mercaaats. aad Dealer. m lyooaoa aaa raiatmrib akaaalacwraa, Na. f)Wm t, Plllabtrnrh. febtO MBX.O A RT, tiraear aad aah Dealer. Libany etraat k-aei aala af taa Canal Bndfe, Patabarga, Pa. , iai.l-ly " tm. MILLS. c. ' MILLER A RICKRTBOI, Wkoleeale Ura-ror and Ooratavaaiaa Mereaaao, No 17V Libany a reel, Pnwbargh, Pa. jan!4 MITBJPBV, WILROBT A COf WbolmUe Dry Mda ilaalerk, Na. 48 Wood aireat, PuuXmrrb tAac Jon. wn r. t)SUM. MANUFACTCRKRM of Cimtn Mrmitr and A. Bra, Spr'ag aad allaaar Meet, Float rjarel. froca three to aixwea inraea broad. Fork aad llo tttL aitd dealer ia Alalleable Caalioca, Caaeb Hardware aad lirnauag,af every deKripiMMt. Piua. Steal Work aad rtpriaf Partary 93 corner Roe and Kim i. TVriI.J-ALF ROCF.KS aad ioa Merchaaia. Oaleoa. IL MaikidBa m- UocMiuLKM aod Forwardiaa . Mk-rcttants, FmH Mreot. betwoeo Wood ami Moitet Mrerta, PiiiBbarjra Me CORD tt oCIlVO, wtvoteaale and retail Hal and. Cop maauiaclorera. aad 'oVaJero ia Rutcy Fara. rprff of Wood aad Fifia ma. jaa a NKIaSOHR ft MOROAM, Maaaioetaren o HajafarTd HfaOT and pods Hora, liar aad Maavta Forte, fee ,Vajaooae tfo..ll Wood nroet. ritiBrra. : Mpw-iy N. HOLHKg tOB. No. m Martlet etreel, foe om ooor Irani eomer Poena, itoaiera m For- aad Domww BdlU of ExrMfA, CondWaM U ippott, ttaaa Naore aad tfwei. ILr nr. m IliaierjanialaaallaiaiiMt o4 lAe PMMrf Aaa derl7 Core OrdVn --. Sarao. lwdea. 30D-MT . IWOWD1W, (euceeaeon o ATery, Otrdru A Co Wbo.eaalo aad Retail DruniM aad Majntleelarereof Wkue Lead, Red Lead and Lt-tbarxo, corner of Wood aad flocood aireotd, Piitokmrga, OLIVKH. BLACKBVKH.araaeeaaaiaBdrataa Grocer, dealer ia Paoduea. Oil, Naval .tore, Ac, Water at, between ranilbaalrl ataad Caerry Alary. POMDIITRR A Ca, Wboteeale Greear. . u famraiarjon and Ftai atardi Ufa i. bam. Waiar and Fro ireel, PmabarRb. ; , f ocBO - arcs. ir. ' t. a. aratlJiaaa. : R aRVCB A CO, Waoleaai Cracara, Coatrata atoa Meaebaala. aaa) datara ia rmdai e aad Pitt. bur MaaalaetBraa. Ljbae1e.ee. aeiiaiiia raaiat. aaUat. Pnudaajrkfc. Pa. RICHARD BAUD, wkadeaale and relail dealer ia Leaibar, alaroaoa. ebneaiak.re' Toole aad PiaeV "C, Taaaera aad Camera Toaim. mmd Taaaaat Oil. Na tw v. ooa at, rilteaerga. . aepia ROIERTSOI t ItPflST, Produce Deal-era aad CeatatiaaraB aamaaatk, Na US Saeoad u, Pillabarab. . acpld nORRRT DaLRRLL A 3a, WaoUaale Ore . r,aiaa aad ForarardiaR aterebaaia. dra- lara la Produce and Puueent Huikuuuu. Libcer " auaiaoa. luTt. a. aaataair. R Ca, Wbaral. Oraeen, Pro- . - u.uiieaia aecrcaaat. aad Uealere at f.iuburak MaartAetaraa, Na. lb Lebeny naert. Pitnv R. W tUM. . Dl R. ttaiurar. RW ATSOH A. Cat, Vraefaaa. Uracar. Ree- ufyirur IraHiUcra, aad dealer at allkiaaeai For-aunt aad Doaaeauc Lajaora, Wiaea, Ac Ae. Na. 1 Coar-atereial Raw, corner of lueRy aadfTayaa (at, at Ca. aal Baain. Puwbanrk. Pa. . eaa ROBERT ROORB, Wkotaaale filacer, tteettry in Dutillcr, dealer ia Pradaea, Prtlabartrh Maaa-fiterare, aad all kiada of Foreifn and Doraeelic Wiace aul lqoore, Na 11 Liberty etreel, Pituourjia- 1X7 N.B. Oa band every lama tock af anaariar Old MoaanfaaeJa Waiekay, wbick arid be aatd iovr tar aak- atarO-ly L. O. eVTnold. J, L. Shea. RKTkOLUI A IRIK, Prrrwardina; aad Umar BMaeiea nierchaala, ku- laa Alleebeay River Trade, dealcra m (.roecriaa. Pradaea, PillahuiRb alnaafarlara and Chloride of Liaia. The biaheot prieee, in rank, paid -at all ritnea Rrr Cotra'ry kt Carrier of Pen and rrwia et. Jaraa D CKtockkHi Jaatea R Diek. STOCRT8R BTORC, 'Waoeesaai OraaaraT Ceasaiiaaiaa and Fcrwardiiuj H erckanta, aad dealer, ia Produce and PiuabaiRk Maaafactaraa. Na. at rv ooa at, noaoargTl. SP. VOL ROUHORIT A Ca, Wbolaaala - wraeera "orvrard.ae aad Caataiiaeiiia Merekaaaa, Dealara ia P.MVwrfk Maaafaeture and Weaker Pre. duce, kane roavj.eii a laerr aew warekoaee, laid ataad) Na aa, aetaar af Praatat aad Chaaeery l.aaa aov7 SBLACaCI.BT'P A SLTDB, (niiiiiiii ta W Palaaar.) lavpartar aad W bnleaale Dcaiara ia Fee ataa aad Ihiiaiani JJvv fliiait. N an Wmm ai.m Pittabare . ' SAMUEL at. 1CIEIL, Farwerdiuf aad Caauaia aioa Mcrehaat, Dealer ia ball. Prodaca aad P irta .auuua, aaar 7th at. SROORR, Wkotcaala aad Retail Paahwaahle . HntandCap ataaaraetarar Jio n Wand alreev ad aoor naraw triamoae aMey, riaaaaraiL aarll rr A. MH.1.UER. I.ankin. Gbtaa aad Pierai A .IVanne alaaafaetarar. Bad liminci af I aaking wins rwvm ucuwr in ivuu.u awaav liaruwar, aad Kaney (mod, 1.4 Wood .ireet, near I'a. TPParayth. R 1 Peeeyrb. TP. VOR1TTH h Ca, Cuaama. Merchaala. deaicra ia Malt. Larabcr. Groccrice, fleam aad Pimberrh Maaafariaiea, Caaal Baaia, Liheay airaet, cnfvuaraa- i . . B?!B ''ARRET A BERT. Wbohvaala Oieeeie, Cam- daee. aad Agcnta ar Moaniovralin Inaa Compear, Nat I to Wood aad liaaikaard. ebM Roht. P. Nevln. Tkca. IL Kevin. rp H. HT1I ak Ca, Whaieaala aad Relail A urnntai. and maaataruirer.ee Watte lead. Red Lead, aad Litharge, Me. la Liberty atroel, Pritaburga. J.KI rpnOMAB O. ODIOBH ak, Orocer, Ccaam,uu A and Forwardin. Mereaaat. aad dearer ta Prodnea and rnubargk JUaaafacturea, Awt of riihaekj alreet, Beyard' atow,rMpaiat Mranfiigkhnlk llnaaa ntkl 1I7HITKOKE WOLPP, Iiirperter. I T Wlanaaale Denlera ia Hardware, Callery, Tm4- dlery, aU,Mraer Liberty and Bt, Clanr alaeeta. Pitta- aorga. . an. WM. GLENS, Beokbiader, haa renaaved M the comer of Wood and Third ala, above C. H. Bay, where ke ia prepared b do every deaeripuea af Raima and Binding. aptel fir H. IE1IIT. laaemaroe nf . R.ik I ' V .dealer in Hide. Leather and 6vlrMt. 104 Ub-rtr, oppo.it Stztk at, Pitiiurek. ' akebg ITT W. WfLBOnT. lhraUr in Watehea. Jawulrv. II Rdver Wan. alibiae fl-wl, A- M. a m . . ani w. W. WALLACE, Bill aarae nad Ban feral lag award lenmr at, ftp, an Umgqr atrt, near the crnrcanav. aoBT. at crrTcakaa. WA B. H'CCTCRBOX, Whoteaale Gaaeera, . and Dealara ia Piuaburaa Manufaciarua, and Waatera Pradaea geaarally. No. la. Lnbany atreet, WALTER P. UHIBITOOK, wbrneaala and retail Hardware Dealer, Na led liberty al. rou a w a t a an. Joe.rR wooawaxL. fiyALKBR db WOODWELL, laaparlere and r . Deaiere in ForeiR-n and Iklavaalu Uardware. No. bo lYorntdireet. ntwbniyh. avariy WA JT. KITCHELTKEE, Waoieaala Gre- eera. RaclifVine Dialillera. and Wiaeuulljinur Merchant, Ne. law liberty atreet, Joppohe Sixth m . p aaay .e-oi J riT RRIER ak Ca, Wholaaale fJraaera, FOr v T a wardiaa and fzwumlaakDn Mercbarua. and era ra Prednce and Pruetmnrb Manuliacinna, corne of Water and Hmiltacld ata, Pitubargk, Pa. ne)T WB. PVIBT, Wkelcaak) Orocer, Cororo!nioa . Mercbnnl aad dealer la Produce and PinatMarvk mamrfaemrea, No. 4 Coeuaaiciel Bow, Liberty atreet, Pltiabargh. ... '. BJT4H WM- O ABRABO, Dealer ra Fancy and Kiapla ry Unaaa, Na Market waeb P.Btmrgk7 anvi-niy . . . , Wra. h. rlava. a i...L. a. WB. HATS A Ca, Waoleaale and Retail deal- .craia Uroccnaa, Dry Grrnda. Jleera, Hhoaa and Piiuberab naarauaetara generally, Na tM Liberty at, WILLIAM M GORJILY. Fnra.t, Orocer aad Dmmlmt ta Provnuona. Na. ale Uberrv a Nrc Haod MrecLw'iturmrrk. - awtfl WB- MTJRPM T, waouraal aad ralarl dealer at Foccianand rtiiui.iii 1 n, IJ.U. . aerof kjnrketaad Fourth ala. . aarn WILLIAM! A OIL WORTH, Ifruea the berat DllinaLI Wbnlcaala Haew. 7. I lo 116 Wood at, where tbey offer for aaU alar-ekaaan-naratofOmcerieeaadrnuabanrh Manararmree. al lew pneea aad aa lavuvani taratn. - - - awtylg W. w. WALLACE, nTTRBUBGfl STF. a t araBRlA tvn.ve ihat. t44 and aat LnVertu aac w. at. AL W A Y R aa head aad raade to order, a large varie- IT of Atarble klaatala, P we, Centre Tabte, aad Bureaa Tea, Taaab hvaa.a, Mrraataeata. Ae 1 aH which, being atada af aaa rhnmeel atarbla. aad uindutD, Peine ipaltf be atarbiaery, wtU be aord low ar caah. N. U. Prraoe wiahing tn aarehaaa Mamela, are informed thai il ia banc, forth bnneeeaaary far lacra at ga Earn, a I raa faraieh theat with aa article ia all rcapreu at mynt. aad ltrairnt,inaaeanee, Aa, ron.rder-ed. aa cheap aa they can rareaaae thera lor in the Eurt. Call aad ace. trat W. M iSSr,', j" MmrUU, By. ' ' George II. Taylor. Pmabory, Pa. ' k.KI A TtlWg, I rrj.ivr.nini. temtntiieai nad rerwardia. vX Na Caaaitev' Bow. Froal alreet. Ciueinnati. O. Particular attention paid ta the irarahaaa aad ante, and to the receiving and forwarding af Merahandiaa aad rnwnrw wi every erwriyiun. AVeivinaa Lvaa. Rhorb A Ca. Irrenx. RtertiiuT A Ca. ewia Hnwhiaoa A Ca. Prttaharuh. aatr-Jb-dly . fjpkn McCarlewwh. I McKeehan. a D. Carhereoa, - eoein atavtfbijwtiwit at a-av n Cannuaria. en a1 Ponvmrmmmm- Merchant, ' MOS. t3 A A3 HOfTH ST. BOWUNG-aV WHAI . kui7.tr lu. 1 a-' c. ...;V:; ;; PITTSBURGH,! EPjSDAXfcMQKN , L ,': Eratl onl Jraneportalion. , EA9LR HOTIX. ;. . f IVCWIm.! . . r x.r -, , 4 , l; EAGLB HOTEL. . atatnaVatAw Caauudaf! CkllH- . TOHM . TOWIIIID, ae 1 acary. Na 4k kfackei at. threw Pilatberga, will kaMeantetaatlroa hajj Micei. l IT he will aell aa the aanrroaUe irrt aeadiaR ardera arill he proasalir arteadLa auo. nlied vritb a,ticlM IU. . . . Mw -w,. "V itVul r i -- Tr-vaei bVlv aeally prepared froak tba beat "''k'fhotiraf : Aleafar a large aiok o( Jvmk aTaiftiat paired Y7BvU A. WARD, Denfiat. rrmov v w -reatdoaee on ren aueet,iwo d win, wkere ke will be kappT K ejteoi air require ki eervicee, from k A. M-, aner waiee aoor ae win aaead to no aea of aeceeaiiT. He would Tanner Late my 4-kink proper aHapk5 kita, tkat ke oiate payeieaie witnooi toe neoeaaity on ine bill- - -XTIt.I.IAI THOBR, Apmbecary v v ai Na. 83 Market atreet, Puwborth DR. W. R, WRI TIST. Otire and realden, Hreet belvreen Pena and I diaioea wnira, , j. Harntok II WAwewv- ana, ay Ana B4 Aar, Jiiwrmy J aakaua nv U .LC.IJ I J TAB W. BTJCHAHAW. jajaxa) AiHirnev jf lor al l.ew, cortu , cortter of Wood and Fou: over Sibbett A Joeea; eatranea oa 4ih. Special anention aiTen to all ktud nf nWrA affviaCiea, eollecvoua, writtnyaaaiid avnleaw-ni ana aerooaia. A KIRK LEWIS, Attorney at l-a a t. below rnilhncld. . a te - SAM CKL PALMER, Attorney al Iv, in Breed1 haudiaa, No.rcl Fourth vlreel. oui H. gtnnuBi'm. . . , . r OBXANOO LOOMM, Atlonwy al I v-r aea on eta etrret. aiive evaiiuneld. CM ABLER M. HATB, T A TTORNKY AT LAW. Piltefrorrh. Pa:' Cd V aioarr ta take Lb proof, and ackaowleri ed ai ureae, lrac. vonlrncl.. liepnaittona. or .71 ml wnunnv to oe, reraeoed or oecrr in tba -rttaiMa a TllCh V. INDIANA. TKVNtSSKB .ad MIC Office No fiuiMnan'a Baildinae. Fourth at. njeri' . WM. BOYD, Attorney nl law: office aa fi atreet, a fcw door, above rhaithaehl atreet. arj-dAw . I .J . WM. M. DABLIHOTON, Attorney at E A ' V ,Hihanl I'- . MMMiuMw u. -k m. a V i laud . filmier daw It-4e who P. M, nola ea- 4rnme- YMai l: ST APO---1 - MRS. rcceplKio ' Coach., mrta - rTrllS AM Order. 10. anal I. knawledaweai nad proa of peewa. Iaeea, fbairaF",dvrai iiuiDeuuii, w Mf wuer vnoof tavaier arat or mo, ae nee a ar reearneo ta .a ftata Third viraet, above Mem .Held. E. J. 1IE18T A TTORNKY and Counsellor at Law. PIMCINN A' alle T, . umw wwiviaMiBKauenianialiiKiua EXERAL STACK HOLSK. F. X- Kail eomer af Front and Broaduray'.. eplk-ty ' tjiavtau.1,.. HCATIOR AL HOTEL.. " f and South Side Front, natr Maim Street. flTKCISKATI. OHfO. - t aaaraaaerlinBTirnl aa o Rjttaria rc tkacr aamevja. t va 1 rtreaWblathat thcw laatrrncier win aooa ae raupirawu t The bjbtlai "mtarofn V1CTOIRK IiA'POrtTB. Profirtie.; Tbil r ot iituc , ' . .. .. tare aad cleaner rteene kakWa thnetatfrrly re- ,tice-Vill, however, I bopa, be alike mrnft Iraah oriiulayaiac. r-iriJAAp,., Indd rnded ll HAriolHt attended it tvilt - and aewly larniabcd, and ia now ready ferlbe Oi traveler aaa rawuj-r.. .,, aepU-ly u. r.lacaaoa. - a. en taenia. a" the Aatorllaani -Of Paviitaa, Itarkaway E U T A W HOUSE. BALTIMORE. ' 1. - JACKSON A-CBANRTON, rauvRi kToa a a anal will he ia rcadine. at the Dcrot aad l-- 1 10 convey ,.,.v Paeaeneera. r af rkaree. a . """" Paeaenver. frtt af rdly lite Heuae. .ad YOBr TB1.1T VIKKBDC'I.; ; . - a4.aa Sad.aeee r . aakKi.kvkraVprJt aaT PRINTS O N L V T I.KB A BHKWRTKR. ': '44 t'edar f;. RVio JVir, tamtile u,itb,u.t FiK)pl anil ock !IJh."" i' ea-ied .be n,,cr-d nlkiwa,.- C.KircCd'ird -'Jl'tama; ' scared D do all aiiW oi Hofai rfttani. Chair. ITtalrScawal aboil aai.e- i Hi 01 HU. Nllklr'VOl TOrllh,lw'l , errtTaarr r7Renaircarecatl aiiraa.- v . 11 - : - "WHITBORB A WOhRPi , Hardware. Cutlery. Bajdlerr, I'arurr jtrfv and SI Clair errnu, : , f M nrrhieiinl" -rturnnnne.' Kaauae I i3....u al Murine. prrTMrJtian.r.. UK haniia. 1 Hardware frank uanufneHr,e oi the l-aal and vt f.TBnyer. nrcrrwwrtfnllriaviledloaneral Vaiaek.aaw. are ae-ierntaaar) ta -41 law 1 nad in Kentucky. prontptly and carelitlly ' " " T,7, .1-, tivil Pka RKFKH TO lloaTTbird B.Ail. IV. ftwHOLErJA LG IKY. UHULW UfcALLKS, CCartia, -Wra. af'Knigki, Church A Croaker. Ila "--'-" "u. v. man, vriuuca uaaiu. dly ' JkHRR ft. CRAPT. ATTORNKV, COL'NSKLXOlt A.D NOTART, PUtmburrl,, Pa. "Tinu ii.Hai,a ise oiare 01 mirwr r rtiT. m jia, r ire Firo lna..Co will a tie ad aoerially 10 CWJeeieat, end boetaeae eoaneeted with tNariyaiion, luauntoco, Oontraete, Aecoonia and ReaA liata. . Buaiaeae keura:. A. M-loA P. ML Ovfice No. I 9taan,a Builduttea, (No. SB Fbortk atreH) Eaa. 01 "w eon. eucei . mi9 XtT C. AI70HIVBA1TGH, Auoraey m fjt VV Fiftk etreel, near HraithkeVd. CollvciintTv effea- kawacee arteaded lowtik paaetaaJny. B.aaella A rSemple, B A Fabnaewck A Ca, firag; I-indMy A Co, Jaraea MeCally, Eaq, jvaa-ly Wat. Crochan. Fq, - Jrnra llerrou, Kaa, : Joan Wri.ht. eUi. Maj. Wiltiaat Lariraai IDWII C- WILBON, A TTORNKY aadCoanacltoral Law. FRANKLIV. Pa, will arnrnd piniaplly to alt hoaieeea eairuered a hiaeara. Coirecljoaa ataoe ia WarraasClanoa aad Jeffervoa eaoatiea. MffmnmJ. A. raarkmie A On. lKn4,. Marphy, Wiiane A Co, "''. 'a. - Hoa.Ja Rrancnr. I i. p. Ikaa. AJu.McCalraaat. raahMa, PA ySJ-ly I ton. Jatee tkjraaa, garahi av illeO P. B. IkTOS, DRALKR ia TriatatinK and Variety Ooode. ToruMee Tacit. 1 vary end Horn eawlie, Woaiian Vaina and Weraied.. Bunone, Neediea. Piua. Tape. Braid. Ac No 3 Market rtl bctweea lriaraand aad 4th lrecls Pmabargh. Jtftally H ARHICK MAItTI' V CSw a JCrekance. BanA iVatw anal Cut a, af Third and Wood airecla, aovtv-dly PlttabwrRh, Pa. Latent iPiuabargk. Pa. Late of Naekville, Tuaa. . LEUMER ak ASDERSON, : FORWARDING A COMMISHION MPJICMANTS, A a. JEotf "ronf Sfreef, ' ClntalauaaU. Oklaw, Ravaa To M Allea A Ca, petndekier A Co, alaa-aiey A Smith. King A Holme. Wat- B.ugheat, aad atercaenw awnerniiy .fiuaourfrn-Heay A rtheonerd. Martin A M'AIliaier. Vealmaa A Arwaaand. raorgaa. Gardner A Co, W. AT. Kakut A Ca, and nfcrcbantt generally Naehvtlla, Tcna. ltPartiealai attanaoa givea t the aarcha. and aaa. aad to the raaaiving aad anrwaaag af hlerr 11.07 aiae ana rrnoooe generally. oeca JOHN PRICE, WBALRIALR COIPECTIO.ER. Ptitiai ttrttl, aercatof mquart from tke Market AlbvRtaaay city. - COUNTRY WKKCri AN Tit and ether wuhing to hay a ehaaa and haa article of Confectionary, will una n in incur navnatnge to e.ki. ue meauiaeturaa all ke caadiee hiawalf, and veil at tke ioureet waoleaale viewe. . eapii-ti - Mara to em run w . A r.MrasLX. THORPtOg A CAMPBELL. COMMISSION MFRCHANTS A mat .aafartarwrt eg Llwe.aB Oil, As. Cotumiim) Xtrrrt. V CINCINNATI, OHIO, XcaA pair .am ruwaB3) WM A. RORT. "W Met LI RE. FORWARDING A COMMISMH.N AlKKt ilAMTrt riarkavUte, Teaa. Reter at M ALLav a Ca. PLU-ira acpub-aly . MERCER. BROTHKKS dk CO, Cenmaateetam Rrrrkaala POB TUB BAt.K OF PROOt'Ck: OKNIOI 4 M.V Ab.atawaik wiiarvva. and 31 Seeli traevevar, Philadelphia. Liberal kdruene autde on enananmenr. . jaal-ly CRAIO, BELLA ok Ca. rirOUR FACTOR! AND PRODUCE COJhf- MISSION MERCHANTM. T IBF.RAI. caah advancee raade on rereiet nf cna- JL .aikitawal 'Jaoar ahinvnitg moar addreaa will be ra i inrcw-ruuriuB vniuy in auvanre in iABU, ny appt). ing ta ear frienda, Meaara..Wa4linabrd ATnyhw. Filtrtmrwh. Meaara. Tba. Bell A Co . kbidewport, Ohio. , Philadatpbin. May A, IMA raarTS tf N. B. AH nradacu I nuaigncj la n ia menrw when ia the warehouea af Wafliaaiord A Tavlor. Pntcbaraa. ay in oar atore ia rananeipaia. u. at. at uo. - C Onatpai. 1 Jea. G. Sana. Wat. N. Crampvta. ' CRUMPTON ft CO., mg'ANDPACTURF.RS OP ADAMANTINE STAR Dl. CANIH-I-rt. latweriar ta war or mrmaratil Pttu- hereh. The above article cnejaianllr oa hand and lar vale ay jus, u. jiavia,ea ntnr at. Oer 1-1-1 y ALRIAgDKH TrRIIIJLL A Ca., AO. u aoyjT cat.Lka BTorroairaa.kBA. r- BALTIMORP, MD., . Aoanra rna tub " Art Idle ta nr..., afilat -f Irm-U. Anr Brasmad, Bark, m ki.iii e... Watal Uuk aad glair Rafiikilia hTaaltm Manwfaelaefae C Mawttraalwrlaa; C:law Belief a, PlaaiaeXa aad TureeAat Mil ltaaifcii.ieter-.iVlit. Hi aatuwn nad JewnyCnt, n.aar.it.ri.g ar.aaci.tk,, Wnk a variety of Batlateke, Jtaaats and Plaatatele - Prara wall kuawa eMabualiraeala al tba Fanl. DTThe fabric of the above concern are offered 1 the barer, la Baltiatnra at ihe aatne pna. and noon the aeam terra, a incr are aold by the agent ia the Nortb-aia raarketa. - j0-di wAcodaw A. T. A Co. THOU. JT. CARIOI .At Ca. COMMlcHNON MERCHANTS, , Baa. a aaml LlgKt Rt , uALTIMOHR, fT7Cah a,l Vance, wifl be Made ea con.irnmeiti to the nbora addreaa. by anir u Aitauri arcArtut ht, otxtk at. . CAMPBELL at CF1EBB, - ' . : tfAkcrACTcaKB or FINIMIIINO NA11A HOOK HEAD BRADS, " Irani aad CpPP Taenia, IRON AND COPPER SHOE NAILS, - ABB " - '' Pattern Maker' ' Pointi, of every description. fMee Ne. S Si. Chart. llotel, Third etreel, . Iee - . " " , ; PltUrrwrgh. BTAPLBR7CL ABKR. db PRBBTIBS, ' C0XlfS8i0.1 A FOKWiSDI.. lICCfllilTS, e as rrtii Between Main and Mycamore, CINCINNATI, O. . JM. 8TAPLFS. of tke late im of Culhotm A 8ta-.plee,CinciDaax--P. J. Clarke, Ute of the I no of Clarke A Co., Bee tot, aod Cy roe PivotuM. of Ravenna, O , kavmy aaaitotaled oa above, will etevote ikeir at-teatioa to pamhaaa and eafes of Freduee, Oroeenee, and ike aianutaeloree of PilUbvrjfk and Oneinnau, eiom-fy en cWBawiiww,wa lao. a rweivitta; and forward, nf of Merekandiae, Ae, br tke tivcr and eeaate. ConaifpuaeMte aad oeaera are tvolierted, aod the oaoal advaneee will be enie. aMkd-dif Ia. 4k J- D WICK, T COMMIfiSIOH HFRCH A NTH. " '- ' BI1LERS IV GROCERIES, f.OUL'CB tM aPtttebwrcft niaajmimetairee, No. Send 7 New bigland Bo i Wine-, Merwte m, Optl ClaVfalaANlX, Ii. V ra A M M lHO n WORKS. Wartkaute comer of Wood ent. Front utrrtit. : ' - rl I 4 DDUKua, rj.. 1IIH aaWriker. kennf parebafd tke FnmkUa Iroa . Work, fenewrly owned hr Meere. J. A. Owlum A co, ana lataoe exierkBiRc itiuti-iiih,ris ipipw arepafed to (timick to ororr Iran. A MalU oaJiaea, tmrrmamtd aqeaJ to any ia tke aaarkeL ' We alao keep on band Spring mU Amrrkmn. ftUmm ajAoolaftke beet qualitie-. . o aupftly ikent wnk a Aral rate aikieie, and oe a. eiod enna ae can oa BviaJi;u u tea cy- , , ITRAW B0SX8T I'D IlT VilESOIIKir, NO. M RARKrT KTRF.frr, PTiTrlBI'HllH. era. B. H. PALM KB ancra brealean a (nvar-' 9 'TBiabla lerma aa any hoaan ia Pbilnderphia. a af frl eorrrplcte naaortmcnl of at raw. Furrrarc. But-1 land, and a great variety of faat'T braid aad giajs 1lonDet.nf the apringatyM-. AL0 Pawa Leaf, Sirjn. and UawoyR ltetar Ani-Ictal Ptowkrv, A. Ac, RKkA 1 tiratVtCB Of putlutf watco rarnntuw- rraal cMrzy evetry thing, Trotm 0 ahootnj Ur of AaUyktrto thetetp :u . ... B. M,-BTARTT,wht ha not 0017 rauactra eok-kMpibf to a cieatiM rm, i-k an J'- adapted tt dataikt ta every aractickl parpaae lib haa baa atarruravl IB taa aaawaat IOT aa inn. Airteeai yr,dartn( w.era P - 1 . li, ,i kl u aoera m I ha V ntn.ee i rramiaaiMMt af lar earn or aved.CraariL - P " . wuauia anlTH k CO. . .. Via. b4 Viotd ttrttl, i I'l'lTBiJ Kt-M l- t M ik. Mw brick wnrcnaaur. rvo. 1 Wood aireei, between at audttliai jney Iveeeive Iheer evack af Pprtng aeoda. t akl" W the aiieat-a ie.ty and cauatry bayeta. jardfl kw I la... lar fkAf-idv. dlta. tOT kald Oi OW farebooee, Io. n mm '. - toFronL " ' ... . m-mJu a, an enaiaw ar aa in 4ca aa ie enea ,vM-rp,,y. , ttjnm.v - m i OK A KK, MJt tO-l A j rWlPHY,' W ILSON ' O CO. J NO. i WOOU ITREET, i Ti'l.D .utbem Ikwir euattwaera an ethwee, lha "ley are ana. la daily naeetpt af aeaiaaanti Or, aaj. gr,, f April ir naaortatea w ill ke vary V taaaatrn4a.pvawihaae Dry IJaad ta. are w a,ra tawif eteek a aaratal a.aiainBinia -1- i.-.iiA- RVtIFYINO OI8TILL1RJ FOBnTt BUSKXTIC Willi k -SUterty at. erW 53 iiewend muty, i PirTrtBlBGH, PA.. ... jrt'-d . , . . LIAN A KENNEDY. IMPOr OF At WHOLESiALB OKA LEES Ia Hat,,,, CwtlerT. Ruddlaew, Atk, , X We, ktrcef , ruraentrg-a. A eVcervrng laeir aprtng Am mw aw,,., all af Wl on aaoetautageot er"r" isctZd. aad the atiT.,.,. vned to aa af to nrre.,w r deutratiael a autelAay mare cant Wat P Yi" Ihaavra. TtrravigtMREB A PLrgKKTT, FLINT CiiLs MA.NHF AtTUKKrX 1irARBH04, voa S3 Water and MM Firat etreet. mMfktdMarad bv a warraatcd eon, any ia the eoantry All eider win rrce-ve rfmHrw,mi aad Hied oa rver-anable tatew. Afrariai, ,,.uac AO otf are inr eued locall aclo.k...,,,. ,v,,vrare. . PRABltA N.rnilE WORKL THE aobruiriUA,, b,,. removed bv the gveat fire to AlCt. ,. Brepared m make kaaa aad Fir R-nrtnea, Hre, Bad rlrtew Pnaaea for ml, mbnecnor nay ma.-aad machine r) uenerally. J O GWVNNK. l- a. kluebiaw Worka. Oa Reawrca areael jmi taw., W ratal Federal 01 Marbei mi-awi. wia-iaeo H I if ik W icKiirr. TTAV1NJ moW o.r and -(. ii all ibe ViaBtwOii a-. pvvai Hot. Ira Pi at Flaka. amMaiatwrV... 1, igWaon -laa Far- taffy vwa will be tM all U nrT,RMred t kU oadrr tee alt a.rH of IV.odow -tVm j axltl Ibsl-i ltsl4 IMId It. ! lY-t- -Oxa) i-nmtw mli Uwn-H'te ar-a. on v-ry arrrt-tiiiaw'.Mm rt(t44. Aittaa enaeieiil ipt uftirrn C)iari tuod L fant-t flaiilae rT PkH Flakaamea aaad. . 1 ' , ' - Fl.M I'U MaMkeiMO, M Waffekaoee &I W , r ta 1-Srat -i. . NAV-W ' betweea rf-- tm! OWfi h--- T RHOViL THI: dadMravA w.m .M.aBMrea kU ffffTii r aR r urvv iBraa(vrr aHaJ ptaphpa Wareioonjr. It ota k, oatr oireet to M Wisod Mnrec ad ke Jki-oea ffittk, wbera ke wiM keeo emtantlv na kkd latwa aB-oh- Mmof PianonodMaAmre,and MaAiot la-unarat W very kind ilea nave a aea rwc.i i nw.'ietttrBwr I Mni..r.nd-W- war uck kemre Ruing Kawt I ,rj.enrt wa Jar- g. main, i 'Ww T.rr. AMOP-r-l, w.ll a-O I miattm. - doeo-dly 1 10 aa at i. conanrd I 1 lit HINVtn MF.N dvairabla luaieanracea; want i "1:J". e.Tv a. m.-7a.7m. OW "T The Parian ear rhfnt- Tmrnfm -"" 1 ' -T Vr WaritAci.lve VAMftaiy mfmtmO. m.d- af vba katw-aai y. h. oyL -rorkaaea. at low cava pnre-. m'U. lie Pr-tftort'tfaltj ioffeia tke Mwnkpo cd ; ' -. , .iii-i hiiiiMi wi n fcnrai-1 t'tt " --aaateer. 10 bi I'.bau Kftn. ... B.a. Ykwv are SZl 1 -- u..kiH. . k. Umm mi tMtaiaaaak. of ike Utt-ttt a!tm, made of too tv- material, and aavoan lao-ataai OTeaveraai. Taj are warrant ed n aiand ear elimaie. aad ta keva n Arder aa lam. ao any taanafacaa red. FJltMK. , 111 Wend ai. IM dww elbeve ft Pt. B. Tn ikoe wh 0 are bm jue-. He caa only any al be warrttata ibe Puiaoe ia eifwi-v naMiAalar. a net if tkey do not aive enure AAklirarldAi. will ref-Ptd ike taeoey. . .. ajvckktl - ft - SrilliVG UTI LE ZIAT, , - f oVi. McCOKU l kilHtia Alv HAVrXfi reiamed iVom the Ilaat wnb tke tmnM avtyle of HakladiafnfidlryU tabliakment tp tk Uoited iHaiea,) ar prepared ia -tup- tatiuahment tn the limled rMniee,) are prepared m aup- j pfy their eaawimera aad the pebiie with n benetital arti cle, whie h .naatot be aarpaiaatl at the earaar af Weed and rina aachl REMOVAL. , BDHVIDaOX. tiPHOIcBTBaU Wvvur ,u-wm mm mauua uuu in panne, mai haa removed bi l-pholrtery ealniiltvhrnrnt t new vt archoaee an Third between Wnod A Mar. af J W WauwwelL Be. Sam-new rrrvtmrcd k furnmh ,m ani-. i. yu-Keta, " . . . fUAM BAkdt mtmww a.--- - aau Lartmaa, made mrrraet "1ewH r Tim cuss EmBUMm'T" la!!7aA eomtantfy on band Cot, kleafded and Plaia Flint lATiaaeware, tn an ita vaneties, at luetic werebaoae, eor- tseroi Mar let aod water atreeta. rntBhhirh iior--nir rfuiainwi m uuj eMiaAaa. ana we eaa coiistaniiy addiitf to ear 84ock, wluck eoablee ae to ill ttitlere with prompmeae. - rareaaeare are needeeuoiir aatieilewl to rail and ri- amine prieee and lennr. aeplo-dly H. HIGBY. Mo, 14& Wtetl, 3 dloora tVoaa riftli treet NKW ARB1VAIJIOF OIJKtNHW ARK ASl CHINA Joat received ad now trpentnn, a llendid aaaontaent of rich French. Gilt and Plata Inme and Tc aware, new and fa ah muta ble ekepea. Alao, fine white Koamef, wbit Irotutoae, and white OraRiteware of every variety, alto. Iark Fkiwinc UiA.e, a oiolera aaatrtaeivla toeelbet witk a well aelrcted etork of common ffooda, direct front ft a ford -hire Potteriee. to oil of wkack ko woe Id r-pecifuiiy asvita tk attomMta af ka frreotta and the pablie. ' ' ' , , 1 - ' mr? BENNETT BROTHER6. ' aJFKRWHVVaRE MANUFACTURF.fii. BlramlMlataaA Pltbttoletarolg,, Pew Wartkout iStu 65, Wood 9treet, fittoburgh WllJ.eoaeiajiUr keep oa kand a rood aaatf- ment of Ware, of onr own man a far tare, and utteetorooalnr; Wbolettaio end eeantrv klef- ehanta are ivaiieetfetlv Aoviled 10 oall and tl amiae tor (hATOuelvvsa. oa we eiro deiermlned to eeti knetnrr tkaa aaa avae heturv keon onorod 10 rtke aab lie. t ITTOrdre aent br mail, eoc3enaaaied by tbe eaab or a ttftteinee. anil ee. prtvnpiy atiyadejl 10.-j Pi Maw brrvel, Spade taa. at Fork. Ma at foe. GRIFFITHS dV DIXON. - HAVING eotniai arid tke meauair lataot-taodea, tfkovele. Hay and Man a re Fork a. tke. on ao e xtee- eiee erate, are prepared to All all orders (or aek ani-elea at Kaatero prtree n .. For lha tMvcnieiw'eoftbeireHawiTier eilealetaht soek article, ibey kare appoittted Georeo Coehron, (ennuaaion nterenafli iro im v eo aaeeu taeir ApTeat tot the aW nf ik-'ie-faannfacturei. ' All order- edalreae 10 kioi will rsMsotve aea ray i atvernjoOv oa tin ow-at ad vaaiacouatenaa- C.R1FKI i-'HH A lfLXCN.( f nar7a,rjr. jaiy r?---jiy- - " - ., ? ' B E M O V A t H A RT) W ARE. ' WALfmnElX I WOODWEIL, Wboifcnle tod ..Irtxif4 HaVdiriire Jtilen, O; 8 WKl t-TUKKT, ' - REfPKCTFllXY totaoeaee to daoter and the aab-lie aeMeral-y lhat Ihry have ivraovrl to the aew tttove. Ho. H MfM rMroot, chren doova bkw ihe it old Maiid, where JhT are uat Ofrtotif a hnya and well wleeied aioek tf Hard) ware of uverv dr.ai.ritv itoa. wkn-h tkiy will tM itpoatke owat ravoraUk- tenae. Coumrv di-atrr end othcra wnl nnd 11 ibeir -dvtitiade o lrr urn rm. v ix ia rn ar nrrjiiijuriii aeaa7 Uimtttj N-tv, Be Wood et; ' 1 AV MAT Tea okaerbrc twiaaoifolry intbrtne g kie eetitnere aitd tb pnUie aea rally, tkat ke kakgaf a now prepared to anr-ptr tkora witk ike -pt-taatr tatkioaiorkate : . .. JAMkr Hrk'AI.V . r-bOajtl, . : ' b . ( I 1 lam : . ak9daieat atk rat I sm nawdrerl tnditnaaaie, oy tnw vnju. .,. -4 hie calleee. aat ortlr ta apca ' , keep . t or book. IW . -ot. eta.v. -e- hrm.ct ia onr eoantry.biit toUke eh.rge, ambarrMttneat.or.ny aetoTiWk. .iravnty 1 . ad err, ..l thej, , an kept. . --"r - t V - A4 buuaew aaderetand the Valae anal rarity of the Ikkt I onvlitKalitv. So- general i the eeeaalaiat that hook-keeping, mm hght i. -k-ttle, ctrot a. papil rrrrtrWlriitghkwwWr placed t hi handa, and toe ramnean worca an 1 ilm cited to regiataron their pagoe, th t, man con- fe. a, ow. Cit..t. ' hitltertabeep, that .rtch pr.pkr.tla. .. e" littl. l- ; m, i. o,..l.ljiog irta.vidaxIfor.crr.nUrtgrt-MU JJ, auuge my. view aa (tu. .hjeclr.fcopever, aol BVirerroui . rigid a taaunanoa tba ajMen and praebcaia hetevdb-ge rooaar, ahaa by the aaiforra aad eialievt taatiniaay at a large aoaau 1 keeper la our priaeipal boeaee, arha hare beea ( tniaed to their boiineai by mr. taruei. tai whs,' of mna, ar. eratehrkiye witaeaae or the .abject. The Ueti atony of rack pcroa at e jjj, be vnla for -ractieil parpoeea. . Tba aeatata ol Mr. B. X both aaalvtical ai 01 nir. adaya- taetHSl. 14 at the taking a piece, aa a ..j. . eaninlutatnd bat eacavaehtra,aaeaijwplt n leer the redatioe of the aeversl rntraaD a arm ataav the aaarkine, aad th patting II to-r-tter to aaaka it ottevat MicvllWely; aJ wHhaut it. With tut. new lac biwh a. rrv..e. . L. i. ni. m give a re aeon lor every tniug w. w., . JvT every day tranaaclioa and put it through the boah. iU teal do., to ahew why one gleei eotry W ac-caraU.nr aa; ether oae incorrect; ra abort, aader the aavwraat driUiaf ,.t reader it apparaoi l" " aaa maelerad the iheary oi book karpiki, a. well radaced A ke pntcliae. ... ! Taa Dtraraara, avbicb Mr. BarUelt inruwne. at- pspila. -at hnva haiahad .ragnl" centre. woea ot khe 8 neat apacintea. daea.adeagrviag tht late ever Ullee aad.r aty acnace. At wa. alec tiled the etbtrhart of RawwoR, WrirvIF Ak Hatcr. i owr eity, and A a erecht to t-iactanati. 1 regard tbnt eataMrahatewt, arnjCA kaaaav.ia ita pupila, vweag au Irum every dieVtct or ecntatry Um Weak, ami htcll baa papal ted hook-keeper. ant ortlj ta thu refine, aa well aa the nonlh and at.a.an tanrat mv nunva. v. Maaullutawijmmcana.ag lonw. aaoae of A anmk.r af pah he kaalitalieak, Rivtaf a high tattjiaciaaati, i : - apj MEBCHARaTR HOTB1V, Comer of TM and SmitkficU atrraf, PITtSBLatllt, l-a. ' ' B. Waayar, Prwwtrwr. THIrt new and eaacraaa Htrrierrewjrav. B? recur, na arrailacicral arrajigcaaai,or the are- 1 S-c?l-e ami caatfan of it. (rkiw oawd ta me iratwediate vietntiy Of m "Tr.jaaoa i rkAHkana awm all farOii IweuraAiy new nod eVaeia Parana, Im .mm. awmlaHraB -AkWfA-AB MBI I aOO, 000 lOB I UNI-BMaTvNa-w--- ewa toe oarBAi i ItlI i -M .n rumaned ia modem .trie, with I 1 " whl. pat,,,,, ly Far rtrX. aad Foe 1 term , n'haaaadloea.axpnwieen-a h r,.um that lbeirgeoda will be taken 10 their -t aeemSa-ie rTrJcwtiaatto. V,,h, the reaa. pe-wibl. de-eaiirrae toniy Mrmnmuaw-. 1 , k--.. ... .11 e-trtafal. caaaeonentlv T-w I tin.. aari wall ke aaerud K area amy tevor now " AllMamtU Bagauare w. r- g. WKAVFB. Trnpriej BAaeaaatw Pwrwltwra Wartrvaatk 0 oW JDieiii id and dlgWwr B a, waay. H WAt.LArR, Calriae re and Cba.r Maara-- ,iaBt.antk-' alton A, ,P-ec-aUy eall too ol-a vXieaetve anentaeai of of iea poWo pan el co4-t, idtteaaiair .a. VI 1 TO 9. HeU and Broao lad oa. gvM.a and .otavVrad boataeaa et ntaoM etaud. wMt be wttt W nieai-d to noe nav aid emtoaowe and friaad. Cbarek. HwaaaboaU aod Beiia of ewy ira ta ao im - a4 rtw aawa Maiwal Water Paertp, Cou-w-, Ka.iaff, e- e. LoBwtbrr with e-lT eerielT mi Hrasa 1 aj-iiaa;-. j p-i-'-Vj rfb-d sad km-vaewl m tk- . f A. F.-ae ton - aeefbriMoe of kAvivart-e At-MTT-artoa Moat. tH) r!-rarad w ' rmr' kxm at rtrt4M ia m-Kaiaery. iw " 21 (A). aa e- a nn. ai a "- b. , : MARBLE WORKS. Strtri, oypamte. Dr. HerrmU rhmtk.i ' K. WILK1HB . -t 1 Tl EfPFeCTFrf.l.V io-9eiao k Irwada aod thm paMte K ijbjat ke baa waaeeedd to tk entire litwaaM tke , trteJ CwnMirrr A Ca end U1ifk U'li-aii-a J pre-eiH wk eeettalna ebiMre aelvwtioa af Kf.VmAN MAIMJOI, ; - ' rrki IAN One - , " HAKimX do; 1 AMP.RtCA.V itk, Wbtte and Cttxidd, e. ) mro, kw-aU 4ond aaaaW to ordert e laree ve . mdou. tvt ni. atBiga-A--A-. TbrwO. Hd kawd. tvau nHm. kip TWAmW Tmnot. Wttak. Smmttt. Ae. Kkl faerrBtr nry warti aaared by waiar fbtiaeB-r m ine 4paet inaArJea aaa to otfrr aty eaaek MMaad tarvoa ao mtxj ebrr rUiaU.akrnattt weet of iko AJdMiotaieo and aj A eoall atl-anc ae Faetara Wiee. I toWpaw't FAwILY VAVI.lHof auy vaeea ana bji Ladeof Haaairmaa aa kne aeatiy aMtad. N. B. Acboiee leveatAon ot Urawveea Monmneat ilv Vaulta, Ac. oa aaad WILUNB. ' janaiul ; BBMOTAL. ..a kMMlT ravm.iwranved from Ho. Bt Wood Wood at. af WT Pmu reei.iatarednuelv nk the ..il k Co'e Grocery autre, where a eortataat aap- . , rLa.xaa of Shovcle will alwaya ha Aaad. ja iv arvtaa apak- k - - ' - ; NOTICE." , ITT- 'l""JJL''rr. IA -Jr ZZLT.ZT. rTJS RbTS ircii-tlry aod CJai Filioir bijaAaeae, - will bu aenledby the aubaenL--r, at ike aew euemvav. w . JOHN SHERIFF. A.ZJ!!!2 !?Jl?t - TWAwNbenbar. kevMottieead take banaer.p ia tie -L-w b.aami daA at !ub tO Kf-Atlt Bt- MtWMB MlTtlUll Weed etraete, wttere tAvn era ptepafvd to aup ply Ckarck, 1 .d L'aatnrirllalla ll.mevm CVne k uki" BtU ..a Mineral We4ev Paape Otd eii kinde of khrao work. ka ctker WHO uu r uun e every vauiaiy n ewtreaea, Storea and lwtnine, a) warranted of tke beat taetofi eJaad am ittoaiiibii.eim.iMi 11 a ettoe wtvmeet aoued. JOHN SHERIFF, - - - : - JPOIN MAFFKTT,- rURVlWRE ROOMS. A, 9PLKlttDllUeaaorBjieiii of Fomilare wnirlt tfannoi anv-toearoeiiev ay atv tMnmaoiunar aataniiaanieni ..uUMUW VlKiDVCLL iso. so 1 niro et, oetweek Mtnceieno .y 000. . 1 ne pao-rie are reapeeuully UvtetV ta ceil aad exataiae tor tbentaalvee. . .-' ,f.il.i. IHaaaalieau, Hcnale aad.pt.vato dwellings ktraiaatea OR ih rrafvai rraeonablp lernia and Bhortatu IMHICC. j-, ' Tbe Mvowrtiff ia perfnf?he atock, imr i , : .aooaetlnvaaeeAy .. . -- , !,? Tepoke, Toia-a TaiPBj ITaidrebea; t.u ' .ffecretery end Rook Gates . Crt,mr,tmr.6 0ro.tT-,Tmhr; h-: i " ldeboarda; lrewinp- Kwreous, ot vanoae et leer ' ilat and Towai lUcktSa treneh end llih Poat ffcvde,rfa. Fed. Dmtne; and flirak lk-t Tohlee; i -aaaAeooaay iau of H dwratmoat; - 1 - A ceoeraf vMnmtm ol Faney Cktvira. Alao a large eaaonntent of Oietintoa Fetaitare of all deaentwinna -- aerk. ' MCTiC. ' ' ; UK ea-pertaer)iip of llotrlokip BrovAan being wiaared oa tke -h de of April la et, by tke eV ceaacofM K- ttrowoe. allpergaoae ia.'rbted are aoit Bed -o pay tn Meaara. Hill A Piowne, (tn tke oM atauid. No te Heod eir-at. ika beiaedaly aaiaanaed to wind -a -a-aa4je aoMttveeee tne one araa, whatamii ueiay.'. IJ.IZa eVtnrtvrne Panai I.' BAVIO L. BBOWNK, , .. Adatwiatratoi af . Eatat oi ALE. Brow.. jy3-rtl)m t , WOOL, WOOL WOO L. - CA8M paid oa all rrud. of well wahed Flree end clenn Tub Wa.bed end Pulled Wool, by tb. vabacribcr. at hi. warehrul oa OfnilhaVht aireea, lie- weea 41. .tree, arm ihnjanaa atiey. taBl-fy WILLIAM BARKER WOOLi 4 WOOL, WOOL.: , THE highe-i market prrre, hi raa. paid air .eleaa waakred Wool, at the old wool wofeaiBsa, leilwrty streM. trr43ewr Ihe ,ow of Fiiilh ky . . mj-efl-dif , ,W,UltPl,V wooCr vvool. wVdU rptlP. aahaerilB-r will pny eaab aw Waol. well waBrp A, liM in piostwaiiaM, wiitxith ai nm ware bevAtsn. rxHoct el Chr 1 ri! .AMwrwiit-i 4 WOOL vAiAAi ' uiaai ' WQOL ,WQOlw.t l r,AA rnr. IrlWaDlaawra, tor- wBi.-fc the UUU.Uln; h iffbaat taiMdXai pueaA eaak paia, ki inrt. yarroti. itraue. i' rroti- nnijloJ, ... . .... f wPRINXJKR IIARRr1'r, All. my 11 -dly warekoase of HajtoA A Waterssaai, No-at VV aiei aad mt Fiooams. rrOvvpnUid ParauihifB, -on-tne ia t;t I a.L 1 A 11: :t - TITTaiBURGH POB.TABXK BiMT ... LU, . ' 1S46.; gnr -RrUR tba iraaarjortatKlB of be if bl kvtwaea Piiu- r1 baradlfc.AUanIiCilirf.TiPifBiriyl ilaiproJimtru and rUltunore aad SaktrarJuina l"lrai. ; ..,.A . 1. . h LJ.l..,nH crihia aid enkahliahent htrrine coekpleu-d their arrangeaiemt, are prepared to larvraTJ fTooda U a.d iruaa the feaat (aa the opaaiag ir the canal nangatton.) on an liberal larot mm tlioae ofanjr other reaponelble Line, and . l . 1 ,K.t m um ar atteauoB oa their n .ha ! be wantiu to racaro a crnilininace ca" ihat aatrrrltkgvi ao libetally haraurweal npoa tliara lar I,-jr7.cw. of fh. PorlkbM flraK - .Jaaulealia tba aagiilarily aad tliapabcB et- ' T,. Ih. .i-livarv ofaoodi delivery 01 mooi. tne auauacv P"V T,",. u-jr.-Y ,K H. ,e ineideat' 2. 1.,., haw.edly traaabippad tnree utoea oa ma vit, .,ki nrdae. ia which Droduee haa been a. ' - - wehour. at each piri.t (aaroualled by any Trtber l-iac), -.,... ,., ,,w iiKl, ntlorrla litem rM.iiii,ca to conduct their boarocaa with diapatcn)) aad u ,'""i!t U-ir long expertMea in Ib.e11rt7u1g4r.d0, pntam:ttl will bo aaKercat guaraniee to ilieir and the rawie.iiikt tnev ,'1,"";; J "r."ved and forw.tded. Mmmboat rmuia, and BiLU Uading trenetoilled Iree ol harva tor eetn4kr adraoeiafr or etwafr awi couunnaicauoD to lh iollowiBg AgenU arrmipt MleiMled to, IMirtawwuiiiimi. r Peon and Wayne rt Hitbtbtirgb. 'THtlMAS BOBBltHiK, im Market .Trent. Phiradelpliw. , ui:OANUK!i k I -a..-" North etreet. Bvltimore. TAA) I b oc ULunimn. career reuS6 . KlfSR'S PORTABLE BOAT. 1 1846 Traneporting produce Merchandize, eye. from Piltmburgh to Phi huk ;', Bat. - m a tnlcratranue vtam. .. . 1 . ...mr.V IVn Vtll rKitAOlbVAitl.'l vrtivrtt. c.,. ... ROAIia, AND-HALAIMuke. n:tti oi.o- tvjUEHANNA RAILROAD. : riONrJ of rdiipperu carefully a Beaded In. nnd DIRKCTIOI killa of eh.rgre. inenred whi oar of the All neoduce i the wan! abeeriber. Apply war otre-j. RIFR. ward i a and Cevniiea Merchant M bolcaale dca-Mnrgh raaa- lar m Hull, rrouuec. ,.rocerrwu. u. . , nlactnred nruclce W'arenonnra. Canl Daatn. ri Seventh -,aad front between wood lithhekt IcbM" at. PENNSYLVANIA AND OHIO UNE. rrruriis well eatahrrahetl l.rae i prepare", io rraaaport arh4 between FitlrAorfl. kod the Eaawn.ctuea, t. a. abort time and on u fatorabie aa any other rrunrinaible Line. - . Dunne the orrn" 1 n ooav-a raa. wa.ww... aeat (ram each aad atterw.rd. a boat ualLT, Xeweea. ban. day, rotvt-oei nor - pi laeaipenuv euuti a J freifrt crrneiiaed teeny ol the .ad.rairned, for- Shipper are I.apaaualiy aattctte aa gi-e iiwr taaatrta. CLARKE Ac THAVT. ' " Libertv ret. nttatnrgb. - ' JAS STEEL Ak Co, lOMtrhet at, and cor. Broad ear) Cherry rt, . Philadelphia. (;l.ar(a stell a t. 61 North street, Baltimore. W B WILSON. Agt, 3, Naaaaa atreet. New York. I' B BURKE Ak C. iebO : -. Ageela, AioauiA CITIZENS' PORTABLE DO AT LINK. 1846i tlao Trava.epr1 atlon of M err k And Ioa W8V4TOOM IUteaaM-a-l awti nil the Kaatarm vut,wt TllHI, iaitOA U CeaiPB.800 - . W - fg BBjaO, . 0OCO -OM 9t IWB W H.I-. aati there will be aa trutbipne..t a kh w.y, Orereby aeevealin damage .ad lue. of Uatd caused bt fte- auwnt biaelliagwa tb ronta. a. - . Th ewnera of Ihe Line return Iheir tkaki ta their oaovernaa frienda for Ihe very Irher- al oai r( iroaage here ore-re eklemleii 10 laeat, nun Jmnutana ia fatarp. that kU Meenbaniliae cwn.Jned aa the foMawtng Areola t the Line, w.i "lehipaed at the vciy vwet rate of frprght. charge lur advaDctng, etoruge. v v.. . . A M. WAI.LIMiKOKD.' anal Baaia. Puubargb. 4,RAMi, vXA.AS Ak tr.. Braid atreet, Pfr.ilad. Kl'LFORD Ae.Mll.l.l'-R. ,. ' Bowie I 'a Whirf, lUluatore. li. b,ir' u- ... KKUAM'E VOBTABLK rM)T LINE. . -tr tranm-ortim; coous Iflrri PitUbnrtli k Ike tttUn Citira, , WITHOUT TR ANSHIPPING. THC old eatablialred Uae (being the oldeal i PurtnKle Boat I tne oa the t 'anali m an ,r pared ae receive Pmlwret and .hlercbaadita for i arn poing either Kaul en vVeet Ta Boau id" tin. ! i.aae aea timanadad by ekilltul aarier.eaced and no I bcr t '.ptaiaa.aad pniridod with rit rreer.. Hoar t aad eargoea are uaaaierreit frtvui and to t'aaal anu ' Railroad, raving all nrannval an errparalinaofgoeirre. J Tnpe anade in a abort trave, aad gooda earned oa t ea isir term a. anv erf tier hn. : Thankful for. .aid marcUally awiicitiag a coctin- 1 aaace at the pwy Itberat aad f rowing valrmuge brrrelotor baatowed apo. I In line, we wiltt caar Srleace aaaare thoaa mcrcHanla itttpoacii to f-ivor a, that their bnaineaa ahalt be done to therr eetire aariafaerioa. (iaode rntrried by a roearigvied a either ot ear haoaeawill be ehrpaed ta tbairdeati-aaeia, Ira ot charg (ar akippiagi atrrrnge or advance oi .barge.. A. we hold ao ialereat i. Metre boat Stock, Merchant atay depend .bob their good, elway. being forwarded without delay ape. eood beau and at the low eat rate of (re-tret Province neeigwed ta raw hwaae a Philadelphia for aal. will he aald a liberal terAia. .ad ttv.a enmaaada cither at PrUibargb at Fkaladalphi.. . - . JOHN Mcl'ADK.H uk t.'o.. Pen. atreet, , Canal Baaia, Piluharghv JAMES M. DAVIS At f'a ' febrfi 49 tad al, M.rket alreet. Philadelphia 1S4G. western transportation company. " d. Leech cos ! ' LB isTlBLISHED TKANSPHBTlTIU.t (Being tb IrM. aaa oh Urn l'eaa'A L'wal,) BrTWkk MTTaaujt.il, eriikt.il.ral t, . " BAf-TJltORA ARB. AEW . , ARE lolly prepared 40 trkaaaci any buineae IRat amy be cenluled to llieui, ta snch a man ner mm ataat g1'0 gcaeral aaliafaction. Their atock COBUeUof. POtlkLR DAILT LIVE Or PCTI.. TA.Ik BOAT. AHD RAtt-ROAB CAtrk, fall ewnml bv treewraelva. ) Which enrhhea laera to carry a large q.aattty of freigbl wilh certaiutt and ataaPATOeti-ia a. Abort lime, and Oh.aa ravarable iarniaar any olber rrepoaetlile Lino. . ' r' Produce or Merchandise consigned to Any or .Hie undersigned, hi warded tree of .. ehtrge lor enmmlalJor.trage. Tobcvn,rorPhil.dolpbia, parried by war Line, will ha delivered .1 the ciy 'lirbacce wnrehoaae, Alack . .treat, in Ah. ; mm. whrMatdrayaga,' ,. . ' ' ..The baainca. of theae. Line, will be coitducfnc, on Sabbath-keeping prineiplek.; . ' 1 " Addreaa or appl y to f; LREf H A fK. 1 4 j-.t.r f.n.l ata.in,Fenatret.Pitanirgli. e- HARRIS at 3'llbi'IN, -Not, 13 and 14 Sooth T tird ra. I'biUdolphi..' " ' JOS. TAYLOR SONS,, i- III aad North llnward'.t; Raltlsnpra., v '- -W; P;OKHI('k. . 1. " Tibll -1 Went atreet. 1 fvew .V ff t1larfeT"'M."rlop. ) T. tLbraotid ft C" CLARKE a CO., f..rwarvllR A Cnnalaaom ncreeiaM, sriAVr.l. rA. ' .;a 1. OaC a f """ 'Aj. .11 I I I .L JO-lO " l-imtm1m Pl rrsBUHOH PLEVELANW LINCL TIR Ae-rvtteand 1rooTyetor nf tfcja Lint -fo favor- imtv kakBta ai ik naUriL W.H iMawiff. aw thr Mrliest openme of ranal,natitaikte w reeetf pnp rii) ll rniaiimrn rru iir.rc.. . nc,,r. i n.nr H anv pnuM on the Obbfeaat. aadaloM l.aha k.nt ItaalSa iea7 aa -i-t rr eg. :J .B. !l !;.' avta- A.. mm m' ra wim iWRmwOeivi'e. atAOWitta iiani llrMr faeiblrea are avcuad a none. Apply uor noktrnav l M tlARTOV: Act. Pittrtninth i.. - CLARKK A t. Ueavev i 1 . T Kl'tl.MIND A l?k Cleveland . Lah Krie- a4 -Mkehlga 1,1., ' . t ilifNiiritatMhriinirtt-- A. M and; Pit is rMlK-ieamU.a MirUlfiAN, rapt, Hoie-S ha Pom' A meucAMl ner tveiiiartnTta aiMr ortl fiaintat- ihnmttr .vr.ari & loKkft IKRII-T wilfre-nn-'i? T-mA oil cipdwunA al fivd-r oavea(n P ) f th Ciul i)ben lbkaus will Ak-oM- a ibalaeoakn.-i Tr, 4 ii the nocniH of I" with nne to Knar, Wnrrcn.U1tvrti.ad. sad all mb pe OlbM itcaiuhl OIvasb mm4 lui'S eUAn-av. aa aiato- wtk ai .daily lmt of atean lUtBivaia ana eeiift oa ia lAke, . -For ti tAptwaaeaaply to . - f. a. . KklKD. PARKS Ca, Beaver . v Krwan THF. and on aire A are engagi.tg . A L. Far . . NO (elcepl nvj . v u purpose . -,1 em ! titrriv rna acent ary Areata jointly any Ihe tbnt anjr oi aak a their every ter and . Boat an - ' -' - c r. ,t 0. 1 1. . J I 1 j T I i -, I f i 1 : : j 1 ' i84C; rn- PaaLwayka-amta Cantal FARE REDUCED, Paw Pfl t FiAnkerr k PaAa aUaava.and Jakiawr., arrrajarenjr ar Pauaaaren. aablie are mapualfnlly miormed that 'hi Lmt will CO nmenc ruruun. on rarmday. tbeath April, will continue running tkrwffhout ike ecaaon. The proprietor hnve p nevd new beat and railroad ear the route with ellta aeonjuaodaiiat, watch Will arcaler comfort n per-uMl traveling. Puckm Boat will alway be ta port. aad traveler relocated ta call aad exaauaa incra, atevuta t paaaaac eiecwaeee, , PARR ONLY F.K1HT DttLLABS. hpat of lbio liaa will leave the landing, (eraveeilc S. Hate ) corner Peon atreet and the eaauL, every ,ifjn,,..il.k. f . . iaioratatioa apply at the ott.ee. Si. Charicj 1 llotel. PArUhle Beat Line, roe ma AivroT-ritx o k '. JwrrAanwiar. Produce am" Pratvan(er ar and rem ., Pilttcttrga, HaUrmort, PAwadrlpaaa, jVew Yet mi Afrnnm. trauthipmem betwi-en PHiabargh and Phil.de! piua. (later 1001 a Boata 01 ikiaLirte leave dmly, Sondnya) 5 o'clock, P. At., and Ueed are warrruited tltrmiirh within e.rfht day. -- Till-' Pi:lll.lC The nnder waned havaiganciat--.1 u-eiher under tba name 01" the " HO A 1"- KNK' POKTA11I.E ItOAT COMPANY,' for the oi trarurunrting Ooeda. Wnrc, Merchnadiae t.He,,er.. bctweea Prttabarrb. nnd all ihe La'- die, would alate, lor (be un-kclioa of the coar- ,1.-,, tlk u.a the t.rnnriekita Of the lloBI lor- VouuMm.uX parti of aeveml eiher Une which between Philadelphia aad Pitubarirh. and wboae were paid l,y a eouunwuiioa trom me uoaniM-a. la nH conrcrncd by bavin ihe intervale of both and, Boat owner joined, tbey been adopted ecr-7 ..,.1-. .,' a-aociatioa. bimliac theouelvea m be rerponttlilc for all daniagea that mnv occur oa Moat or Baata in the Line; nnd libewi,ovinr rmphryed Agent, whoee doty a -hnll be to are that nil article are complied with, we Duller euraclvca we oner 10 we puoite a um. u wru 1 " -1 ' t rrune.e.n reapoaaiou.. nu am nr. inae now urung Wlinc ami tui,w - TO explain ror parpoae. rrrorc w ww.u -. laiaach of the aaoereigrted own one Moat, and will rootmund hnncIC H will be hut intereat tn be c. ratal w-o-i-. and likewise to expedite their Iraiupormtnin toliicclleiitofktanbiltty. We thcrcmre reatiertlallg the puidtc a give the Bouwncn' Portable Boat Lute tnaL and if they ate not eaiisbed. wo, will not aak pationaec. 1 ' oar Akcni win mn ... . matrncied 10 de an. All klercbaiidiae aad trenrht, of dccirption. will be in-urcd under an open pot wnne aieree in nay 01 our w.wt vu. eol. Th aniclee of thi Crnnpany rcoaira each of the la be laid up on the srubbaih. Any peraoa wi.k-ine Ml rxarntne onr article of rtaeociatioB can hnve OTrajeraintr of doing ao, by calling oa either af the . i..i..ira nr iiiacieinaia. ,IJJ SWANK. JOlfN HP.XDKRSON, JOHN KKARNBY, JAB H MITCHK1-L,, 8A.ML DLNCAN, JOHN WIIJtON. r JOH1 FARRKN. ; JAMKS MARTIN, H H klLRPHV, . . R K RODtSKRS. J M MAROHAI.U " SAML MrLAlJUHLIN, A PLKMIN'G, tAML NORTH. JOSKPH bRIKFITII, jAAlriS Tt B-NBV AgeWta. . SAAft. WHJIITMAN, Bear Canal. Bridge, Liberty alreet, Pitiaburgh. A I. GKHHART A Co. - goo Mnrket .treet. Phitadclphta.v . . J . HAShlivrt A nOixTHAM. . " No tM. Old Slip. New Yet. -s- F.I.UKR CKl.STON A Co, No M ead S Cqanwe ree et W ban. Bel ebAly i. ' ' 1S46. .gggm m Ktatu, m a riRif, r u F.rie. Pa. LaU oi Voatttftrtowa. O. Late of Erie. NEW YORK. BUFFALO, ERIE, BE1TKR LAKE ERIK AKD MIcniOAN LINE (iM, in eoorecK-o aith a daily lise of Stnata Packets oe Ike Okto aad Alieeteeip,- Kivere. and V iVl ttccu'i l.toe nl Slramhoata, iStac ra, IVItaaoart, .Louisi -oa. liutijla and klataoa, end PropeUor- and Vevseia n lite LaLer, alao w.tvk tke Troy end Ah (.iRen t!.i-.e Hoat 1 ir.ooo the New Vork Krie eanal. wifl trtip.prl Paerienftera and '.-ir-: t etrv prniot oh lite Ohio and Miutuippt . PaaBKVlvaaw, un.o ami new teracanpiie I4kjkk.ee. upon late IntAeet tertntt and teiifa -i-a. k. BKKDp FARKS fit Co. v Ite-v.-r. Pa.. lroprietora. ACKaNTS. J. liiJv-eU, PuuborfTk. VVbeekr. Crocker . Co., Na. 19 Coeati Sitj, New Vork. ' .eo. Dari& tTo, Rufljfo. " AK'M. X;- -' - K. N- Psrke V Co., .-levaaaJ. Jaa. A. Annstroot , Itroit. Rnalol A' IreT. 'fcir-Lro.. c-'. AicCluie V WiUi-ma. Milwauti- ; Sievcoa, h;m,4(a it Co., ;ijMj Jetuiv tV raptor.. WB. Power-, Po.eratuvn. '. :eo. Mecht'lrnvrc, Kvaeebnrj,h. Pa. , H. A- flhtra. Alca.lTiHe, Pa. JLoi.n Mcrthr. Hr-ettiwa, Pa. J. H. h k, t-ireenviile. Pa. Crai A KruotpUta, C'3rktillef Pa. ' W.C. .Malaa, Shatoa. K. .. at S. . Kwera. New Castle. lT!SIO?l LINK, I!? frfu-fm PHtahurxk and t'iniaftd. Ai E NTH. H. ,i- Park aV Co. Iiprir;ttre.( 'letreland krf'iera 10, .-.artm. R. B. nKvll,'ainnbHrtnrt. I 'yrue I'rrnti-1, iCavenno. t arter A CampWH, Newton Fall. t otee A ItHiaJt;wH. Warrea. j Parka A' Co., Yueatoiwe, - K-rd larks A Co, Heaor. MeoKtWOA. Iike Krta aad MicUtfaa will leave 'd'aboreli aud lU-aver dailr, to rtmnexton wttk Lhe v ve t inea. J t; KiunMiL, Aretu, riitoorgii ssgi;:.isi6.. k Hour te Clo vein tart vvltlavoiat lataa of Sleep rAfaar most a.ioKieiu WATraita, blastkb, KWKS1 BonvBr rtsrr Monday, Wedtiesdsy' WJ. ami nua) at o clca, r. At., alter cite ar rival ol'tlfe tnurnttie bnat from I'ltlabarvh. tad ar rives at Warn n 44 time lot Neil. MowtkCa't St-ges, whichftleave itnntdtatel tfeeroaltcr, and ar-rie al Cleveland at 3 to'eft-ek , K M . ' - I'ht. mute is Ute ntoet ssdnious and comfort, able to ike Lakes, and from the Lake to the River-- rtvaaeitSf'ra br this iaie are prnvided witfa.eood borlhe oa board the lloetwhacit ia well frrai sited fr irdjvaoeBgejrs, and is toped b ikree horse leams, stationed. ' Ihf Packet Beat Tricarpk. TaaaiiX Ht eoa- aeiioita leaves Beaver and Warren on the alternate .iavs. thus aaki'ne a daifv Line. CUrtCS A i'.Ff l.CWKLL,Pivwietnra.Vaita. , U SAKTWULL, Ak-aikl, Icvelaad. J C. BUA K.LL, Pittevorck. ' RK.KD, PARKS 6t Co," Beaver: D1CKET, . Eal Braver Vuint and Bridgewatert, , Bl.TEl COVJtTT, Pdtw. " rrovri-"lor and Agent of alrataera LAaKjK KRIS AJD MICHiOA ti. patt.T ktwu- riTTsarnen aib ikitis, ILL I e pi spared on earii-l openhiroi Canal nav- jcntieii to reeetva iirooartr at n wnan uom u warrliou-. tr a.1 tvatnif on r.ne i-eXiCRatoo, it Cut, and Onio CanaiW, tor aii pon on Lake Krie upper l.akr. as aiao io inrward prodace, Ae.it Pea trvtoil-du . . t. J - . l-vwiCt.SV. ttjaee. Rmna BINfiM 4 '-I,TRANSIOHTTIO?l LINE - P KOPK I KTOKH ' Wm. Ufrft.HAM(. - Jacob Dock. Taos. HifttiHAM,' Wm. A. Stbattoh, adactrtl on atiict bakbatk-keepiag pnnciples. en cuiuiucteu. rtm. Proprietors of this old estahtisked Line J have put thnr stock ta Ike most complete nrierf' ami are initnraniy prentrra ia iorirvi Produce snd Merehandte to sen rrra the jitvtera Cities or tho openinflr oe BiivteaUon.' We trust thatt our long Ajtperioeee io lite C-irry- ine busjnsuts.and zea.nos alleatton lo Ike lata rests o. ctutlomers. will seenro to us a rontinvaace aud "tnerease of the patrrtnagfr bMlierto exteaded to rstwa awi -w, a ..law kjr atTsaasnate will nnalale as to earry Freight with tke at moat iieattntek, and oor pm ee shsli ai- ivQ low as Ute I.weatcb4rg4-dby otker rea- narille t-tttes: : - Pntalure .nd Mrn-li3uiliice will be tT-vrerived ead ftrwnftled. F.-ct and Weet.'withoot any charge l-w Mftn-nigD, Mf jkkM F Wt-Fttl " BTOraae fW An -,,. ; . j i- i-. T v . f forwWlle4. am er, directm-. OTOOIOtlV A trtOnilASd t'. rtva"-". i awiii .. t r, . D) ,,iu.t ii . t. fiitni H-isin. ror. l.iDeriy-anU wayee itsrttso f liirii.nVJw. I UK It. ail ?f ri. MlUii, No Tin Mark -lr-ir .Pkrta-Jelpiiia MK vVll.MJN.Ar-rnl, , Se.i.S Nonh Henats. ttren.ttaJtiiWTe ...WILLIAM TUpOaI., Avent. F b. CI, IBIh No. UK Wea treeU New VewC ' Aat frvrw REED, PARKS 4 CO INirwnrltaa; enil romitvlsslow Hferrwewta, i.r.Avr.n, ra.' a, v a I.F.NT4 tW tlteirmeentvanata Lake Kne and aUrkr .1 e, stid I'RKiiivSAa Id-rid Vt- and Alite-aa A , tMW . nfu asm , ruiMUH)- ui coiinexHMt vi u. at. Keed'e lm atntMMlJi awinArAAaaapLs oh lbs Lakes. ' ai. Liuai .. Kfter? J U aiekAneass and vV barf ll ti. rattki.? lUa-gi, 3 Dual . ocra pir-d by tke r te. -- .i . irate araajH t-tScTar AVsa J t Ittbwtri.i Areat at Piiuliiirvh. gj-pej-Ajty nJ Pewstwe iabMr it awy pniait i IMh 1-AanaAatsd aUrcrt. , .tmrn-.. .The la IA. Slaea I . Line FOR T of ar Par '" 1 ednu ,1 thi ate bat H I A I ! e '.v,' ioiGi5 im.t- THK blknrai hrnt rrraun! boar will ran rcreiariy darwr low water. Between Putabargh aad beaver ueaner ARROW. Cap! Jaa A.k.Bw, rekea place of lb aeuran leaving Pirtaaurgk dally at t . M., nad Beaver S 3 P.M. . . ..4, .", The atearaer AKK.-v a, apt. j. - r-eeniuu. uir. . of the Lake Ener hrervrng Beavct daily at. A. nad rltubunh dl 3 P. M- - - . . : - Shiyperj.will ead aangnt awaawevt . m lacra Boait. .e. , i . J. I, BIV"r.i,i- vmv i,k.,B - 1 - r-i-r, pittH tn . n klaaver. INDEPENDENT rOUTAiiLB BOAA THE TKAKSFOItTATmit OT '"ODPOAf .Aau antintiiH.. . . JTTTSBVRUB, BaLTMOHB AKD -. - FHlLiVSLPllU CtOOllS ermanraed to oar care will, ha fcia.Pfrtl wuaonldelav nl the kiweat current rahaa. Bill. Lading arnrumuned Bad all tnwruwtmaa-pramptty atlcnrled to. tree rrom uny eaira rwip tknniraaa. Aodrer or apply to . . U A .leAitur-l t ar. t-u, Canal baaia. Fauai.ta at. Bear Liberty, 11 MKAKS, PAVNOR ek Co., Broad alreet. Philadelphia. HOSE. MKKRILL, Co - Ar-4y Smitlt a Whirl, rJalU MERCHANTS'. DAILY IrllvE. am, -a i At Arm aawi 1" I MZlt-k. rS -e: the TramCrnertatfsat fowcl. aad Pa - . earn Rare between . Pittmburgh, - fleedand. Brie, all Point ' " tot the Ohio Canal, and ta all odrtt on Ike Lake. rwv.it I .. -nnu-d mi (rat elaaa boalaf rom- 01 ended hr careful and axpericBced captain.: wnebondiar-nnd Freight, of every eeacrirroon, a. rood lerm na bv nay ruber line. Thaakfal nr v-r,- i.twrul natnuAee Werctoibre beatowed 1 line, lac proprietor, with conbdenoe, nerelho reliant, and aMierajawpeaed ta ntvor meat wttk the. we,, tt ehall be done to tbetr entire aatlalaciiw - tvirt'tr ar ., rivii.w, f Mfiee No SB W ater u P'CUba: 'JO McRlDFrUveBn,X Age CLAaKK A to. Beaver, . WM T MATHKR A Co. Akroa O T. RICHMOND A AmlAaavvJaad,' A m-ajelv--tu ml 9. PlCKwORtHIHAr PKBIOHWiarlNE. KXCf.UMVHriY aw are Tran-. f-AjmaajBWRiay nmi py lar.t va w-ap a . et. - . 'i.i'UuieU. ti Hirv,Ur. JoliaBto-ra, HlidayiOvrelv ater rei end all laftaf'tiwi-slitwe plrteea. One IJoat leaves the warehouse l c. aV. rWCAvnBHy Co., PitMliurah, every day u-Jpt tModnea 11 ahipp!reaii alwaya depend on ftAtrif g nr.-- WaraCtT WlintKIl flCiay Bin. OR lVlr-Bltayailta ll!4u.-r- WercapeaUiuUf twiicil yoar p-tartataae. -a . Proprletora ,,, ... 1 PlfTKWORTII. Boat Nile: l - ' " (to do Kxchairtje; do do Paris; , da do Paeifie; D H BARNES do. Paahj R OO 00 raQin. JOHN MIlaA.RRorarson Ponaea .kettiwad. J PICKORTHt JoktTritowfi.-' JOHN MIL1.ER. HalUdayaburgb - ifiH CA M'ANUTY A Co. Piiuurfk LEECH A CO'l. ' ' I PACKAGE KX-B--& TO PiUlDKlePHIA. THK canal hater aewefhrya, tne a- bove Ezpreas, whiek kaa beea eatab- IkAtAkdari 4akr llui PAngR I tilM tti TaRlBBKL. IMckaAmUi OH m?r- ebandiae. apoeie. bank notes. Jewelry, Ac., will re- " eoeamenca manias; aa- atoneay ana apm- aw .iwb. Cbeat will be dispatcked daily tmtil the close of too caualiBg Aearoa. Apply to D I.EECH A3 a, apl . Aprawr raa - PITTSBLFrtGH AND BROWNSVILLE LiNis or aPackets, Faw Paaacwgora mmm VwBddrskW: liCi 1846. SimlV' TRi KLtcoAanr in ratrr rrc.vJ.SAsr . LX)LTIS MrLANE. Bennat. Master,. .. CONSUL bovain. UtNer. L F.AVE Piti-mrf h at 8 oVtock. A. M. and 6J o-cloek.P. M.and Brownsville atOyo'cloelL. P. M. end 8 o'clock. A- M daily Ooc boat leaves eaek pori preeiaely as t' e boor nained. Tbeos Fsfsets were bant ej;preaiy tor taa iiruc ana arx imi biiu ---,. loand ia every rerpeiaS wttk soperior tteoaitopdsjioae tor Paaaenerrs. They eo,neel witk Ike free Msil .ii ot Mijet ircra nr-Twaav-uie 13 i,iinnBBrAaAaa -frt-eiH or paaAaee appir aa bosrd. or to F II MITCHELL, A et. r Al tke MotMntt;ibel Wherf Root above tke Brtdar. Krwoeiti niprvr.evi V.r-i.e above ttoati naai be tielte ered end the liilla of Tednc aiened one hall' hour pre- vtous B-aweTtiTict ottterwiw 11 eaanot t-a aeau teyv 1846. V ft, ION LINK TO CLETELANO AHD Tltbi ijAKi-a " THK abev lataa is peaoa red ea vsoca.ee and eairy rVeiarfit and pasNeaeer, wtth pronipinesa and ex IMIivwfto, to all po-nta on th Ohio Ciutala and Lskes Kne and Mirtiif-an.at tbe lowet ratrs. Their fanUties -iWabfpame; air aeeh m ahiprfni ean Confidently rely ; upon. Tbv e ha racier of tbetr agents tor eorTSCXnesa and prOv.plnea wt bnaioetntu witk ibe faciliiies they pos-; mtmtt tor ahipftiHe at ;teveisita. is a annieiaaH fuaraAiiT . that trt.iebt wtu ttot te oeiaineu au iaai pumu ..- Aur,i IN. Ill urtV a III (.HE3, CleeelantLO. WllF.Kl.K.R A Co., Akron. O. IkF.KD. I RK3 A Co. Beaver. Pa. J.MI.N A. -'At l.HI.V, iNa.tt H'-ttrr at, (up staua.) iyl-dmkn - . - 'Pi lUbpryh. Pa. . CHARkES. R. OAKRKHOWKR A , TOBACCO, ; f 8!iiI88IQK; IBRC III Iff 8, Na. flo !-VMHk WhrTTTr'-. a ltd n. 1 1 T Smith Wmer St., . - I'HlLAUI-UriilA, BRfl to mi form tbe 'tratle and dealers enersllv ot' I'cttAiMireii. that tyAsva ntadrswek arraiAi-em with the Viiriuia maautBwitnYwa. and too waiovvers of toe Wmi. V-o Indies, sod mber plact-s. as will tatsaio a latxeaiwd rxaiauaiu avjebnty U tbe wuitowiBf neorp--iUmi- .mi' T..vM-r4 whiph wilt Ui upon avacecia- taatlatiai! maV, why otner aotaraa ia aiaaetrv Ac eiw"-- wnprp, am mi fTjouorHrrM irvtn UAHn Will lar warranted rirx, in reptv'aWFHieiafMr-- llavatm; it. J-nmiivOo; . (mh, I Vara; lotio Rico- " Penn'a.'. j Seed Ial"To-i aim: Jeutnt; aad Fkmiaia, J ., 'baeeo. . AlSO triaweh'B evtebraied Aroui-Uic a Caven ' dealt, will, a laraav aaanrtaapnt of Mlwf pooal ar brands. Iaud qualiue oi -potioda. 0 S-j It Ida aud$a l-oaip, in Ob Hb and Oa Plite l--rdie- Twia; Viratnia Twi4, Ae. awet aid plat. s wlwclo aad aau oesrosj wotjtf snd un. tofieilicr witk every 8nety srlicfe Uekkiia- r m um iiraa, . - .. bbam ui, J O. W. Iiiw.efc. ' W. Wil-on J.,G. W. LEFTWICH & CO., RFX-KIVIM-, FORWARDING, t Atodl CwMtnlnIsM M ereAanta - .PUULI.SINE, LA. PARTICTtjTaR airoiMa paid to eenaiy.rrnrHta of orar M.1I. Kitr.oca.iir other anirlea Torfioelna- ssa aitd AtlaAapaS-.i ; - i ti . . ithrr.R ij Meaara. Sbelfteld A Law low. ... m . r - J N'rw Cleans, " 1 " .i a air. inoiaas lattnerMh, . -klesAtrs. Lurton A Ifeiteraon. Uatisvitle. ntr. a. u. i-bertey, Mesrs. Hnll A Spr?er, Mr. Wea. O'Leary. . Misers. Revnn, Torld A Co. I Pitiofkorgh fCtneuutau llyiw-s A Cfaiyead, FudwardsA VV biteall. f p, iaoaa labauve, ko Dtutsat, ' r., . JL-.. lloa. Zeaoa PlaAnwauae, La. to COACK MAK1NQ, ,. FROM the very liberal eooaraee earnl iIm BotwertSer ksaivretved n-e-k ba loarabrd luinteir in AUaxhei' Mi iadueed kim tw take leaAna. for sx- 431 years, an ibe pragaftji be now oevsaApre-s ia Beaver aireK, mtnediately bead- tba rTeyteyian t.liwrree. r is-t aaa anie; ajifwrnabf-a tn Tje above basiaess snd a desire te alease, he kopee a naer-it and receive-s share ot public neireBngp. u NowoalaanH aud &aiska to erdeT, Roe ka way Bae. Sri, opea and lop tupbjica. and every iieKrpuMi of--tmaeva miMa W ordar. A'rom Btjvj.rT -tva- ftoTlars to a-jxtu kuadred. liwEiirVdifi , OMiS ftOCTM. NOT1CK Taa pariaerliip liertMoibra exjat)0- be-iweea Menottrttd A KAon in the Book and p4ioer - bwsittess was dMlvsd a the lnt. imitoUfJkyvBa'ual consent The rttsioess ol" ike firm will be eked by Win. Mc Dottaid, who will conbooofAe tmtaess at tiie ' old fiud. , , WM. MeWNAliO . . -' K. Mp BLLIOTF. PiUidwerefaaJtily l. lrW. , t .t , , , ; 6ULD DIAMOND POII.TKD PERM. JVt'f received, artoiker laree Ktpr.y of UeM Fenaj-aud tor sale -at le knenm aaA ariitxAV . . ' V ALSO ' ' (7fd and !ilver Warenverdf tne heMntariiiTketa-ea ia large vanity, aitdoi.tii. tstea aodviaoai kaitltosao,? pauertis. . ' T. " ' AlaSO--r -,-t ; i-i VP I iTrf Win, Jewslrr. Table rutlery. Speefne.es. Pencils, lea W are, wPrMopa; Mi (JTAR WODli Al. jylO" ' tHrrner of Fourth and Mark.ris. J. C ARTWRIQ HT,' TANrpArTrRKRaud dealer In every 1 f Coilat-r. :jSAwria- aod Dente, Intnrmentr. No. 14a VVoiat vpiYi, Huisbarirh. would Mvtseiaa aatntSMw. i" oi hi tifdm aod ibe palrlic in tcTue raitae ht ejictMive stM a or (fo.ni i on aaffM. rvrtntpripine l aoie boo isert' Aa'sas.- i-oraa. iw mry setf-ttp . Stac- Am Ae. . tirver a e - fVi, --' -' - JVo -md ro.-lret Kqivec ia eral vrkrietT,. , Ks'ir: Sfro and HoA.es; ' T HawWIaTTa l'iaUM eagji V atc-SAptHaa; , - r. " ,' HairoeF,1 llaitera1 and Hair lrr.u4-ra' pan-til Sbet HaMtee aad tradies1 liAaofa, a beaorifoi amrlp, lVaai In inane at S-aJwvxa oa lanad Aianararilt iVSHA praaw' Forrrpdaf every ivle4 wat-l, FJaony SfwA'lTaiy dealers. tx'3tvatoraanl 1'lureera lv tke ikonasad AIm-, aH:rad.d -WW Peanl liaidlem,earrrd and pisitt, , M rtAr-r--to do; J-" - ri-f-.al lnAiJwba-.au m aH lkrf "Vn tie lies, snch a Attwpwtatlttfi;, iAwaatina, Ti opannirta:, HtjHrica,, dtp pitbAT", , ' t - " - Kye snif tpokrleae-1!. fe.,f a, Xanceia, CkikiMets, fiir-; i i .-, . r . . . lfydrreN- rr..wwiavtnt-. ?ivi)fv,p4 Ai. Ac. ki. lib a great a1 -tf'her wi-t iar auirprrnii -' Saeytastm. , A ay t-M-ri W'ttftna; tOHOrle-. ia .a Si- line, I tk'ttk wtAvkiid do tw ll tt, Fife tne a ciiT. aa I eVtrMaT4d sattiakeas e, .iMla-ii tvs ttp a t le,fsteitlu-r ent f- wi-iw b- MKiiiuiauiJ. -- - - J'.lA vAKI tt FftlHT. IMITATION CROWN GLASS. HA VCAT9 n-eidly ia.M vvlftf tni-npit in; i.-. - eseiMrt yrl (- triwU.riA. re lht OtaieiimattaST-i'Ti i SlitAiJrMwlA-l.1 -1 J,0 tt i aVviilt eter l orYra tilt li .r- h-Mijrt. Teiirbnw piVpw-'i t iuiu.lrrte sriiiv .u-t-r- l.a--. tapmi. it iu(vfAAwtt; t.iM atmle Art th'- t; rin-rl tMU,'-e'-i at litii- ui.-rinr to tiie lOrlrhXvr.. '- .A- J" . " , WV.ao' a.-o ereTfVifM'-t-jiA-t-ea:l ifi li-t" maim- . fsrHiry x i -Mnin.T A V , iiiv (Ua uwv itfo-.'.-ii' Vut dahil r'ertAii-r.. I at 4dlm'a rail- at wtvirei. irt -wU txmi t ji --aa'iie ar tn. ul I v-", nr out vnwc- J ipaaw. Ha lilt V.etMaaer t 4 ia 7 d - . -. t - eev.'---Vtr- 1 f